Popisuje souhrn výstrah a událostí generovaných v VMware SD-WAN Orchestrator na úrovni podniku.

Dokument obsahuje detaily o všech událostech systému Orchestrator na úrovni podniku. Ačkoli jsou tyto události uloženy v SD-WAN Orchestrator a zobrazují se v uživatelském rozhraní systému Orchestrator, většina z nich se generuje pomocí VMware SD-WAN Edge nebo VMware SD-WAN Gateway, případně jednou z jeho spuštěných komponent (MGD, EDGED, PROCMON atd.), s výjimkou několika, které generuje sám systém Orchestrator. Lze nakonfigurovat oznámení a výstrahy pro události pouze v systému Orchestrator.

V následující tabulce je vysvětlení jednotlivých sloupců v tabulce „Události systému Orchestrator na úrovni podniku“:

Název sloupce Detaily
UDÁLOST (EVENT) Jedinečný název události
ZOBRAZENO V UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ SYSTÉMU ORCHESTRATOR JAKO Určuje, jakým způsobem se bude událost zobrazovat v systému Orchestrator.
ZÁVAŽNOST (SEVERITY) Závažnost, se kterou je tato událost obvykle vygenerována.
VYGENEROVÁNO UŽIVATELEM
Komponenta VMware SD-WAN, která generuje oznámení, může být jedna z následujících:
  • SD-WAN Orchestrator
  • SD-WAN Edge (MGD)
  • SD-WAN Edge (EDGED)
  • SD-WAN Edge (PROCMON)
VYGENEROVÁNO, KDYŽ Technické příčiny a okolnosti, za kterých je tato událost vygenerována.
ZASTARALÉ Určuje, zda je událost od určité verze zastaralá.

Události systému Orchestrator na úrovni podniku

UDÁLOST (EVENT) ZOBRAZENO V UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ SYSTÉMU ORCHESTRATOR JAKO ZÁVAŽNOST (SEVERITY) VYGENEROVÁNO UŽIVATELEM VYGENEROVÁNO, KDYŽ ZASTARALÉ
EDGE_UP Edge v provozu (Edge Up) VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Edge se obnoví po ztrátě spojení s SD-WAN Orchestrator prostřednictvím prezenčního signálu. Dva po sobě jdoucí prezenční signály z Edge způsobí, že SD-WAN Orchestrator změní svůj stav na EDGE_UP. SD-WAN Orchestrator spustí monitorování každých 15 sekund, které aktualizuje stav všech zařízení Edge.
EDGE_DOWN Edge mimo provoz (Edge Down) VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator

Zařízení Edge ztrácí spojení s SD-WAN Orchestrator a nedokáže vydat dva nebo více po sobě jdoucích prezenčních signálů. SD-WAN Orchestrator spustí monitorování každých 15 sekund, které aktualizuje stav všech zařízení Edge.

LINK_UP Linka v provozu (Link Up) VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Linka WAN se vrátí do normálního funkčního stavu.
LINK_DOWN Linka mimo provoz (Link Down) VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Linka WAN je odpojena od Edge, nebo linka nemůže komunikovat se službou Edge.

VPN_TUNNEL_DOWN

Tunel VPN mimo provoz (VPN Tunnel Down)

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Tunel IPSec nakonfigurovaný ze služby Edge k vaší bráně VPN nelze vytvořit, nebo pokud byl tunel přerušen a nelze jej znovu vytvořit.

EDGE_HA_FAILOVER

Převzetí služeb Edge HA při selhání (Edge HA Failover)

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Edge HA v pohotovostním režimu převezme služby při selhání.

EDGE_SERVICE_DOWN

Služba Edge je mimo provoz.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Služba Edge spuštěná na SD-WAN Edge může být mimo provoz. To může znamenat chybu zařízení Edge nebo chybu připojení k síti.

EDGE_CSS_TUNNEL_UP

Tunel Edge CSS v provozu (Edge CSS Tunnel Up)

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator

Tunel služby pro zabezpečení cloudu z Edge je v provozu.

EDGE_CSS_TUNNEL_DOWN

Tunel Edge CSS mimo provoz (Edge CSS Tunnel Down)

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator

Tunel služby pro zabezpečení cloudu z Edge je mimo provoz.

NVS_FROM_EDGE_TUNNEL_DOWN

NVS z tunelu Edge je mimo provoz.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator

Tunel NSD přes Edge je mimo provoz.

NVS_FROM_EDGE_TUNNEL_UP

NVS z tunelu Edge je v provozu.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator

Tunel NSD přes Edge je v provozu.

VNF_VM_DEPLOYED

Virtuální počítač VNF byl zaveden.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Virtuální stroj Edge VNF je nasazen na Edge.

VNF_VM_POWERED_ON

Virtuální počítač VNF je zapnutý.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Virtuální stroj Edge VNF je nasazen na Edge a je zapnutý.

VNF_VM_POWERED_OFF

Virtuální počítač VNF je vypnutý.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Virtuální stroj Edge VNF je vypnutý.

