VMPS 主工作流生命周期状态代表 IaaS 虚拟机从请求到销毁的生命周期。基于生命周期状态事件和生命周期状态名称创建触发条件时,可以使用 VMPS 主工作流状态和事件。

每个虚拟机都经历四个基本阶段。

 • 请求。包括批准。

 • 置备。包括不同的置备类型,如创建、克隆、kickstart 或 WIM。

 • 管理。包括各种操作,如打开电源、关闭电源或生成快照。

 • 销毁。包括对计算机进行取消激活、取消置备和处置。

这些基本阶段都包含在主工作流中。为以下事件主题创建条件时,可以使用 VMPSMasterWorkflow32 状态:

 • 计算机生命周期

 • 计算机置备

全局事件状态是 VMPS 主工作流发送到事件代理的消息。全局事件可以在任何时候触发。

表 1. 全局事件

状态(主题)

事件 [触发字符串](主题)

Global

 • onBuildFailure [BuildFailure] (Provision)

 • OnBuildSuccess [BuildSuccess] (Provision)

 • OnFinalizeMachine [Destroy] (Provision)

 • OnForceUnregisterEvent [ForceUnregister] (Provision)

活动的全局状态是可在已置备的计算机上运行的操作。

表 2. 活动事件

状态

事件 [触发字符串](主题)

Active

 • OnExpireLease [Expire] (Active)

 • OnForceExpire [ForceExpire] (Active)

 • onReprovision [Reprovision] (Active)

 • onResetBuildSuccess [ResetBuildSuccess] (Active)

在主工作流中,置备事件在计算机置备生命周期内发生。活动事件是可在已置备的计算机上运行的操作。有关主工作流的示意图,请参见VMPS 主工作流的示例

每种计算机类型具有各自的置备工作流。有关各种计算机类型的信息,请参见置备按计算机类型的生命周期状态

表 3. VMPSMasterWorkflow32 状态和事件

状态(主题)

事件 [触发字符串](主题)

BuildingMachine

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

DeactivateMachine

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

Disposing

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

 • OnDisposeComplete(Provision)

 • OnDisposeTimeout(Provision)

 • OnUnregisterMachine [Unregister] (Provision)

Expired

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnActiveExpiredMachine [ActivateExpiredMachine] (Active)

 • TurnOffFromExpired [TurnOffExpiredMachine] (Active)

InstallTools

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • InstallToolsComplete(Active)

 • TimeoutInstallTools(Active)

Leased

 • OnChangeLease [Change Lease] (Active)

 • OnUpdateDescription [UpdateDescription] (Active)

 • OnUpdateOwner [UpdateOwner] (Active)

MachineActivated

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

 • OnCatalogRegistrationComplete [CatalogRegistrationComplete] (Provision)

MachineProvisioned

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

Off

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnForceOn [ForceOn] (Active)

 • OnResetOff [Turn Off] (Active)

 • OnTurnOn [Turn On] (Active)

On

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnForceOff [ForceOff] (Active)

 • onInstallTools [InstallTools] (Active)

 • OnReboot [Reboot] (Active)

 • OnReset [Reset] (Active)

 • OnResetOn [Turn On] (Active)

 • OnShutdown [Shutdown] (Active)

 • OnSuspend [Suspend] (Active)

 • OnTurnOff [Turn Off] (Active)

Rebooting

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnRebootComplete(Active)

 • TimoutFromReboot(Active)

RegisterMachine

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

 • onRegisterComplete(Provision)

 • RegisterTimeout(Provision)

Requested

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

 • OnProvisionMachine [Provision] (Provision)

Resetting

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnResetComplete(Active)

 • TimoutFromReset(Active)

ShuttingDown

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnShutdownComplete(Active)

 • TimoutFromShutdown(Active)

Suspending

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnSuspendComplete(Active)

 • TimoutFromSuspend(Active)

TurningOff

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnTurningOffComplete(Active)

 • TimoutFromPowerOff(Active)

TurningOn

 • Pre(Active)

 • Post(Active)

 • OnTurningOnComplete(Active)

 • TimeoutPowerOn(Active)

UnprovisionMachine

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)

WaitingToBuild

 • Pre(Provision)

 • Post(Provision)