Na kartě Přehled Edge (Edge Overview) se zobrazují informace specifické pro Edge. Můžete aktualizovat informace, jako je název, popis, kontaktní informace, přidružený profil a další detaily. Dále můžete provádět jiné aktivity, jako je odeslání e-mailu pro aktivaci Edge, požadavek na opětovnou aktivaci RMA apod.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge. Na stránce se zobrazí existující Edge. Klikněte na odkaz na Edge. Na kartě Přehled Edge (Edge Overview) může zobrazit a nakonfigurovat tyto položky:

Vlastnosti

Zobrazí se existující údaje o vybraném Edge. Je-li třeba, můžete tyto informace modifikovat.

Možnost Popis (Description)
Název (Name) Zobrazuje stávající název Edge.
Popis (Description) Zobrazuje stávající popis Edge.
Vlastní informace (Custom Info) Zobrazuje vlastní informace spojené s Edge.
Zaškrtávací pole Povolit předběžná oznámení (Enable Pre-Notifications)

Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena, což umožňuje odesílání výstrah o Edge operátorům.

Operátoři mohou přijímat výstrahy prostřednictvím emailu, SMS nebo SNMP depeší. Chcete-li konfigurovat výstrahy, prostudujte si téma Konfigurace výstrah. Výstrahy můžete zobrazit také kliknutím na volby Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).

Zaškrtávací pole Povolit výstrahy (Enable Alerts)

Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena, což umožňuje odesílání výstrah o Edge zákazníkům.

Zákazníci mohou přijímat výstrahy prostřednictvím emailu, SMS nebo SNMP depeší. Chcete-li konfigurovat výstrahy, prostudujte si téma Konfigurace výstrah. Výstrahy můžete zobrazit také kliknutím na volby Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).

Režim autentizace (Authentication Mode)

Vyberte režim autentizace z následujícího seznamu dostupných možností:

 • Certifikát je deaktivován (Certificate Disabled): Edge používá režim autentizace předsdíleného klíče.
 • Získání certifikátu (Certificate Acquire): Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
  Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
 • Certifikát je povinný (Certificate Required): Edge používá certifikát PKI. Operátoři mohou změnit časové okno pro obnovení certifikátu pro Edge prostřednictvím systémových vlastností. Další informace získáte od svého operátora.
Licence (License) Ze seznamu dostupných možností zvolte licenci pro Edge. V seznamu se zobrazí licence operátorem přiřazené podniku.
Zobrazit certifikát (View Certificate) Tato možnost se zobrazí, pokud má Edge platný certifikát. Kliknutím na odkaz Zobrazit (View) můžete certifikát zobrazit, exportovat nebo zrušit.
Stav (Status) Zobrazuje stav Edge.
 • Vyčkává (Pending): Edge není aktivován.
 • Aktivováno (Activated): Edge je aktivován.
 • Čeká se na opětovnou aktualizaci (Reactivation Pending): Pokud kliknete na možnost Vyžádat opětovnou aktivaci (Request Reactivation), stav se změní na Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending). To znamená, že nový nebo nahrazený Edge lze aktivovat pomocí stávající konfigurace. Tento stav nemá vliv na funkčnost Edge.
Aktivováno (Activated) Zobrazuje datum a čas, kdy byl Edge aktivován.
Vydání programu (Software Version) Zobrazuje verzi softwaru a číslo sestavení Edge.
Místní přihlašovací údaje (Local Credentials)

Zobrazuje přihlašovací údaje pro místní uživatelské rozhraní. Výchozí přihlašovací údaje:

uživatelské jméno: admin

heslo: admin123

Kliknutím na možnost Zobrazit (View) lze přihlašovací údaje upravit.

Sériové číslo (Serial Number) Tato možnost je k dispozici, pokud je Edge ve stavu vyčkávání. Volitelně můžete zadat sériové číslo Edge. Pokud je zadané, sériové číslo musí odpovídat sériovému číslu aktivovaného Edge.
Aktivační klíč (Activation Key) Tato možnost je k dispozici, pokud je Edge ve stavu vyčkávání. Aktivační klíč je platný jeden měsíc. Po jednom měsíci vyprší platnost klíče a zobrazí se varovná zpráva. Nový klíč můžete vygenerovat kliknutím na tlačítko Vygenerovat nový aktivační klíč (Generate New Activation Key) ve varovné zprávě.
Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email)

Odešle e-mail s instrukcemi pro aktivaci na kontaktní adresu lokality. Tato možnost neaktivuje Edge, ale zahájí proces aktivace.

Pokud kliknete na tuto možnost, zobrazí se vyskakovací okno s detaily o e-mailu. Instrukce můžete upravit a odeslat e-mail.

E-mail tvoří instrukce a aktivační adresa URL. Adresa URL zobrazuje aktivační klíč a IP adresu nástroje SD-WAN Orchestrator.

Profil (Profile)

Zobrazí se profil přiřazený k Edge a údaje o potlačení a doplnění pro konkrétní Edge (Edge Specific Overrides & Adds). Potlačení Edge jsou změny ve zděděných konfiguracích profilů na úrovni Edge. Doplňky Edge jsou konfigurace, které nejsou zahrnuty v profilu, ale jsou přidány do vybraného Edge. V této sekci se zobrazí souhrn všech potlačení a doplnění Edge.

Přiřazený profil můžete upravit výběrem profilu z rozevíracího seznamu.

