Virtual SAN 见证设备包括两个预配置的网络适配器。必须更改第二个适配器的配置,该设备才能连接到 Virtual SAN 网络。

过程

  1. vSphere Web Client 中,导航到包含见证主机的虚拟设备。
  2. 右键单击设备,然后选择编辑设置
  3. 虚拟硬件选项卡上,展开第二个网络适配器。
  4. 从下拉菜单中,选择 Virtual SAN 端口组,然后单击确定