Nastavení WAN umožňují přidat nebo upravit uživatelsky definované překrytí WAN (User-Defined WAN Overlay).

Uživatelem definované překrytí je třeba připojit k rozhraní, které bylo předem nakonfigurováno pro překrytí WAN. Můžete nakonfigurovat libovolné z následujících překrytí:
 • Privátní překrytí (Private Overlay): To se vyžaduje v privátní síti, kde chcete, aby Edge vytvářel překryvné tunely VCMP přímo mezi privátními IP adresami přiřazenými každému Edge v privátní síti.
 • Veřejné překrytí (Public Overlay): To je užitečné, pokud chcete nastavit vlastní VLAN nebo IP adresu zdroje a adresu brány pro tunely VCMP, abyste se k aplikaci VMware SD-WAN Gateways mohli připojit přes internet, jak určuje SD-WAN Orchestrator.

Můžete také upravit nebo odstranit stávající automaticky detekované překrytí WAN, které bylo zjištěno na směrovaném rozhraní. Automatický detekce překrytí je k dispozici pouze v případě, že Edge úspěšně vytvořil tunel VCMP přes směrované rozhraní nakonfigurované pomocí překrytí WAN k bránám určeným aplikací SD-WAN Orchestrator.

Poznámka: Překrytí WAN uvedená v Nastavení WAN (WAN Settings) přetrvávají i poté, co je rozhraní mimo provoz nebo se nepoužívá, a lze je odstranit, pokud již nejsou potřeba.

Procedura

 1. V portálu SD-WAN Orchestrator klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Na stránce Edge klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. Sjeďte dolů na možnost Nastavení WAN (WAN Settings).
 4. U existujícího překrytí WAN s autodetekcí nebo definovaného uživatelem klikněte na možnost Upravit (Edit) a upravte nastavení.
 5. Chcete-li vytvořit nové veřejné nebo soukromé překrytí, klikněte na Přidat uživatelem definované překrytí WAN (Add User Defined WAN Overlay).
 6. V okně Uživatelem definované překrytí WAN (User Defined WAN Overlay) vyberte Typ linky (Link Type) z těchto dostupných možností:
  • Veřejné (Public) překrytí se používá přes internet, kde jsou přístupné cloudové brány SD-WAN, které jsou na internetu. Uživatelem definované překrytí musí být připojeno k rozhraní. Veřejné překrytí instruuje Edge, aby přiřadil primární a sekundární brány přes rozhraní, které je připojeno, což pomůže určit externí globální adresu NAT. Tato externí globální adresa je nahlášena nástroji Orchestrator, takže všechny ostatní Edge používají tuto externí globální adresu, pokud je nakonfigurována k vytváření tunelů VCMP k aktuálně vybranému Edge.

   Poznámka: Ve výchozím nastavení se všechna směrovaná rozhraní pokusí o  automatickou detekci (Auto Detect), tedy o sestavení tunelů VCMP do předem přiřazených cloudových bran přes internet. Pokud je pokus úspěšný, vytvoří se veřejné překrytí s automatickou detekcí (Auto Detect Public). Uživatelem definované veřejné překrytí je potřebné pouze v případě, že vaše internetová služba vyžaduje tag VLAN, nebo pokud chcete použít jinou veřejnou IP adresu, než kterou se Edge naučil prostřednictvím DHCP na veřejném rozhraní.
  • Privátní (Private) překrytí se používá v privátních sítích, jako je síť MPLS nebo link typu point-to-point. Privátní překrytí je připojeno k rozhraní jako každé uživatelem definované překrytí a předpokládá, že IP adresa připojeného rozhraní je směrovatelná pro všechny ostatní Edge ve stejné privátní síti. To znamená, že na straně WAN rozhraní není NAT. Když k rozhraní připojíte privátní překrytí, Edge navrhne nástroji Orchestrator, že IP adresa na rozhraní by měla být použita pro všechny vzdálené Edge nakonfigurované pro vytvoření tunelů k nim.
  Následující tabulky popisují nastavení překrytí:
  Tabulka 1. Nastavení společná pro veřejné a privátní překrytí (Public and Private Overlay)
  Možnost Popis
  Název (Name) Zadejte popisný název veřejné nebo privátní linky. Tento název můžete uvést při výběru linky WAN v pravidla řízení (Business Policy). Viz téma Konfigurace režimů vedení linek.
  Výstrahy před oznámením (Pre-Notification Alerts) Odešle operátorovi výstrahy související s překryvnou sítí. Pokud se mají výstrahy zobrazit, ujistěte se, že jste na stránce Konfigurovat (Configure) > Výstrahy a oznámení (Alerts & Notifications) povolili používání výstrah pro linky.
  Výstrahy (Alerts) Odešle zákazníkovi výstrahy související s překryvnou sítí. Pokud se mají výstrahy zobrazit, ujistěte se, že jste na stránce Konfigurovat (Configure) > Výstrahy a oznámení (Alerts & Notifications) povolili používání výstrah pro linky.
  Rozhraní (Interfaces)

