V této části je popsán postup konfigurace podnikových zásad Edge.

Konfigurace podnikových zásad Edge

Brána firewall lokality Edge primárně používá pravidla z přiřazeného profilu. Přepsání pravidel podnikových zásad profilu v lokalitě Edge je volitelným krokem.

Pravidla přepsání podnikových zásad

V lokalitách Edge mohou být pravidla podnikových zásad z přiřazeného profilu přepsána prostřednictvím níže zobrazeného dialogového okna podnikových zásad Edge. Jakákoli hodnota přepsání podnikových zásad, která je shodná s pravidlem podnikových zásad profilu, toto pravidlo profilu přepíše. Pravidla přepsání můžete vytvořit stejným způsobem, jakým vytváříte pravidla profilu (viz téma Konfigurace podnikových zásad profilu).

Jak ukazuje níže uvedený obrázek, podnikové zásady jsou rozděleny do segmentů. Všechny segmenty, které je možné nakonfigurovat, jsou uvedeny v rozevírací nabídce Konfigurovat segment (Configure Segment).

Po zvolení vhodného segmentu, který chcete konfigurovat, z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment), se v oblasti Konfigurace segmentů (Configure Segments) zobrazí nastavení a možnosti přidružené k tomuto segmentu. Výchozím segmentem je Globální segment [Řádný] (Global Segment [Regular]).

Další informace o segmentaci naleznete v tématech Konfigurace segmentů a Konfigurace zařízení Edge (Configure Edge Device).

configure-edge-biz-policy