Poznámka: Při přepnutí na jiný profil se konfigurace potlačení Edge nezmění.
Poznámka: Z důvodu aktivace push může být zobrazen profil fázování Edge. Toto je nový Edge, který není konfigurován ve výrobním profilu. V takových případech musí podnikový administrátor profil z rozevíracího seznamu přiřadit ručně.

Při přepínání profilů ověřte kompatibilitu mezi profilem operátora přiřazeným zákazníkovi a podnikovým profilem přiřazeným Edge. Vzájemná kompatibilita je uvedena v následující tabulce:

Typ profilu operátora zákazníka Aktuální podnikový profil Edge Vybraný podnikový profil Edge Výsledek
Podle segmentu Podle segmentu Podle segmentu Žádná změna
Podle sítě Podle sítě Podle sítě Žádná změna
Podle segmentu Podle sítě Podle segmentu Konfigurace Edge je převedena na konfiguraci podle segmentu. Dokud však není bitová kopie programu Edge aktualizována na verzi 3.0 nebo novější, nebude doručena do Edge.
Podle sítě Podle sítě Podle segmentu Konfigurace Edge je převedena na konfiguraci podle segmentu. Dokud však není bitová kopie programu Edge aktualizována na verzi 3.0 nebo novější, nebude doručena do Edge.
Podle segmentu Podle sítě Podle sítě Edge neobdržel aktualizaci bitové kopie.
Podle sítě Podle segmentu Podle segmentu Edge neobdržel aktualizaci bitové kopie.

Kontakt a umístění

Zobrazí se existující údaje o kontaktech a umístění Edge. Údaje o kontaktech můžete upravit. Chcete-li aktualizovat detaily o poloze, klikněte na volbu Nastavit umístění (Set Location).

V okně Nastavit umístění Edge (Set Edge Location) aktualizujte umístění buď vyhledáním adresy, nebo zadáním adresy ručně.

Pokud se doručovací adresa liší od umístění Edge, zrušte zaškrtnutí pole Stejná jako výše (Same as above) vedle doručovací adresy, a poté zadejte doručovací adresu. Chcete-li aktualizovat umístění doručování, klikněte na volbu Nastavit umístění (Set Location). V okně Doručovací adresa umístění Edge (Edge Shipping Location) aktualizujte umístění buď vyhledáním adresy, nebo zadáním adresy ručně.

Opětovná aktivace RMA

Tato možnost je k dispozici pouze pro aktivované Edge. Požadavek na opětovnou aktivaci RMA můžete spustit na:
 • Nahrazení Edge z důvodu selhání
 • Upgrade modelu hardwaru Edge
Chcete-li vygenerovat nový aktivační klíč, klikněte na možnost Vyžádat opětovnou aktivaci (Request Reactivation). Stav zařízení Edge se změní na Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending).
Poznámka: Klíč pro opětovnou aktivaci je platný pouze jeden měsíc.
Opětovná aktivace RMA

Kliknutím na možnost Zrušit požadavek na opětovnou aktivaci (Cancel Reactivation Request) můžete požadavek zrušit. Když požadavek zrušíte, stav Edge se změní na Aktivováno (Activated).

Volitelně můžete do pole Atributy Edge RMA (RMA Edge Attributes) zadat sériové číslo Edge. Pokud reaktivuje jiný model Edge, zvolte model ze seznamu model RMA a klikněte na možnost Aktualizovat (Update).
Poznámka:
 • Pokud se sériové číslo a model Edge neshodují se zařízením Edge, které má být aktivováno, aktivace se nezdaří.
 • Pokud vybraný Model RMA (RMA Model) není stejný jako aktuální model zařízení Edge, zobrazí se varovná zpráva. Konkrétní nastavení konfigurace zařízení Edge a přepsání profilu jsou při reaktivaci odebrána, ale statistika je stále zachována. Po opětovné aktivaci se doporučuje si poznamenat konkrétní nastavení konfigurace zařízení Edge a poté tato nastavení znovu přidat do nově aktivovaného zařízení Edge.

Kliknutím na možnost Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email) odešlete e-mail s instrukcemi pro aktivaci Edge.

E-mail tvoří instrukce a aktivační adresa URL. Adresa URL zobrazuje aktivační klíč a IP adresu nástroje SD-WAN Orchestrator.

Postup aktivace Edge:

 1. Odpojte starý Edge od napájení a od sítě.
 2. Připojte nový Edge k napájení a k síti. Ujistěte se, že je Edge připojen k internetu.
 3. Postupujte podle pokynů k aktivaci v e-mailu.
  Poznámka: Kliknutím na aktivační odkaz v e-mailu aktivuje Edge.
  Edge stáhne konfiguraci a software z aplikace SD-WAN Orchestrator a aktivuje se.

Aktivační klíč RMA je platný po dobu jednoho měsíce. Když vyprší platnost klíče, zobrazí se varovná zpráva. Chcete-li vygenerovat nový klíč, klikněte na možnost Vygenerovat nový aktivační klíč (Generate New Activation Key).

new-rma-request

V okně Vygenerovat nový aktivační klíč (Generate New Activation Key) zadejte počet dní, po které má být klíč aktivní, a klikněte na Odeslat (Submit).

generate-new-activation-key

Po vygenerování klíče znovu aktivujte Edge s novým klíčem.

Po provedení změn v detailech Edge klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).