  Vyberte jedno nebo více směrovaných rozhraní z rozevíracího seznamu aktualizovat výběr (update selection) a k vybranému rozhraní je připojeno aktuální překrytí definované uživatelem. Seznam obsahuje směrovaná rozhraní s povoleným překrytím WAN a nastavením na Uživatelem definované překrytí (User Defined Overlay).

  Tabulka 2. Nastavení veřejného překrytí
  Možnost Popis (Description)
  Veřejná IP adresa (Public IP Address) Zobrazí zjištěnou veřejnou IP adresu pro veřejné překrytí. Toto pole se vyplní, jakmile je pomocí metody brány zjištěna externí globální adresa NAT.
  Následující obrázek ukazuje příklad nastavení pro veřejné překrytí:
  Tabulka 3. Nastavení privátního překrytí
  Možnost Popis (Description)
  Služba SD-WAN je dosažitelná (SD-WAN Service Reachable)

  Při vytváření privátního překrytí a jeho připojení k privátní síti WAN, jako je síť MPLS, můžete přistupovat k internetu také prostřednictvím stejné WAN, obvykle prostřednictvím brány firewall v datovém centru. V takovém případě se doporučuje povolit možnost Služba SD-WAN je dosažitelná (SD-WAN Service Reachable), která zajistí následující:

  • Sekundární cesta k internetu pro přístup k internetu hostovanému nástrojem SD-WAN Gateways. To se používá, pokud selžou všechny přímé linky na internet z tohoto Edge.
  • Sekundární cesta k nástroji Orchestrator, když selžou všechny přímé linky na internet z tohoto Edge. Adresa IP pro správu, kterou Edge používá ke komunikaci, musí být směrovatelná v rámci MPLS, jinak by bylo nutné povolit na privátním rozhraní službu NAT Direct, aby se provoz nástroje Orchestrator vracel správně.
  Poznámka: SD-WAN Edge vždy upřednostňuje tunel VCMP vytvořený přes místní internetový link (krátká cesta) oproti tunelu VCMP vytvořenému přes privátní síť používající pro přístup k internetu vzdálenou bránu firewall (dlouhá cesta).
  Poznámka: Mezi krátkou a dlouhou cestou nebude prováděno vyvažování zatížení per-packet nebo round-robin.

  V lokalitách bez přímého veřejného přístupu na internet umožňuje možnost Služba SD-WAN je dosažitelná (SD-WAN Service Reachable)použít soukromou síť WAN pro soukromá tunelová propojení VCMP typu site-to-site a jako cestu ke komunikaci s internetem hostovaným službou VMware.

