Na stejné stránce Brána (Gateway) (Operátor > Brány (Operator > Gateways)) aktivujte zaškrtnutím pole Brána partnera (Partner Gateway) režim brány partnera. Zrušte zaškrtnutí pole Zabezpečená brána VPN (Secure VPN Gateway) (to je potřeba, pouze pokud plánujete použít tuto bránu SD-WAN Gateway k vytvoření tunelového propojení IPSec do Non VMware SD-WAN Site).

gateways-gateways-partner-gateway-checkbox

  • Statické trasy: Specifikujte podsítě nebo trasy, které má SD-WAN Gateway vysílat serveru SD-WAN Edge, a také režim předání a zda se mají nebo nemají přenášená data šifrovat. Toto nastavení je pro SD-WAN Gateway globální a platí pro VŠECHNY zákazníky. S protokolem BGP se tento oddíl obvykle používá pouze v případě, že existuje sdílená podsíť, ke které mají mít přístup všichni zákazníci, a je požadován překlad adres NAT.

    Z výše uvedeného seznamu statických tras odeberte nepoužívané podsítě, pokud nemáte žádné podsítě, které potřebujete vysílat do systému SD-WAN Edge, a používáte překlad síťových adres NAT.

    Parametry sondy ICMP jsou volitelné a doporučují se pouze v případě, že chcete použít protokol ICMP ke kontrole stavu brány SD-WAN Gateway. S podporou protokolu BGP na partnerské bráně již není použití sondy ICMP pro převzetí služeb při selhání a konvergenci trasy vyžadováno.

  • Zjišťování převzetí služeb při selhání ICMP: SD-WAN Gateway může pomocí sondy ICMP ověřit dosažitelnost konkrétní IP adresy. Může upozornit SD-WAN Edge na převzetí sekundární bránou při selhání, pokud SD-WAN Gateway zjistí, že konkrétní IP adresa není dosažitelná.
  • Aktivovaný odpovídač ICMP: Tato akce umožní, aby SD-WAN Gateway reagovala na sondu ICMP z dalšího směrovače na mezikroku, jsou-li jejich tunelová propojení aktivní.
  • Režim = podmíněný: SD-WAN Gateway odpoví na požadavek ICMP pouze v případě, že je její služba aktivní a je aktivní alespoň jedno tunelové propojení.
  • Režim = vždy: SD-WAN Gateway vždy odpoví na požadavek ICMP z partnerského uzlu.