VMware vSphere Lifecycle Manager 设置特权控制管理库和修复策略的能力。

您可以在层次结构中的不同级别设置此特权。例如,如果您在文件夹级别设置了某项特权,则可以将此特权传播到该文件夹中的一个或多个对象。“要求”列中列出的对象必须具有特权组,可以直接具有,也可以通过继承获得。

表 1. VMware vSphere Lifecycle Manager 设置特权
特权名称 描述 要求
VMware vSphere Lifecycle Manager.Lifecycle Manager:设置特权.读取 允许读取 vSphere Lifecycle Manager 库和修复策略。

根 vCenter Server

VMware vSphere Lifecycle Manager.Lifecycle Manager:设置特权.写入 允许写入 vSphere Lifecycle Manager 库和修复策略。

根 vCenter Server