NSX Network Detection and Response下载的文件页面中的唯一选项卡显示网络中已分析的不同文件下载。