  Veřejné adresy SD-WAN (Public SD-WAN Addresses)

  Zaškrtnete-li pole Služba SD-WAN je dosažitelná (SD-WAN Service Reachable), zobrazí se seznam veřejných IP adres SD-WAN GatewaysSD-WAN Orchestrator, které bude možná nutné oznamovat v privátní síti, pokud již nebyla ve standardní privátní síti z brány firewall oznamována výchozí trasa.

  Některé IP adresy v seznamu, například brány, se mohou časem změnit.

  Následující obrázek ukazuje příklad nastavení pro privátní překrytí:
  Tabulka 4. Volitelná konfigurace
  Možnost Popis (Description)
  Zdrojová IP adresa (Source IP Address)

  Toto je nezpracovaná IP adresa zdroje soketu použitá pro pakety tunelu VCMP, které pocházejí z rozhraní, ke kterému je připojeno aktuální překrytí.

  Zdrojová IP adresa nemusí být nikde předkonfigurována, ale musí být směrovatelná do a z vybraného rozhraní.

  IP adresa dalšího kroku (Next-Hop IP Address) Zadejte IP adresu dalšího kroku (next hop IP address), na kterou mají být směrovány pakety, které pocházejí z nezpracované soketové zdrojové IP adresy zadané v poli Zdrojová IP adresa (Source IP Address).
  Vlastní VLAN (Custom VLAN)

  Zaškrtnutím tohoto pole povolíte používání vlastní sítě VLAN a zadání ID sítě VLAN. Rozsah ID je 2 až 4094.

  Tato možnost vezme tag sítě VLAN z rozhraní, ke kterému je připojeno aktuální překrytí, a použije jej u paketů pocházejících ze zdrojové IP adresy tunelového propojení VCMP.

  Nastavení 802.1P (802.1P Setting)

  Nastavuje bity PCP 802.1p na rámce opouštějící rozhraní, ke kterému je připojeno aktuální překrytí. Toto nastavení je k dispozici pouze pro konkrétní VLAN. Hodnoty priority PCP jsou 3místné binární číslo. Povolený rozsah je od 000 do 111, kde výchozí hodnota je 000.

  Toto zaškrtávací pole je k dispozici pouze tehdy, je-li hodnota systémové vlastnosti session.options.enable8021PConfiguration nastavena na True. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavená jako nepravdivá (False).

  Pokud tuto možnost nemáte k dispozici, požádejte o její povolení podporu nástroje VMware.

  Kliknutím na tlačítko Rozšířené (Advanced) nakonfigurujte následující nastavení:

  Tabulka 5. Rozšířená nastavení společná pro veřejné a privátní překrytí
  Možnost Popis (Description)
  Měření šířky pásma (Bandwidth Measurement) Z následujících možností vyberte metodu měření šířky pásma:
  • Změřit šířku pásma (pomalé spuštění) (Measure Bandwidth (Slow Start)): Pokud měření výchozí šířky pásma vrátí nesprávné výsledky, může to být způsobeno omezením šířky pásma poskytovatelem internetových služeb. Pokud se chcete pokusit toto chování sítě obejít, vyberte tuto možnost používající stálý sekvenční přenos dat UDP následovaný výraznější sekvencí.
  • Změřit šířku pásma (režim série) (Measure Bandwidth (Burst Mode)): Tuto možnost vyberte, pokud chcete odeslat krátkou datovou sekvenci UDP do SD-WAN Gateway (v případě veřejných linek) nebo do připojení druhé strany (v případě privátních linek) a změřit tak šířku pásma linky.
  • Neměřit (definovat ručně) (Do Not Measure (define manually)): Tuto možnost vyberte, pokud chcete nakonfigurovat šířku pásma ručně. To se doporučuje pro lokality hub, protože:
   1. Lokality hub mohou obvykle měřit pouze proti vzdáleným větvím, které mají pomalejší linky než hub.
   2. Pokud Edge hub selže a používá režim měření dynamické šířky pásma, může dojít k opoždění návratu Edge hubu zpátky online, protože znovu měří dostupnou šířku pásma.
  Šířka pásma při odesílání (Upstream Bandwidth) Zadejte šířku pásma pro odesílání dat v Mb/s. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že zvolíte možnost Neměřit (definovat ručně) (Do Not Measure (define manually)).
  Šířka pásma při stahování (Downstream Bandwidth) Zadejte šířku pásma pro stahování dat v Mb/s. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že zvolíte možnost Neměřit (definovat ručně) (Do Not Measure (define manually)).
  Dynamické nastavení šířky pásma (Dynamic Bandwidth Adjustment)

