Podle potřeby můžete modifikovat profil operátora a změnit tak nastavení profilu.

V portálu operátora klikněte na položku Profily operátorů (Operator Profiles).

Klikněte na odkaz na profil nebo profil vyberte a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat profil (Modify Profile).

Zobrazí se stávající nastavení zvoleného profilu a vy můžete konfigurovat následující parametry:

Nastavení profilu

Podle potřeby můžete upravit název a popis vybraného profilu.

Nastavení správy

Zobrazí se IP adresa systému Orchestrator. Můžete konfigurovat následující intervaly správy:
  • Interval prezenčního signálu (Heartbeat Interval) – časový interval mezi prezenčními signály odeslanými ze systému Orchestrator do zařízení Edge. Výchozí hodnota je 30 sekund a minimální interval musí být 10 sekund. Pokud zařízení Edge neobdrží dva prezenční signály za sebou, je Edge označeno jako „mimo provoz“.
    Poznámka: Při modifikaci intervalu prezenčního signálu se ujistěte, že jste vhodně přizpůsobili také prodlevu oznámení o off-line stavu zařízení Edge, aby nedocházelo k odesílání zbytečných výstrah.
  • Interval časového úseku (Timeslice Interval) – časový interval, během kterého jsou shromažďována data z monitorování přenášených dat.
  • Interval odeslání statistik (Stats Upload Interval) – časový interval pro nahrání dat z monitorování. Všechna data pro jednotlivé časové úseky jsou shromažďována během intervalu pro odesílání statistik a následně jsou nahrána.

Výběr brány

Ve výchozím nastavení je výběr brány dynamický a brány jsou z fondu bran vybírány dynamicky. Pokud má být výběr brány účinný, zajistěte, aby fond bran obsahoval nejméně dvě brány. Další informace o fondech bran naleznete v tématu Fondy bran.

Označením pole můžete výběr bran definovat jako statický. Při statickém výběru brány je třeba určit primární bránu. Podle potřeby můžete také definovat volitelnou sekundární bránu.

Poznámka: Statický výběr brány používejte pouze pro potřeby testování nebo ladění. Tuto možnost nelze používat v rámci VPN pro komunikaci mezi Edge nebo konfiguraci předání partnerů.

Přiřazení mapy aplikací

Ve výchozím nastavení je počáteční mapa aplikací přiřazena profilu operátora. Podle potřeby můžete zvolit jinou mapu aplikací uvedenou v rozevíracím seznamu. Viz také téma Mapy aplikací.

Verze softwaru

Můžete se rozhodnout do zařízení Edge odesílat nejnovější bitové kopie softwaru. Ve výchozím nastavení se do zařízení žádné aktualizace neodesílají. Pole označte a z rozevíracího seznamu Verze (Version) zvolte bitovou kopii softwaru. Další informace o bitových kopiích softwaru naleznete v tématu Bitové kopie softwaru.

Označte pole Update Duration (Trvání aktualizace) a zadejte dobu trvání v minutách. Po aktivaci této možnosti systém Orchestrator ve stanoveném časovém období aktualizuje všechna zařízení přidružená k podnikovému zákazníkovi.

Po přizpůsobení výše uvedeného nastavení klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).