VNF_VM_DEPLOYED_AND_POWERED_OFF

Virtuální počítač VNF je zaveden a vypnutý.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Virtuální stroj Edge VNF je nasazen na Edge a je okamžitě zapnut.

VNF_VM_DELETED

Virtuální počítač VNF byl odstraněn.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Virtuální stroj Edge VNF je odebrán z Edge.

VNF_VM_ERROR

Chyba virtuálního počítače VNF

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Během zavádění virtuálního stroje Edge VNF dochází k chybě.

VNF_INSERTION_ENABLED

Vložení VNF bylo aktivováno.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Vložení virtuálního stroje Edge VNF je v Edge aktivováno.

VNF_INSERTION_DISABLED

Vložení VNF (VNF insertion)

deaktivováno
VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator Vložení virtuálního stroje Edge VNF je v Edge deaktivováno.

VNF_IMAGE_DOWNLOAD_IN_PROGRESS

Probíhá stahování bitové kopie VNF.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator

Probíhá stahování bitové kopie virtuálního stroje Edge VNF.

VNF_IMAGE_DOWNLOAD_COMPLETED

Stahování bitové kopie VNF bylo dokončeno.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator

Stahování bitové kopie virtuálního stroje Edge VNF bylo dokončeno.

VNF_IMAGE_DOWNLOAD_FAILED

Stahování bitové kopie VNF se nezdařilo.

VÝSTRAHA SD-WAN Orchestrator

Nepodařilo se stáhnout bitovou kopii virtuálního stroje Edge VNF do Edge.

EDGE_BFD_NEIGHBOR_UP

Byla vytvořena relace protokolu BFD se sousedním Edge

INFORMACE SD-WAN Orchestrator Byla vytvořena relace protokolu BFD se sousedním Edge.

EDGE_BFD_NEIGHBOR_DOWN

Sousední zařízení Edge BFD je nedostupné.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator Relace BFD na sousední Edge není vytvořena.

PKI_PROMOTION

Režim PKI koncového bodu byl povýšen.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Režim PKI na Edge byl změněn z volitelného na povinný.

CERTIFICATE_REVOCATION

Certifikát byl odvolán.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

K odvolání certifikátu Edge dochází záměrně nebo kvůli neplatnosti certifikátu (ke druhé možnosti by mělo docházet jen zřídka, jelikož certifikáty Edge se automaticky obnovují po 30 dnech na období 90 dní).

CERTIFICATE_RENEWAL

Požadavek na obnovení certifikátu

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Certifikát Edge se po 30 dnech automaticky obnoví na období 90 dní.

UPDATE_EDGE_IMAGE_MANAGEMENT

Aktualizovat správu bitových kopií Edge

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Aktivuje/deaktivuje správu bitových kopií programu Edge pro zákazníka.

SET_EDGE_SOFTWARE

Byla aktualizována bitová kopie programu Edge.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

K Edge je přiřazena nová bitová kopie programu z důvodu opětovného přiřazení profilu operátora nebo změny bitové kopie programu v profilu operátora.

UNSET_EDGE_SOFTWARE

Bylo zrušeno nastavení přepsané bitové kopie programu Edge.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Resetování bitové kopie programu bude pro Edge přepsáno a namísto toho se přiřadí do výchozí bitové kopie programu přidružené k profilu operátora.

ADD_OPERATOR_PROFILE

Byl přidán profil operátora.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

K tomuto podniku byl přiřazen nový profil operátora.

REMOVE_OPERATOR_PROFILE

Odstraněný profil operátora

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Existující profil operátora byl z tohoto podniku odstraněn.

ADD_SOFTWARE_IMAGE

Byla přidána bitová kopie programu.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Je-li k profilu operátora pro tento podnik přidružena nová bitová kopie programu.

MODIFY_ASSIGNED_OPERATOR_PROFILE_LIST

Seznam přiřazených profilů operátorů byl upraven.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Seznam profilů operátorů přidružených k podniku byl upraven.

MODIFY_ASSIGNED_SOFTWARE_IMAGE_LIST

Seznam přiřazených bitových kopií programu byl upraven.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Seznam bitových kopií programu přidružených k podniku byl upraven.

CLOUD_SECURITY_ENABLE

Zabezpečení cloudu bylo aktivováno.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Zabezpečení cloudu je aktivováno v podnikovém profilu nebo profilu specifickém pro Edge.

CLOUD_SECURITY_DISABLE

Zabezpečení cloudu bylo deaktivováno.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Zabezpečení cloudu je deaktivováno v podnikovém profilu.

CLOUD_SECURITY_PROVIDER_DELETED

Poskytovatel zabezpečení cloudu byl odstraněn.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Poskytovatel zabezpečení cloudu přidružený k podnikovému profilu byl odstraněn.

