VSA Manager 页面会提供有关 VSA 群集网络、VSA 数据存储、VSA 群集成员和 VSA 群集中所有组件之间连接的图形表示的信息。