Můžete nakonfigurovat informace o uživateli, bitové kopie softwaru, aktualizace Edge, nastavení soukromí a podrobnosti o kontaktech pro podnikové uživatele používající kartu Obecné informace (General Information) pod nabídkou Správa (Administration) > Nastavení systému (System Settings).

V podnikovém portálu klikněte na možnost Spravovat zákazníky (Manage Customers) a vyberte podnikového zákazníka. Poté přejděte do nabídky Správa (Administration) > Nastavení systému (System Settings). Otevře se obrazovka Nastavení systému (System Settings). Na kartě Obecné informace (General Information) můžete nakonfigurovat následující údaje.

Obecné informace

Možnost Popis
Název (Name) Zobrazí se stávající uživatelské jméno. Jméno můžete podle potřeby upravit.
Číslo účtu (Account Number) Zobrazí se číslo existujícího účtu. Je-li třeba, můžete číslo změnit.
Doména (Domain) Zobrazí se existující název domény a v případě potřeby můžete doménu upravit.
Popis (Description) Zadejte popis zákazníka.
Aktivovat dvoufaktorovou autentizaci (Enable Two Factor Authentication)

Zaškrtnutím tohoto pole povolíte dvoufaktorovou autentizaci pomocí SMS zprávy pro operátory, MSP a podniky. Autentizaci můžete aktivovat na úrovni zákazníka/MSP nebo na úrovni operátora.

Než povolíte dvoufaktorovou autentizaci, ujistěte se, že jste zadali platná mobilní čísla všech uživatelů – administrátorů. Mobilní čísla můžete zadat výběrem uživatelů na obrazovce Administrace (Administration) > Administrátoři (Administrators). Viz také téma Správa uživatelů – administrátorů.

Vyžadovat dvoufaktorovou autentizaci (Require Two Factor Authentication) Toto pole zaškrtněte, chcete-li přihlášení uživatele ověřovat pomocí dvoufaktorové autentizace. Po povolení dvoufaktorové autentizace při pokusu o přihlášení s uživatelskými přihlašovacími údaji musíte zadat také šestimístný PIN kód, který obdržíte prostřednictvím SMS zprávy na své mobilní zařízení.
Aktivovat samoobslužné resetování hesla (Enable Self Service Password Reset)

Ve výchozím nastavení je tato možnost aktivní a umožňuje obnovit heslo na přihlašovací stránce aplikace Orchestrator.

Když se pokusíte obnovit heslo na přihlašovací stránce, budete vyzváni k zadání uživatelského jména. Ujistěte se, že jste jako uživatelské jméno zadali platnou e-mailovou adresu. Jakmile odešlete uživatelské jméno, obdržíte e-mail s odkazem na obnovení hesla. Chcete-li nastavit nové heslo, klikněte na odkaz.

Vyžadovat pro obnovení hesla dvoufaktorovou autentizaci (Require Two Factor Authentication for Password Reset)

Vyberte tuto možnost, chcete-li povolit dvoufaktorovou autentizaci pro obnovení hesla. Toto pole můžete zaškrtnout pouze v případě, že je již zaškrtnuta možnost Aktivovat dvoufaktorovou autentizaci (Enable Two Factor Authentication).

Pokud je tato možnost povolena, budete v případě pokusu o obnovení hesla na přihlašovací stránce aplikace Orchestrator přesměrováni na stránku autentizace. Stránka autentizace vás vyzve k zadání jednorázového kódu, který obdržíte formou SMS zprávy na své mobilní zařízení. Po ověření kódu budete přesměrováni na stránku, kde si nastavíte nové heslo.

Povolit předběžná oznámení (Enable Pre-Notifications) Zaškrtnutím pole povolíte používání výstrah před oznámením.
Povolit výstrahy (Enable Alerts) Zaškrtnutím pole aktivujete výstrahy. Typy výstrah můžete nakonfigurovat pomocí možnosti Konfigurace výstrah.
Výchozí autentizace zařízení Edge (Default Edge Authentication) Z rozevíracího seznamu zvolte výchozí možnosti autentizace Edge přidružených k zákazníkovi.
 • Certifikát je deaktivován (Certificate Disabled): Edge používá režim autentizace předsdíleného klíče.
 • Získání certifikátu (Certificate Acquire): Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
  Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
 • Certifikát je povinný (Certificate Required): Edge používá certifikát PKI. Operátoři mohou změnit časové okno pro obnovení certifikátu pro Edge prostřednictvím systémových vlastností. Další informace získáte od svého operátora.

Bitová kopie softwaru

Zobrazí tabulku bitových kopií softwaru přidružených k podniku s vybranou výchozí bitovou kopií softwaru. Pomocí dostupného seznamu bitových kopí můžete změnit výchozí bitovou kopii softwaru tak, že zvolíte přepínač odpovídající bitové kopii.
Poznámka: Bitové kopie softwaru asociované s podnikem se zobrazí pouze v případě, že je funkce Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management) pro podnik povolená.

U vybrané výchozí bitové kopie se zobrazí informace jako je verze softwaru, typ konfigurace, adresa Orchestrator, interval prezenčního signálu, interval časového úseku a interval nahrávání statistiky.

Jakmile změníte výchozí bitovou kopii a kliknete na možnost Uložit změny (Save Changes), zobrazí se potvrzovací zpráva s dotčenými Edge. Kliknutím na možnost Potvrdit (Confirm) aktualizujete dotčené Edge nově zvolenou bitovou kopií softwaru.
Poznámka: Pokud podnik (s aktivovanou funkcí správy bitových kopií Edge) používá zastaralou bitovou kopii softwaru, zobrazí se v horní části obrazovky Nastavení systému (System Settings) pro podnik následující varovná zpráva.
Tato organizace používá zastaralou bitovou kopii softwaru.

Konfigurace Edge

Chcete-li zasílat aktualizace konfigurace Edge do Edge, nastavte následující možnosti:
 • Povoleno (Enabled) – Vyberte tuto možnost, chcete-li během dalšího prezenčního signálu odeslat aktualizace konfigurace do Edge. Změny v konfiguraci mohou restartovat software v příslušném Edge. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.
 • Povoleno na aktualizaci aplikace Orchestrator (Enabled on Orchestrator Upgrade) – Vyberte tuto možnost, chcete-li odesílat aktualizace konfigurace do Edge při aktualizaci aplikace Orchestrator. To může restartovat software v příslušných Edge.

Nastavení ochrany osobních údajů

 • Podpůrný přístup (Support Access) – Vyberte tyto možnosti pro povolení přístupu týmu podpory.
  • Udělit podpoře přístup k nástroji VeloCloud (Grant Access to VeloCloud Support) – Vyberte tuto možnost, chcete-li podpoře VMware povolit prohlížet, konfigurovat a řešit potíže lokalit Edge připojených k zákazníkovi. Z bezpečnostních důvodů nemá podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.
  • Udělit podpoře přístup ke správě uživatelů VeloCloud (Grant User Management Access to VeloCloud Support) – Vyberte tuto možnost, chcete-li podpoře VMware povolit pomoc při správě uživatelů. Součástí správy uživatelů je možnost vytvořit uživatele, resetovat heslo a konfigurovat další nastavení. V tomto případě má podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.
 • Vynutit PCI – tuto možnost vyberte, pokud chcete zabránit operacím, které nejsou povoleny z důvodů konformity PCI. V současnosti jedinou operací, které tato možnost zabrání, je možnost vyžádat si diagnostické svazky PCAP ze zařízení Edge.

Kontaktní údaje

V této části najdete stávající kontaktní údaje. Podrobnosti můžete podle potřeby upravit.