Je-li aktivována konfigurace webového proxy serveru, Cloud Web Security automaticky vytvoří výchozí soubor automatické konfigurace proxy serveru neboli PAC (Proxy Auto-Config). Uživatelé mohou také vytvářet vlastní soubory PAC na základě potřeb organizace při připojování ke službě.

Uživatelé mohou zobrazit nebo nakonfigurovat soubory PAC v CWS v části Webové zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) > Konfigurovat (Configure) > Metoda přístupu (Access Method) > Webový proxy server (Web Proxy) > Soubory PAC (PAC Files).

Výchozí soubor PAC

Výchozí (Default) soubor PAC je pouze pro čtení. Chcete-li zobrazit podrobnosti o konfiguraci výchozího souboru PAC, vyberte možnost Výchozí (Default) soubor PAC a poté klikněte na tlačítko NÁHLED (PREVIEW).

Třebaže se uživatelé nemusí zabývat vytvářením přesné syntaxe, protože integrovaný průvodce je provede konfigurací souboru PAC, je užitečné porozumět příkazům v souboru.

Například pokud odpovídající blok instruuje klienta, aby odeslal provoz PŘÍMO (DIRECT), to znamená, že žádný provoz do těchto cílů nebude procházet proxy serverem. To je užitečné z několika důvodů. A provoz, který má jít přes proxy server, bude mít ve výkazu vrácení příkaz PŘÍMO (PROXY). Může mít také příkaz PŘÍMO (PROXY) následovaný příkazem NEPŘÍMO (DIRECT). To znamená, že v případě, že proxy server není k dispozici, bude tento provoz stále smět směrovat na internet.

Vlastní soubor PAC

Při vytváření vlastního souboru PAC s funkcí analytiky postupujte následovně:
 1. Přejděte do části Webové zabezpečení cloudu (Cloud Web Security) > Konfigurovat (Configure) > Metoda přístupu (Access Method) > Webový proxy server (Web Proxy) > Soubory PAC (PAC Files).
 2. Klikněte na možnost + NOVÝ SOUBOR PAC (+ NEW PAC) na stránce konfigurace Soubory PAC (PAC Files).
  Zobrazí se stránka Nový/Upravit soubor PAC (New/Edit PAC File).
 3. Na stránce Podrobnosti o souboru PAC (PAC File Details) zadejte požadované podrobnosti o souboru PAC a klikněte na možnost Další (Next).
  • Název (Name) (povinné) – jedinečný název pro soubor PAC.
  • Popis (Description) (volitelné) – všechny dodatečné informace, které by byly užitečné pro ostatní administrátory.
  • Název souboru (File Name) (povinné) – název souboru, který bude VMware hostovat pro vaši organizaci. Tento název souboru musí být zakončen koncovou příponou „.dat“. Pokud není název souboru správně naformátován, zobrazí se varovná zpráva.
 4. Stránka Konfigurace proxy serveru a roamingu (Proxy and Roaming Configuration) umožňuje uživatelům určit, jakým způsobem se jejich vzdálení klienti připojí ke službě proxy serveru při použití tohoto souboru PAC, a to konfigurací akcí na základě následujících parametrů:
  • Proxy server je nedostupný (Proxy Inaccessible) – uživatelé mohou zvolit možnosti Přímo připojení (Connect Direct) nebo Zablokovat přístup (Block Access) na základě toho, zda mají, nebo by neměli mít klienti povolen přístup k internetu, pokud je proxy server nedostupný.
  • Detekovat přítomnost podnikové sítě (Detect when within the corporate network) – přepnutím tlačítka ZAP (ON) určete, zda se klient nachází v rámci podnikové sítě.
  • Pokud se klient nachází v rámci podnikové sítě, uživatelé mohou nakonfigurovat akci, zda má klient používat přístup k internetu podnikové sítě, nebo má být přesměrován na místní proxy server zadáním následujících údajů:
   • Název interního serveru (Internal Server Name) – název interního serveru, který má být vyřešen. Tento server by měl být řešitelný pouze v privátní síti.
   • IP adresa (IP Address) – očekávaná interní IP adresa, pro kterou by se měl vyřešit název serveru.
   • Pokud je název hostitele úspěšně vyřešen (If the hostname is successfully resolved):
    • Přímé připojení (Connect Direct) – dejte klientovi pokyn, aby odeslal odchozí webový provoz z prohlížeče pomocí privátní sítě.
    • Vlastní proxy servery (Custom Proxies) – dejte klientovi pokyn, aby odesílal odchozí webový provoz na místní webový proxy server přístupný prostřednictvím privátní sítě.
  • Klikněte na tlačítko Další (Next). Zobrazí se stránka Výchozí konfigurace obejití proxy serveru (Default Proxy Bypass Configuration).
 5. Na stránce Výchozí konfigurace obejití proxy serveru (Default Proxy Bypass Configuration) mohou uživatelé nakonfigurovat pravidla pro obejití proxy serveru pro předdefinované domény a podsíť/IP adresy, které by neměly být odesílány do webového proxy.
  • Klikněte na tlačítko Doména (Domain) a pod sloupcem Stav výjimky (Exception State) přepněte toto tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí domén, které by měly být povoleny nebo obejity z proxy serveru.
  • Ve sloupci Celkový počet domén (Total Domain) klikněte na číselný odkaz a zobrazte domény přidružené k aplikaci.
  • Kliknutím na tlačítko Podsíť/IP adresa (Subnet/IP) zobrazíte podsítě vyloučené z webového proxy serveru.
  • Klikněte na tlačítko Další (Next). Zobrazí se stránka Konfigurace obejití aplikace Office 365 (Office 365 Bypass Configuration).
 6. Na stránce Konfigurace obejití aplikace Office 365 (Office 365 Bypass Configuration) nakonfigurujte obejití domén Microsoft 365 a konkrétních klientů a klikněte na možnost Další (Next).

  Principy připojení společnosti Microsoft doporučují obejít koncové body z webového proxy serveru nebo ze služeb kontroly SSL. Microsoft pobízí své zákazníky, aby přistupovali ke svým službám přímo přes internet.

  • Obejít Office 365 (Bypass Office 365) – přepnutím tlačítka ZAP. (ON) umožníte snadné obejití domén Microsoft 365. Tyto domény budou přidány do souboru PAC pro obejití.
  • Klienti (Tenants) – specifikujte podřízené domény vaší společnosti poskytnuté společností Microsoft.
 7. Na stránce Vlastní konfigurace obejití proxy serveru (Custom Proxy Bypass Configuration) nakonfigurujte pravidla pro obejití proxy serveru pro vlastní domény a podsítě specifické pro podnik.
  • Pokud chcete přidat pravidlo pro obejití proxy serveru pro vlastní doménu, klikněte na možnost Doména (Domain) > + Přidat pravidlo (+ Add Rule) a zadejte platný název domény.
  • Pokud budete chtít přidat pravidlo pro obejití proxy serveru pro podsítě, klikněte na možnost Podsíť / IP adresa (Subnet/IP) > + Přidat pravidlo (+ Add Rule) a zadejte buď síťovou adresu (podsíť), nebo IP adresu (hostitel) a příslušnou hodnotu masky podsítě.
  • Pokud chcete odstranit pravidlo, které již nelze obejít, vyberte pravidlo a klikněte na možnost Odstranit (Delete).
 8. Klepněte na možnost Dokončit (Finish). Vlastní soubor PAC je vytvořen a zobrazí se v konfigurační tabulce pro Soubor PAC (PAC File).