Operátor může spravovat licence nástroje Edge a přiřazovat je partnerům.

  • V portálu operátora klikněte na možnost Spravovat partnery (Manage Partners).
  • Klikněte na odkaz na název partnera a přejděte na portál partnera.
    Poznámka: Můžete aktivovat nebo deaktivovat možnost licencování Edge pro partnera. Viz téma Konfigurace informací o partnerovi.
  • V partnerském portálu klikněte tlačítko Licence nástroje Edge (Edge Licensing).
  • Klikněte na možnost Spravovat licence nástroje Edge (Manage Edge License).
  • V okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) zvolte příslušné licence na základě šířky pásma, podmínek, edice a oblasti.

  • Klikněte na tlačítko OK.

Vybrané licence se zobrazí v okně Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

manage-edge-license-button

Kliknutím na tlačítko Zpráva (Report) vygenerujete zprávu o licencích s přidruženými zákazníky a zařízeními Edge ve formátu CSV.