CLOUD_SECURITY_TUNNELING_PROTOCOL_CHANGE

Změna protokolu tunelu pro zabezpečení cloudu

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Změny protokolu tunelu pro zabezpečení cloudu (z IPSEC na GRE a naopak) v podnikovém profilu

CLOUD_SECURITY_PROVIDER_ADDED

CLOUD_SECURITY_PROVIDER_ADDED

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Byl přidán poskytovatel zabezpečení cloudu přidružený k profilu specifickému pro Edge.

CLOUD_SECURITY_PROVIDER_REMOVED

CLOUD_SECURITY_PROVIDER_REMOVED

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Poskytovatel zabezpečení cloudu přidružený k profilu specifickému pro Edge byl odebrán.

CLOUD_SECURITY_OVERRIDE_ENABLED

CLOUD_SECURITY_OVERRIDE_ENABLED

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Přepsání zabezpečení cloudu bylo aktivováno v profilu specifickém pro Edge.

CLOUD_SECURITY_OVERRIDE_DISABLED

CLOUD_SECURITY_OVERRIDE_DISABLED

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Přepsání zabezpečení cloudu bylo deaktivováno v profilu specifickém pro Edge.

CREATE_CLOUD_SERVICE_SITE

Vytváření lokality pro zabezpečení cloudových služeb bylo přidáno do fronty.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Úloha automatizace rozhraní API pro vytvoření tunelu služby pro zabezpečení cloudu z Edge byla zařazena do fronty.

UPDATE_CLOUD_SERVICE_SITE

Aktualizace lokality pro zabezpečení cloudových služeb byla přidána do fronty.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Úloha automatizace rozhraní API pro aktualizaci tunelu služby pro zabezpečení cloudu z Edge byla zařazena do fronty.

DELETE_CLOUD_SERVICE_SITE

Odstranění lokality pro zabezpečení cloudových služeb bylo přidáno do fronty.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Úloha automatizace rozhraní API k odstranění tunelu služby pro zabezpečení cloudu z Edge byla zařazena do fronty.

ZSCALER_SUBLOCATION_ACTION_ENQUEUED

Akce dílčího umístění zařízení Zscaler Edge byla přidána do fronty.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Úloha automatizace rozhraní API pro dílčí umístění Zscaler služby pro zabezpečení cloudu byla zařazena do fronty.

EDGE_NVS_TUNNEL_UP

Přímé tunelové propojení Edge přes IPsec je v provozu.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Tunel služby pro zabezpečení cloudu nebo NSD přes Edge je v provozu.

EDGE_NVS_TUNNEL_DOWN

Přímé tunelové propojení Edge přes IPsec je mimo provoz.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Tunel služby pro zabezpečení cloudu nebo NSD přes Edge je mimo provoz.

DIAGNOSTIC_REQUEST

Požadavek na nový diagnostický balíček

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Podnikový uživatel nebo uživatel operátora si vyžádal nový diagnostický svazek zařízení Edge.

EDGE_DIRECT_SITE_DELETED

Edge – přímá lokalita byla odstraněna

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Tunel NSD přes Edge byl smazán.

EDGE_DIRECT_TUNNELS_DISABLED

Přímé tunely Edge

deaktivováno
INFORMACE SD-WAN Orchestrator

NSD přes Edge bylo deaktivováno v nastavení zařízení profilu.

EDGE_DIRECT_TUNNELS_ENABLED

Edge – přímé tunely byly povoleny

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

NSD přes Edge je aktivováno v nastavení zařízení profilu.

EDGE_DIRECT_TUNNEL_PROVIDER_DELETED

Edge – poskytovatel přímého tunelu byl odstraněn

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Poskytovatel NSD přes Edge přidružený k podnikovému profilu byl odstraněn.

CREATE_NVS_FROM_EDGE_SITE

Vytvoření lokality NSD přes Edge bylo zařazeno do fronty.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Úloha automatizace rozhraní API pro vytvoření tunelu NSD přes Edge byla zařazena do fronty.

UPDATE_NVS_FROM_EDGE_SITE

Aktualizace lokality NSD přes Edge byla zařazena do fronty.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Úloha automatizace rozhraní API pro aktualizaci tunelu NSD přes Edge byla zařazena do fronty.

DELETE_NVS_FROM_EDGE_SITE

Odstranění lokality NSD přes Edge bylo zařazeno do fronty.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Úloha automatizace rozhraní API k odstranění tunelu NSD přes Edge byla zařazena do fronty.

ENTERPRISE_ENABLE_VIEW_SENSITIVE_DATA

Zobrazit udělená oprávnění pro citlivá data

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Podnik uděluje oprávnění prohlížet informace o datech (klíčích) svému MSP nebo operátorovi.

ENTERPRISE_ENABLE_OPERATOR_USER_MGMT

Správa uživatele byla delegována operátorovi.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Podnik úspěšně delegoval na operátora přístup ke správě uživatelů.

ENTERPRISE_DISABLE_OPERATOR_ACCESS

Přístup uživatele ke správě byl operátorem odvolán.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Podnik odvolává přístup, který byl dříve delegován na operátora kvůli správě jeho entit.