  Dynamické přizpůsobení šířky pásma (Dynamic Bandwidth Adjustment) se pokouší dynamicky upravit dostupnou šířku pásma linky na základě ztráty paketů a slouží k použití s bezdrátovými širokopásmovými službami, kde se může náhle zmenšit šířka pásma.

  Poznámka: Tato konfigurace se nedoporučuje pro Edge s verzí softwaru 3.3.x nebo starší. Tuto možnost můžete nakonfigurovat pro Edge s verzí softwaru 3.4 nebo novější.
  Režim linku (Link Mode) Z rozevírací nabídky vyberte režim linky WAN. K dispozici jsou následující možnosti:
  • Aktivní (Active): Tato možnost je výchozí. Rozhraní se používá jako primární režim pro odesílání provozu.
  • Záloha (Backup): Tato možnost přepne rozhraní, ke kterému je toto překrytí WAN připojeno, do režimu zálohy. To znamená, že tunely pro správu jsou pro toto rozhraní zrušeny a do připojené linky WAN neproudí žádný datový provoz. Záložní linka by se použila pouze v případě, že všechny trasy z určitého počtu aktivních odkazů klesnou, což také sníží počet aktivních linek pod počet nakonfigurovaných minimálních aktivních odkazů (Minimum Active Links). Po splnění této podmínky budou tunely správy pro rozhraní znovu vytvořeny a záložní linka se aktivuje a začne předávat provoz.

   Do režimu zálohy lze přepnout pouze jedno rozhraní na Edge. Pokud je takto nakonfigurováno, rozhraní se na stránce Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges) zobrazí jako Stav cloudu: pohotovostní režim (Cloud Status: standby).

   Poznámka: Tuto možnost použijte ke snížení objemu uživatelských dat a spotřeby šířky pásma při měření výkonu SD-WAN ve službě 4G nebo LTE. Doby převzetí služeb při selhání budou delší v porovnání s linkou, která je nakonfigurována jako pohotovostní režim Aktivní Standby (Hot Standby) nebo jako aktivní a používá pravidla řízení k regulaci spotřeby šířky pásma. Nepoužívejte tuto funkci, pokud je Edge nakonfigurováno jako centrum Hub nebo je součástí clusteru.
  • Aktivní Standby (Hot Standby): Když nakonfigurujete linku WAN pro pohotovostní režim Aktivní Standby (Hot Standby), vytvoří se tunely pro správu, které umožňují rychlé přepnutí v případě selhání. Linka pohotovostního režimu Aktivní Standby (Hot Standby) nepřijímá žádná data vyjma prezenčního signálu, který je odesílán každých 5 sekund.

   Když všechny trasy z několika aktivních linek selžou, což také zahodí počet aktivních linek pod nakonfigurovaným počtem minimálních aktivních linek (Minimum Active Links), aktivuje se linka v pohotovostním režimu Aktivní Standby (Hot Standby). Provoz je odesílán cestou linky Aktivní Standby (Hot Standby).

   Jakmile se aktivuje trasa k primární bráně na aktivních linkách, počet aktivních linek překročí nakonfigurovaný počet minimálních aktivních linek (Minimum Active Links), linka v pohotovostním režimu Aktivní Standby (Hot Standby) se vrátí do běžného pohotovostního režimu a tok provozu přejde na aktivní linky.

   Další informace naleznete v tématu Konfigurace linky Aktivní Standby.

