Popisuje všechny možné testy vzdálené diagnostiky, které můžete spustit na Edge a získat tak diagnostické informace. Diagnostické informace obsahují protokoly specifické pro Edge pro analýzu.

Následuje seznam podporovaných testů vzdálené diagnostiky:

Výpis tabulky ARP (ARP Table Dump)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte obsah tabulky ARP. Výstup je omezen na zobrazení 1000 záznamů ARP.

Vymazání mezipaměti ARP (Clear ARP Cache)

Tento test spusťte, chcete-li vymazat položky mezipaměti ARP pro specifické rozhraní.

Test DNS (DNS Test)

Spuštěním tohoto testu provedete DNS vyhledání specifického názvu domény.

Restartování služby DNS/DHCP (DNS/DHCP Service Restart)

Spusťte tento test, chcete-li restartovat služby DNS/DHCP. Tento krok může pomoci v případě, že u klientů selhávají požadavky DHCP nebo DNS.

Vyprázdnění relací brány firewall (Flush Firewall Sessions)

Spuštěním tohoto testu resetujete relace vytvořené z brány firewall. Spuštění tohoto testu na zařízení Edge nejen obnoví relace brány firewall, ale také aktivně odešle TCP RST pro relace založené na TCP.

Vyprázdnění toků (Flush Flows)

Spuštěním tohoto testu vyprázdníte tabulku toků, takže dojde k nové klasifikaci provozu uživatelů. Pomocí filtrů zdrojové a cílové IP adresy vyprázdníte konkrétní toky.

Vyprázdnění NAT (Flush NAT)

Spuštěním tohoto testu vyprázdníte tabulku NAT.

Brána (Gateway)

Spusťte tento test výběrem, zda má nebo nemá cloudový provoz používat službu brány.
Poznámka: To nemá vliv na směrování provozu VPN.

Stav rozhraní (Interface Status)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte MAC adresu a stav připojení fyzických rozhraní.

Seznam aktivních relací brány firewall (List Active Firewall Sessions)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte aktuální stav aktivních relací brány firewall (maximálně 1000 relací). Počet vrácených relací můžete omezit pomocí filtrů: zdrojová a cílová IP adresa, zdrojový a cílový port a segment.
Poznámka: Nelze zobrazit relace, které byly odepřeny, protože se nejedná o aktivní relace. Chcete-li řešit potíže s těmito relacemi, budete muset projít protokoly brány firewall.
Výstup vzdálené diagnostiky zobrazuje následující informace: Název segmentu (Segment Name), Zdrojová IP adresa (Source IP), Zdrojový port (Source Port), Cílová IP adresa (Destination IP), Cílový port (Destination Port), Protokol (Protocol), Aplikace (Application), Zásada brány firewall (Firewall Policy), aktuální stav TCP všech toků (current TCP state of any flows), Přijaté/odeslané bajty (Bytes Received/Sent) a Doba trvání (Duration). Existuje 11 různých stavů TCP, jak jsou definovány v RFC 793:
 • LISTEN – představuje čekání na požadavek na připojení z jakéhokoli vzdáleného TCP a portu. (Tento stav není ve vzdáleném diagnostickém výstupu zobrazen).
 • SYN-SENT – představuje čekání na odpovídající žádost o připojení po odeslání žádosti o připojení.
 • SYN-RECEIVED – představuje čekání na potvrzení požadavku na připojení poté, co byla žádost o připojení přijata i odeslána.
 • ESTABLISHED – představuje otevřené spojení, přijatá data mohou být doručena uživateli. Obvyklý stav pro fázi přenosu dat připojení.
 • FIN-WAIT-1 – představuje čekání na žádost o ukončení spojení ze vzdáleného TCP nebo potvrzení dříve odeslané žádosti o ukončení spojení.
 • FIN-WAIT-2 – představuje čekání na požadavek na ukončení spojení ze vzdáleného TCP.
 • CLOSE-WAIT – představuje čekání na požadavek na ukončení spojení od místního uživatele.
 • CLOSING – představuje čekání na potvrzení požadavku na ukončení spojení ze vzdáleného TCP.
 • LAST-ACK – představuje čekání na potvrzení žádosti o ukončení spojení dříve odeslané na vzdálený TCP (což zahrnuje potvrzení jeho žádosti o ukončení spojení).
 • TIME-WAIT – představuje čekání na dostatek času na ujištění, že vzdálený TCP obdržel potvrzení požadavku na ukončení připojení.
 • CLOSED – představuje stav bez jakéhokoli připojení.

Seznam aktivních toků (List Active Flows)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam aktivních toků v systému. Pomocí filtrů zdrojové a cílové IP adresy můžete zobrazit přesné toky podle potřeby. Tento výstup je omezen na maximálně 1000 toků.

Seznam klientů (List Clients)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte kompletní seznam klientů.

Seznam cest (List Paths)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam aktivních cest mezi místními linkami WAN a jednotlivými partnerskými zařízeními.

MIB pro Edge (MIBs for Edge)

Spuštěním tohoto testu provedete výpis MIB Edge.

Výpis tabulky NAT (NAT Table Dump)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte obsah tabulky NAT. Pomocí filtru cílové IP adresy můžete zobrazit přesné položky podle potřeby. Tento výstup je omezen na maximálně 1000 položek.