ENTERPRISE_ENABLE_OPERATOR_ACCESS

Přístup delegován operátorovi

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Podnik úspěšně delegoval na operátora přístup ke správě entit.

ENTERPRISE_ENABLE_PROXY_ACCESS

Přístup byl odvolán od operátora.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Podnik úspěšně delegoval na partnera přístup ke správě entit.

ENTERPRISE_DISABLE_PROXY_ACCESS

Přístup byl delegován na partnera.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Podnik odvolává přístup, který byl dříve delegován na partnera kvůli správě jeho entit.

EDGE_TO_EDGE_VPN_DISABLE

Je deaktivováno připojení přes VPN z Edge do Edge.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Byla deaktivována síť VPN z Edge do Edge přidružená k zařízení Edge nebo jeho odpovídajícímu profilu.

EDGE_TO_EDGE_VPN_ENABLE

Je aktivováno připojení přes VPN z Edge do Edge.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Byla aktivována síť VPN z Edge do Edge přidružená k zařízení Edge nebo jeho odpovídajícímu profilu.

VPN_DISABLE

Cloudová VPN (Cloud VPN)

deaktivováno
INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Nastavení cloudové VPN přidružená k zařízení Edge nebo jeho odpovídajícímu profilu byla deaktivována.

VPN_ENABLE

Cloudová VPN je aktivována.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Když byla povolena nastavení cloudové VPN přidružená k zařízení Edge nebo jeho odpovídajícímu profilu.

VPN_UPDATE

Cloudová VPN byla aktualizována.

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Když byla nastavení cloudové VPN přidružená k zařízení Edge nebo jeho odpovídajícímu profilu aktualizována novou úpravou.

REMOTE_ACTION

Vzdálené akce Edge

INFORMACE SD-WAN Orchestrator

Na online zařízení Edge probíhá vzdálená akce.

RECURRING_REPORT_ERROR

Chyba opakující se zprávy

CHYBA

SD-WAN Orchestrator

Když opakující se zpráva selže.

EDGE_BGP_NEIGHBOR_UP Byla vytvořena relace protokolu BGP se sousedním zařízením Edge INFORMACE SD-WAN Edge Vygeneruje se, když partner BGP vytvoří tunel s druhou stranou SD-WAN Edge.
EDGE_BGP_NEIGHBOR_DOWN Sousední zařízení BGP Edge je nedostupné. INFORMACE SD-WAN Edge Vygeneruje se, když partnerské zařízení protokolu BGP zařízení Edge ztratí tunelové připojení se zařízením Edge.
GATEWAY_BGP_NEIGHBOR_UP

Byla vytvořena relace protokolu BGP se sousední bránou.

INFORMACE SD-WAN Gateway Pokud druhá strana BGP vytvoří tunel s bránou.
GATEWAY_BGP_NEIGHBOR_DOWN Sousední zařízení BGP brány je nedostupné. INFORMACE SD-WAN Gateway Pokud druhá strana BGP dané brány ztratí tunel s bránou.

MGD_EMERG_REBOOT

Nouzový restart služby správy

KRITICKÉ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Edge se restartuje kvůli zotavení ze zaseknutých procesů podle vc_procmon.

EDGE_LED_SERVICE_DISABLED

Služba LED čelního panelu Edge

deaktivováno
UPOZORNĚNÍ, KRITICKÉ SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba LED deaktivována.

EDGE_LED_SERVICE_FAILED

Došlo k selhání služby LED čelního panelu Edge.

CHYBA SD-WAN Edge (PROCMON) Služba LED selhala.

EDGE_MGD_SERVICE_DISABLED

Služba správy je deaktivována.

KRITICKÉ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba správy není schopna provést aktivaci kvůli příliš velkému množství selhání.

EDGE_MGD_SERVICE_FAILED

Služba správy selhala.

CHYBA

SD-WAN Edge (PROCMON) Služba správy selhala.

EDGE_SERVICE_DISABLED

Služba datové roviny Edge

deaktivováno

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba datové roviny Edge je deaktivována.

EDGE_SERVICE_ENABLED

Služba datové roviny Edge aktivována

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba datové roviny Edge je aktivována uživatelem z místního uživatelského rozhraní.

EDGE_SERVICE_FAILED

Služba datové roviny Edge selhala.

CHYBA SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba datové roviny Edge selhala.

EDGE_VNFD_SERVICE_DISABLED

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba Edge VNFD deaktivována.

EDGE_VNFD_SERVICE_FAILED

CHYBA SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba Edge VNFD selhala.

EDGE_DOT1X_SERVICE_DISABLED

Služba Edge 802.1x

deaktivováno

UPOZORNĚNÍ, KRITICKÉ

SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba SD-WAN Edge 802.1x je deaktivována.

EDGE_DOT1X_SERVICE_FAILED

Služba Edge 802.1x selhala.

CHYBA

SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba SD-WAN Edge 802.1x selhala.

EDGE_NYANSA_SYSLOG_SERVICE_FAILED

CHYBA SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba Nyansa Syslog selhala.

