《VMware SD-WAN Orchestrator 部署和监控指南》提供了如何安装、运行和监控 VMware SD-WAN Orchestrator 的指导。

SD-WAN Orchestrator 部署和监控指南》提供了以下信息:
  • 如何安装 SD-WAN Orchestrator
  • 如何设置灾难恢复
  • 如何升级 SD-WAN Orchestrator
  • 如何备份 SD-WAN Orchestrator 应用程序数据
  • 如何监控 SD-WAN Orchestrator 应用程序
  • 如何调整各种系统属性(取决于部署规模)