Výpis NTP (NTP Dump)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte aktuální datum a čas Edge a informace NTP.

Test příkazu ping (Ping Test)

Spustíte test příkazu ping do zadaného cíle.

Výpis tabulky směrování (Route Table Dump)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte obsah tabulky směrování.

Stav systému

Spuštěním tohoto testu zobrazíte informace o systému, jako je zatížení systému, nedávné statistiky stability WAN, monitorovací služby. Statistiky stability WAN zahrnují počet případů, kdy jednotlivá tunelová propojení VPN a linky WAN ztratily připojení na dobu nejméně 700 milisekund.

Traceroute

Spusťte traceroute přes bránu nebo přímo z libovolného rozhraní WAN do zadaného cíle.

Řešení potíží s BGP – Seznam redistribuovaných tras BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte trasy redistribuované sousedním zařízením BGP.

Řešení potíží s BGP – Seznam tras BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte konkrétní trasy BGP od sousedních zařízení. Ponecháním prázdné předpony zobrazíte všechny.

Řešení potíží s BGP – Seznam tras na předponu

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny překryvné a podřízené trasy podle předpony a jejich příslušné podrobnosti.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení inzerovaných tras sousedních zařízení BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte trasy BGP inzerované sousednímu zařízení.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení naučených tras sousedních zařízení BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny přijaté trasy BGP naučené od sousedního zařízení po aplikaci filtrů.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení přijatých tras sousedních zařízení BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny trasy BGP naučené od sousedního zařízení před aplikací filtrů.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení podrobností o sousedních zařízeních BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte podrobnosti sousedního zařízení BGP.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení tras BGP na předponu

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny trasy BGP a jejich atributy pro zadanou předponu.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení shrnutí BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte stávající sousední zařízení BGP a přijaté trasy.

Řešení potíží s BGP – Zobrazení tabulky BGP

Spuštěním tohoto testu zobrazíte tabulku BGP.

Řešení potíží s OSPF – Seznam redistribuovaných tras OSPF (Troubleshoot OSPF - List OSPF Redistributed Routes)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechny trasy redistribuované sousednímu zařízení OSPF.

Řešení potíží s OSPF – Seznam tras OSPF (Troubleshoot OSPF - List OSPF Routes)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte trasy OSPF od sousedních zařízení pro zadanou předponu. Pokud není zadána předpona, zobrazí se všechny trasy OSPF od sousedních zařízení.

Řešení potíží s OSPF – Zobrazení databáze OSPF (Troubleshoot OSPF - Show OSPF Database)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte souhrn databáze stavu linky OSPF.

Řešení potíží s OSPF – Zobrazení databáze OSPF pro původní trasy E1 (Troubleshoot OSPF - Show OSPF Database for E1 Self-Originate Routes)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte původní trasy E1 LSA, které Edge inzeruje do směrovače OSPF.

Řešení potíží s OSPF – Zobrazení sousedních zařízení OSPF (Troubleshoot OSPF - Show OSPF Neighbors)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte všechna sousední zařízení OSPF a související informace.

Řešení potíží s OSPF – Zobrazení tabulky směrování OSPF (Troubleshoot OSPF - Show OSPF Route Table)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte stávající tabulku směrování OSPF.

Řešení potíží s OSPF – Zobrazení nastavení OSPF (Troubleshoot OSPF - Show OSPF Setting)

Spuštěním tohoto testu zobrazíte nastavení OSPF a stav sousedních zařízení.

Test VPN (VPN Test)

Z rozevírací nabídky vyberte segment a klikněte na tlačítko Spustit (Run) pro otestování připojení VPN ke každému partnerovi.
Při spuštění testu VPN si Edge vybere IP adresu zdroje a cíle a iniciuje požadavek na tunel. Vybraná IP adresa zdroje a cíle musí splňovat následující kritéria:
 • Mělo by jít o IP připojené trasy
 • Měla by být dosažitelná a trasy by měly být vysílány

Pokud zařízení Edge nemůže vybrat platnou IP adresu jako zdrojovou IP adresu pro spuštění požadavku na tunel, test VPN selže s následující chybou.

Branch-to-Branch vpn is disabled. Please enable it before running the test

Test šířky pásma linky WAN (WAN Link Bandwidth Test)

Spustíte test šířky pásma na zadanou linku WAN. Tento test pomůže vyhnout se přerušení v prostředí s více linkami. Z hlediska uživatelského datového toku se zablokuje pouze testovaná linka. To znamená, že můžete opakovaně spouštět test na konkrétní lince a ostatní linky budou pokračovat v obsluze uživatelského datového toku.

Test šířky pásma se spustí, když se tunelové propojení znovu připojí po určitém období nestability, a existuje tak šance, že se linka obnoví dostatečně pro připojení tunelového propojení, ale ne dost pro přesné měření šířky pásma linky sítě WAN. Aby bylo možné tento problém vyřešit a zajistit správná měření, tak bude v případě, že test šířky pásma neuspěje nebo naměří výrazně nižší hodnotu, použito poslední známé funkční měření a opakování testu linky se naplánuje na 30 minut po navázání tunelového propojení.

Poznámka: U linky WAN o rychlosti větší než 1 Gb/s se doporučuje uživateli definovat šířku pásma linky WAN.