EDGE_NYANSA_SYSLOG_SERVICE_DISABLED

UPOZORNĚNÍ SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba Nyansa Syslog deaktivována.

EDGE_NYANSA_AMOND_SERVICE_FAILED

CHYBA SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba Nyansa Amond selhala.

EDGE_NYANSA_AMOND_SERVICE_DISABLED

UPOZORNĚNÍ SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba Nyansa Amond deaktivována.

EDGE_NYANSA_SNMP_TRAPD_SERVICE_FAILED

CHYBA SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba SNMP Trapd Nyansa selhala.

EDGE_NYANSA_SNMP_TRAPD_SERVICE_DISABLED

UPOZORNĚNÍ SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba SNMP Trapd Nyansa deaktivována.

EDGE_NYANSA_SNMP_READER_SERVICE_FAILED

CHYBA SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba čtečky SNMP Nyansa selhala.

EDGE_NYANSA_SNMP_READER_SERVICE_DISABLED

UPOZORNĚNÍ SD-WAN Edge (PROCMON)

Služba čtečky SNMP Nyansa deaktivována.

VNF_VM_EVENT

Událost virtuálního počítače VNF

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Generováno, když je počítač VNF zapnut, vypnut, odebrán nebo nasazen. Typ lze odlišit v detailu události.

VNF_INSERTION_EVENT

Událost vložení VNF

VÝSTRAHA SD-WAN Edge (MGD)

Vložení VNF je aktivováno nebo deaktivováno. Typ lze odlišit v detailu události.

VNF_IMAGE_DOWNLOAD_EVENT

Událost stažení obrázku VNF

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Stahování VNF probíhá, bylo dokončeno nebo se nezdařilo. Typ lze odlišit v detailu události.

MGD_START

Online

INFORMACE

SD-WAN Edge (MGD)

Byl spuštěn daemon správy na Edge.

MGD_EXITING

Probíhá vypínání

INFORMACE

SD-WAN Edge (MGD)

Služba správy v SD-WAN Edge se vypíná kvůli restartu.

MGD_SET_CERT_SUCCESS

Nastavení certifikátu proběhlo úspěšně

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Nový certifikát PKI pro komunikaci Orchestratoru byl úspěšně nainstalován na SD-WAN Edge.

MGD_SET_CERT_FAIL

Nastavení certifikátu selhalo CHYBA SD-WAN Edge (MGD)

Instalace nového certifikátu PKI pro komunikaci systému Orchestrator na SD-WAN Edge selhala.

MGD_CONF_APPLIED

Aktualizovaná konfigurace (Configuration Applied)

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Změna konfigurace provedená v systému Orchestrator byla přenesena do SD-WAN Edge a úspěšně použita.

MGD_CONF_PENDING

Nová konfigurace čeká na vyřízení.

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Nová konfigurace čeká na použití (tato událost se momentálně nikde NEGENERUJE).

MGD_CONF_ROLLBACK

Chybná konfigurace byla vrácena zpět.

KRITICKÉ

SD-WAN Edge (MGD)

Zásadu konfigurace odeslanou ze systému Orchestrator bylo nutné vrátit, protože destabilizovala SD-WAN Edge.

MGD_CONF_FAILED

Konfiguraci se nepodařilo použít.

CHYBA

SD-WAN Edge (MGD)

Zařízení Edge se nepodařilo použít změnu konfigurace provedenou v systému Orchestrator.

MGD_CONF_UPDATE_INVALID

Neplatná konfigurace aktualizace softwaru

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge (MGD)

K Edge byl přidělen profil operátora s neplatnou bitovou kopií programu, kterou Edge nemůže použít.

MGD_DEVICE_CONFIG_WARNING

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge (MGD)

Byla zjištěna nekonzistentní nastavení zařízení. MGD pokračuje s upozorněními.

MGD_DEVICE_CONFIG_ERROR

CHYBA SD-WAN Edge (MGD)

MGD detekuje neplatná nastavení zařízení.

MGD_SWUP_IGNORED_UPDATE

Aktualizace softwaru byla ignorována.

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

V době aktivace je ignorována aktualizace softwaru, protože tato verze je již na SD-WAN Edge spuštěna.

MGD_SWUP_INVALID_SWUPDATE

Neplatná aktualizace softwaru

UPOZORNĚNÍ SD-WAN Edge (MGD)

Balíček aktualizace softwaru přijatý od systému Orchestrator je neplatný.

MGD_SWUP_DOWNLOAD_FAILED

Stažení softwaru se nezdařilo.

CHYBA SD-WAN Edge (MGD)

Stahování bitové kopie programu aktualizace Edge selhalo.

MGD_SWUP_UNPACK_FAILED

Dekomprimace aktualizace softwaru se nezdařila.

CHYBA SD-WAN Edge (MGD)

Edge se nepodařilo rozbalit stažený balíček aktualizace softwaru.

MGD_SWUP_INSTALL_FAILED

Instalace aktualizace softwaru se nezdařila.

