VAAI 插件管理的每个块存储设备都需要两个声明规则,一个指定硬件加速筛选器,而另一个指定该设备的硬件加速插件。可以使用 esxcli 命令列出硬件加速筛选器和插件声明规则。

过程

 1. 要列出筛选器声明规则,请运行 esxcli --server=server_name storage core claimrule list --claimrule-class=Filter 命令。

  在此示例中,筛选器声明规则指定应由 VAAI_FILTER 筛选器声明的设备。

  # esxcli --server=server_name storage core claimrule list --claimrule-class=Filter
  Rule Class  Rule  Class  Type  Plugin   Matches
  Filter    65430 runtime vendor VAAI_FILTER vendor=EMC model=SYMMETRIX
  Filter    65430 file  vendor VAAI_FILTER vendor=EMC model=SYMMETRIX
  Filter    65431 runtime vendor VAAI_FILTER vendor=DGC model=*
  Filter    65431 file  vendor VAAI_FILTER vendor=DGC model=*
 2. 要列出 VAAI 插件声明规则,请运行 esxcli --server=server_name storage core claimrule list --claimrule-class=VAAI 命令。

  在此示例中,VAAI 声明规则指定应由特定 VAAI 插件声明的设备。

  esxcli --server=server_name storage core claimrule list --claimrule-class=VAAI
  Rule Class  Rule  Class  Type  Plugin     Matches
  VAAI     65430 runtime vendor VMW_VAAIP_SYMM vendor=EMC model=SYMMETRIX
  VAAI     65430 file  vendor VMW_VAAIP_SYMM vendor=EMC model=SYMMETRIX
  VAAI     65431 runtime vendor VMW_VAAIP_CX  vendor=DGC model=*
  VAAI     65431 file  vendor VMW_VAAIP_CX  vendor=DGC model=*