V této části najdete popis konfigurace lokality Non VMware SD-WAN Site typu Obecná brána firewall (VPN na základě zásad) (Generic Firewall (Policy Based VPN)) v aplikaci SD-WAN Orchestrator.

Procedura

 1. Na navigačním panelu v aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
  Otevře se obrazovka Služby (Services).
 2. V oblasti Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway) klikněte na tlačítko Nový (New).
  Zobrazí se dialogové okno Nové cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (New Non SD-WAN Destinations via Gateway).
 3. Do textového pole Název (Name) zadejte název lokality Non VMware SD-WAN Site.
 4. Z rozevírací nabídky Typ (Type) vyberte Obecná brána firewall (VPN na základě zásad) (Generic Firewall (Policy Based VPN)).
 5. Zadejte IP adresu brány primární VPN a klikněte na tlačítko Další (Next).
  Non VMware SD-WAN Site typu Obecná brána firewall (VPN na základě zásad) (Generic Firewall (Policy Based VPN)) je vytvořena a zobrazí se dialog pro vaši Non VMware SD-WAN Site.
 6. Pokud budete chtít upravit nastavení tunelového propojení Non VMware SD-WAN Site brány primární VPN, klikněte na tlačítko Rozšířené (Advanced).
 7. V oblasti Brána primární VPN (Primary VPN Gateway) můžete nakonfigurovat následující nastavení tunelového propojení:
  Pole Popis (Description)
  PSK Předsdílený klíč (PSK), což je bezpečnostní klíč pro autentizaci v rámci tunelového propojení. Orchestrator generuje ve výchozím nastavení PSK. Chcete-li použít vlastní PSK nebo heslo, můžete je zadat do textového pole.
  Šifrování (Encryption) Pro velikost klíčů algoritmů AES k šifrování dat vyberte AES 128 nebo AES 256. Výchozí hodnota je AES 128.
  Skupina DH (DH Group) Vyberte algoritmus skupiny Diffie-Hellman (DH), který bude použit při výměně předsdíleného klíče. Skupina DH nastavuje sílu algoritmu v bitech. Podporované skupiny DH jsou 2, 5 a 14. Doporučuje se používat skupinu DH 14.
  PFS Vyberte úroveň PFS (Perfect Forward Secrecy) pro zvýšení zabezpečení. Podporované úrovně PFS jsou 2 a 5. Ve výchozí hodnotě je zakázána.
  Poznámka: Sekundární brána VPN není pro typ síťové služby Obecná brána firewall (VPN na základě zásad) podporována.
 8. Zaškrtnutím pole Redundantní cloudová VPN pro VeloCloud (Redundant VeloCloud Cloud VPN) přidáte redundantní tunelová propojení pro každou bránu VPN.
  Jakékoli změny provedené v Šifrování (Encryption), skupině DH (DH Group) nebo PFS brány privátní VPN (PFS of Primary VPN Gateway) budou použity také u redundantních tunelových propojení VPN, pokud jsou nakonfigurována. Po modifikaci nastavení tunelového propojení brány primární VPN uložte změny a poté kliknutím na možnost Zobrazit šablonu IKE/IPsec (View IKE/IPsec Template) zobrazíte aktualizovanou konfiguraci tunelového propojení.
 9. Kliknutím na odkaz Aktualizovat umístění (Update Location) nastavíte umístění pro nakonfigurovanou Non VMware SD-WAN Site. Zeměpisná šířka a zeměpisná délka se používají k určení nejlepších Edge a bran pro připojení do sítě.
 10. ID místního ověřování definuje formát a identifikaci místní brány. Z rozevírací nabídky ID lokální autentizace (Local Auth Id) vyberte následující typy a zadejte příslušné hodnoty:
  • FQDN – plně kvalifikovaný název domény nebo hostitele. Například google.com.
  • FQDN uživatele (User FQDN) – plně kvalifikovaný název domény uživatele ve formě e-mailové adresy. Například user@google.com.
  • IPv4 – IP adresa používaná pro komunikaci s místní bránou.
  Poznámka:

  Pokud pro obecnou bránu firewall (VPN na základě zásad) uživatel nezadá hodnotu, bude jako ID místní autentizace použita hodnota Výchozí (Default). Výchozí hodnota ID místní autentizace bude místní IP adresa rozhraní SD-WAN Gateway.

 11. V části Podsítě lokality (Site Subnets) můžete přidat podsítě pro Non VMware SD-WAN Site kliknutím na tlačítko +. Pokud pro lokalitu nepotřebujete podsítě, zaškrtněte pole Deaktivovat podsítě lokality (Disable Site Subnets).
 12. Pomocí funkce Vlastní zdrojové podsítě (Custom Source Subnets) přepíšete zdrojové podsítě směrované na toto zařízení VPN. Za normálních okolností jsou zdrojové podsítě odvozeny od podsítí LAN Edge směrovaných na toto zařízení.
 13. Pole Aktivovat tunel(y) (Enable Tunnel(s)) zaškrtněte ve chvíli, kdy budete připraveni spustit tunelové propojení mezi SD-WAN Gateway a obecnými bránami firewall VPN (VPN na základě zásad).
 14. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).