CHYBA SD-WAN Edge (MGD)

Instalace aktualizace softwaru zařízení Edge selhala.

MGD_SWUP_INSTALLED

Aktualizace softwaru

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Aktualizace softwaru byla úspěšně stažena a nainstalována.

MGD_SWUP_REBOOT

Restartovat po aktualizaci softwaru

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Zařízení Edge se po aktualizaci softwaru restartuje.

MGD_SWUP_STANDBY_UPDATE_START

Aktualizace softwaru zařízení v pohotovostním režimu byla zahájena.

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Zařízení Edge převede zprávu o upgradu do pohotovostního režimu, když zjistí, že verze softwaru druhé strany není shodná s aktivním zařízením Edge nebo aktivní zařízení Edge obdrželo příkaz k upgradu z SD-WAN Orchestrator.

MGD_SWUP_STANDBY_UPDATE_FAILED

Aktualizace softwaru u zařízení v pohotovostním režimu selhala

CHYBA SD-WAN Edge (MGD)

Upgrade aktivního zařízení Edge v pohotovostního režimu se nezdaří, pokud selže odeslání příkazu k upgradu na zařízení druhé strany nebo do pohotovostního režimu po dobu delší než 5 minut

MGD_SWUP_STANDBY_UPDATED

Aktualizace softwaru u zařízení v pohotovostním režimu dokončena

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Když aktivní zařízení Edge detekuje, že se pohotovostní režim aktivuje s očekávanou verzí bitové kopie.

MGD_VCO_ADDR_RESOLV_FAILED

Nelze přeložit adresu systému Orchestrator.

UPOZORNĚNÍ SD-WAN Edge (MGD)

Řešení DNS pro adresu systému Orchestrator selhalo.

MGD_DIAG_REBOOT

Restart spuštěný uživatelem

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Zařízení Edge se restartuje vzdálenou akcí ze systému Orchestrator.

MGD_DIAG_RESTART

Restartované služby

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Služba datové roviny na SD-WAN Edge se restartuje vzdálenou akcí ze systému Orchestrator.

MGD_SHUTDOWN

Vypnuto

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Diagnostické vypnutí zařízení Edge na základě požadavku uživatele.

MGD_HARD_RESET

Resetovat do výchozího továrního nastavení

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Obnovení zařízení Edge do továrního nastavení softwaru a konfigurace.

MGD_DEACTIVATED

Deaktivováno

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Zařízení Edge se deaktivuje na základě požadavku uživatele od mgd.

MGD_NETWORK_SETTINGS_UPDATED

Nastavení sítě bylo aktualizováno.

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Nastavení sítě jsou aplikována na SD-WAN Edge.

MGD_NETWORK_MGMT_IF_BROKEN

VÝSTRAHA SD-WAN Edge (MGD)

Síť pro správu je nastavena nesprávně.

MGD_NETWORK_MGMT_IF_FIXED

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge (MGD)

Síť se dvakrát restartuje, aby se opravila nekonzistence v síti pro správu.

MGD_INVALID_VCO_ADDRESS

Neplatná adresa systému Orchestrator

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge (MGD)

V aktualizaci zásad roviny správy byla pro systém Orchestrator odeslána neplatná adresa a byla ignorována.

MGD_ACTIVATION_PARTIAL

Aktivace nebyla dokončena.

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Zařízení Edge je částečně aktivováno, ale aktualizace softwaru selhala.

MGD_ACTIVATION_SUCCESS

Aktivováno (Activated)

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Zařízení Edge bylo úspěšně aktivováno.

MGD_ACTIVATION_ERROR

Aktivace se nezdařila.

CHYBA SD-WAN Edge (MGD)

Aktivace Edge se nezdařila. Buď nebyl aktivační odkaz správný, nebo konfigurace nebyla úspěšně stažena do Edge.

MGD_HA_TERMINATED

HA na Edge deaktivováno

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Zařízení Edge v pohotovostním režimu tuto událost odešle, když je deaktivováno HA.

EDGE_INTERFACE_DOWN

Rozhraní Edge je mimo provoz.

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Generováno skripty hotplug, když je rozhraní mimo provoz.

EDGE_INTERFACE_UP

Rozhraní Edge je v provozu.

INFORMACE SD-WAN Edge (MGD)

Generováno skripty hotplug, když je rozhraní v provozu.

EDGE_KERNEL_PANIC

VÝSTRAHA SD-WAN Edge (MGD)

Operační systém Edge narazil na kritickou výjimku a musí se restartovat, aby se zotavil. Restartování Edge narušuje zákaznický provoz po dobu 2–3 minut, zatímco se Edge restartuje.

EDGE_OSPF_NSM

Událost NSM OSPF Edge

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Edge odešle tuto událost, když se změní stav sousedního zařízení OSPF.

IP_SLA_PROBE

Sonda IP SLA

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Generuje zařízení Edge při změně stavu IPSLA.

IP_SLA_RESPONDER

IP SLA Responder VÝSTRAHA, INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Když se stav odpovídače IPSLA změní z provozu na mimo provoz a naopak.

ALL_CSS_DOWN

ALL_CSS_DOWN

VÝSTRAHA SD-WAN Edge (EDGED)

Když všechny cesty CSS spadnou.

CSS_UP

CSS_UP

VÝSTRAHA SD-WAN Edge (EDGED)

Je-li alespoň jedna cesta CSS v provozu.

LINK_MTU

Byla zjištěna linka MTU.

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Byla zjištěna linka MTU. Brána detekovala MTU pro tuto linku WAN a veškerý provoz odesílaný touto linkou bude ovlivňovat tento odečet MTU. Pro verzi 3.2.x a starší používá software VeloCloud funkci RFC 1191 Path MTU Discovery, která při zjišťování MTU spoléhá na příjem chyby ICMP (nutná fragmentace) ze zařízení pro odesílání. Ve verzi 3.3.x a novější bylo zjišťování cesty MTU vylepšeno o zjišťování MTU pomocí vrstvy paketu (RFC 4821).

PORT_SCAN_DETECTED

Detekováno skenování portu

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Pokud stavová brána firewall detekuje skenování hostitele, bude tato událost protokolována společně s IP adresou a číslem portu.

PEER_UNUSABLE

Druhá strana nepoužitelná.

VÝSTRAHA SD-WAN Edge (EDGED) Druhá strana je nepoužitelná. Zastaralé

PEER_USABLE

Druhá strana použitelná.

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED) Druhá strana je použitelná. Zastaralé

BW_UNMEASURABLE

Chyba při měření šířky pásma

VÝSTRAHA SD-WAN Edge (EDGED)

Měření šířky pásma na primární bráně selhalo. Pokus o nové měření za 30 minut. Příčinou je linka, u které došlo k potížím s kvalitou, například k nadměrné ztrátě nebo latenci. Tato zpráva by se měla zobrazovat pouze u zařízení Edge používajících verzi 3.1.x nebo nižší, protože od verze Edge 3.2.0 byla odstraněna.

SLOW_START_CAP_MET

Naměřená šířka pásma přesahuje limit pomalého spuštění. Přesun do režimu série.

OZNÁMENÍ

SD-WAN Edge (EDGED)

Překročen limit pomalého spuštění měření šířky pásma v hodnotě 175 Mb/s. Linka bude znovu proměřena v režimu série, aby bylo zajištěno správné měření linky WAN s hodnotou vyšší než 175 Mb/s.

EDGE_BFD_CONFIG

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

BFD nakonfigurováno s nesprávnou místní adresou.

FLOOD_ATTACK_DETECTED

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Vygenerováno, když škodlivý hostitel zaplaví SD-WAN Edge novými připojeními.

LINK_ALIVE

Linka je aktivní.

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Jakmile se stav linky (link_fsm) změní na aktivní.

LINK_DEAD

Linka je neaktivní.

VÝSTRAHA SD-WAN Edge (EDGED)

Jakmile se stav linky (link_fsm) změní na nečinný.

LINK_USABLE

Linka je použitelná.

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Jakmile se stav linky (link_fsm) změní na použitelný.

LINK_UNUSABLE

Linka je nepoužitelná.

VÝSTRAHA SD-WAN Edge (EDGED)

Jakmile se stav linky (link_fsm) změní na nepoužitelný.

VPN_DATACENTER_STATUS

Změna stavu tunelu VPN

INFORMACE, CHYBA SD-WAN Edge (EDGED)

Změna stavu tunelu VPN.

INTERFACE_CONFIG_ERROR

Chyba konfigurace rozhraní VÝSTRAHA SD-WAN Edge (EDGED)

HA_STANDBY_ACTIVATED

HA v pohotovostním režimu aktivována

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Když aktivní zařízení Edge zjistí, že zařízení druhé strany v pohotovostním režimu odesílá tuto událost do SD-WAN Orchestrator s cílem aktivovat zařízení Edge v pohotovostním režimu.

HA_INTF_STATE_CHANGED

Změna stavu rozhraní HA VÝSTRAHA SD-WAN Edge (EDGED)

Rozhraní HA přešlo do stavu mimo provoz / v provozu.

HA_GOING_ACTIVE

Vysoká dostupnost je aktivní.

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Přechod zařízení Edge z pohotovostního režimu do aktivního stavu po nezjištění prezenčního signálu po dobu delší než 700 ms.

HA_FAILED

Stav vysoké dostupnosti druhé strany neznámý

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Aktivní zařízení Edge nedetekuje žádný prezenční signál ani aktivitu ze zařízení Edge v pohotovostním režimu po dobu delší než 700 milisekund.

HA_READY

Je připravena vysoká dostupnost.

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Aktivní zařízení Edge detekuje aktivované zařízení druhé strany v pohotovostním režimu.

MGD_UNREACHABLE

Server proxy pro správu nedostupný

NOUZOVÁ SITUACE

SD-WAN Edge (EDGED)

Proces datové roviny nemohl komunikovat s proxy roviny správy.

VRRP_INTO_MASTER_STATE

VRRP HA bylo aktualizováno na primární stav

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

VRRP vstupuje do primárního stavu

VRRP_OUT_OF_MASTER_STATE

VRRP HA bylo aktualizováno mimo primární stav

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

VRRP opouští primární stav

VRRP_FAIL_INFO

VRRP se nezdařilo.

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

VRRP se nezdařilo.

EDGE_HEALTH_ALERT

Výstraha o stavu Edge

NOUZOVÁ SITUACE

SD-WAN Edge (EDGED)

Datová rovina není schopna alokovat potřebné zdroje pro zpracování paketů.

EDGE_STARTUP

Spuštění služby Edge

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Zařízení Edge běží v režimu pouze mgmt.

EDGE_DHCP_BAD_OPTION

Neplatná možnost DHCP

UPOZORNĚNÍ SD-WAN Edge (EDGED)

SD-WAN Edge je nakonfigurováno s neplatnou možností DHCP.

EDGE_NEW_USER

Byl viděn nový klientský uživatel.

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Na dané adrese MAC byl zjištěn nový nebo aktualizovaný uživatel klienta.

EDGE_NEW_DEVICE

Bylo viděno nové klientské zařízení.

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Během protokolu DHCP je zjištěno nové zařízení.

INVALID_JSON

KRITICKÉ SD-WAN Edge (EDGED)

Zařízení Edge obdrželo neplatná data JSON z mgd.

QOS_OVERRIDE

Přepsání QoS

INFORMACE SD-WAN Edge (EDGED)

Vzdálená diagnostika se provádí kvůli překlopení cloudového provozu, s cílem dosáhnout směrování podle pravidel řízení NEBO odesílání do brány NEBO přemostění brány.

EDGE_L2_LOOP_DETECTED

Byla zjištěna smyčka L2 Edge.

CHYBA SD-WAN Edge (EDGED)

Byla zjištěna smyčka L2 Edge.

EDGE_TUNNEL_CAP_WARNING

Upozornění CAP tunelu Edge

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge (EDGED)

Zařízení Edge dosáhlo maximální kapacity tunelů.

EDGE_LOCALUI_LOGIN

Lokální přihlášení k uživatelskému rozhraní Edge

INFORMACE SD-WAN Edge

Úspěšné LOKÁLNÍ přihlášení uživatele k uživatelskému rozhraní.

EDGE_MEMORY_USAGE_ERROR

Kritické využití paměti

CHYBA SD-WAN Edge

Proces monitorování zdrojů zjišťuje, že využití paměti Edge překročilo definované mezní hodnoty a dosahuje mezní hodnoty 70 %. Monitorování zdrojů čeká 90 sekund, aby umožnilo zotavení zpracování Edge z možného dočasného nárůstu využití paměti. Pokud využití paměti přetrvává na 70% nebo vyšší úrovni po dobu delší než 90 sekund, Edge vygeneruje tuto chybovou zprávu a odešle tuto událost do nástroje Orchestrator.

EDGE_MEMORY_USAGE_WARNING

Upozornění na využití paměti

UPOZORNĚNÍ SD-WAN Edge

Proces monitorování zdrojů zjišťuje, že využití paměti Edge překročilo 50 % nebo více dostupné paměti. Tato událost bude odesílána do systému Orchestrator každých 60 minut, dokud využití paměti neklesne pod mezní hodnotu 50 %.

EDGE_RESTARTING

Restart služby Edge spuštěný uživatelem

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge

Uživatel iniciuje restart služby Edge.

EDGE_REBOOTING

Restart Edge spuštěný uživatelem

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge

Uživatel iniciuje restart zařízení Edge.

EDGE_HARD_RESET

Vynucené resetování Edge spuštěné uživatelem

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge

Vynucené resetování Edge

EDGE_DEACTIVATED

Edge byl deaktivován.

UPOZORNĚNÍ

SD-WAN Edge

Vymazána celá konfigurace SD-WAN Edge a neexistuje asociace s lokalitou zákazníka. Sestavení softwaru zůstává nezměněno.

EDGE_CONSOLE_LOGIN

Přihlášení do konzoly Edge

INFORMACE SD-WAN Edge

Přihlášení SD-WAN Edge přes port konzole.

EDGE_COMMAND

Příkaz Edge

INFORMACE SD-WAN Edge

Generováno SD-WAN Edge během vzdálené diagnostiky při provádění příkazů Edge.

EDGE_BIOS_UPDATED

Systém BIOS Edge byl aktualizován.

INFORMACE SD-WAN Edge

Generováno skriptem 12-upgrade-bios.sh při úspěšné aktualizaci systému BIOS nástroje SD-WAN Edge.

EDGE_BIOS_UPDATE_FAILED

Aktualizace systému BIOS Edge selhala.

CHYBA SD-WAN Edge

Generováno skriptem 12-upgrade-bios.sh při selhání aktualizace systému BIOS nástroje SD-WAN Edge.