  Jakmile na rozhraní aktivujete možnost zálohování nebo linky v pohotovostním režimu Aktivní Standby (Hot Standby), nemůžete nakonfigurovat další rozhraní tohoto zařízení Edge jako záložní nebo Aktivní Standby (Hot Standby), protože zařízení Edge může mít současně pouze jednu linku WAN nastavenou jako záložní nebo Aktivní Standby (Hot Standby).

  Minimální aktivní linky (Minimum Active Links) Tato možnost je k dispozici, pouze pokud jako režim připojení vyberete možnost Zálohování (Backup) nebo Aktivní Standby (Hot Standby). Z rozevíracího seznamu vyberte počet aktivních linek, které mohou být v síti současně. Jakmile počet aktuálně FUNKČNÍCH aktivních linek klesne pod zadanou hodnotu, aktivuje se záložní nebo Aktivní Standby (Hot Standby) linka. Rozsah je 1 až 3, přičemž výchozí hodnota je 1.
  MTU

  SD-WAN Edge provádí zjišťování cesty MTU a zjištěná hodnota MTU se aktualizuje v tomto poli. Většina kabelových sítí podporuje 1500 bajtů, zatímco 4G sítě podporující VoLTE obvykle umožňují maximálně pouze 1358 bajtů.

  Nedoporučuje se nastavit MTU pod 1300 bajtů, protože by mohlo dojít k zavedení nadstavby rámování. Není nutné nastavovat MTU, pokud neselhalo zjišťování cesty MTU.

  Zda je hodnota MTU příliš velká, zjistíte na stránce Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) > Seznam cest (List Paths), protože tunely (cesty) VCMP pro rozhraní nikdy nebudou stabilní a opakovaně dosáhnou stavu NEPOUŽITELNÝ (UNUSABLE) s větší než 25% ztrátou paketů.

  Vzhledem k tomu, že se MTU během testování šířky pásma na každé cestě pomalu zvyšuje, tak je-li nakonfigurovaná MTU větší než síťová MTU, jsou zahozeny všechny pakety přesahující velikost síťové MTU, což způsobí vážnou ztrátu paketů na cestě.

  Další informace naleznete v oddílu Přehled tunelu a MTU .

  Overhead bajty (Overhead Bytes)

  Zadejte hodnotu režijní šířky pásma v bajtech. Tato možnost slouží k určení dodatečného prostoru pro framing L2 na trase sítě WAN.

  Při konfiguraci overhead bajtů jsou kromě skutečné délky paketu navíc pro každý paket započítány dodatečné bajty podle plánu QoS. Tím se zajistí, že šířka pásma linku nebude nadměrně rezervována v důsledku jakékoli režie při framingu ve vrstvě L2 během odesílání dat.

  Zjišťování MTU cesty (Path MTU Discovery) Zaškrtnutím pole povolíte zjišťování cesty MTU. Po určení režijní šířky pásma, která má být použita, provede Edge zjišťování cesty MTU, aby našel maximální povolenou MTU pro výpočet efektivní MTU pro zákaznické pakety. Další informace naleznete v tématu Nadstavba tunelového propojení a MTU.
  Tabulka 6. Rozšířená nastavení pro veřejné překrytí
  Možnost Popis (Description)
  Děrování UDP (UDP Hole Punching)

  Pokud je vyžadováno překrytí SD-WAN z větve na větev a Edge větví jsou nasazeny za zařízeními NAT, tj. zařízení NAT je stranou WAN daného Edge, přímý tunel VCMP na UDP/2426 se pravděpodobně nenastaví, pokud zařízení NAT nejsou nakonfigurována tak, aby umožňovala příchozí tunely VCMP na port UDP 2426 z jiných Edge.

  Tunely mezi větvemi povolte pomocí funkce Síť VPN mezi dvěma větvemi (Branch to Branch VPN). Viz témata Konfigurace tunelového propojení mezi větví a VPN větveKonfigurace cloudové VPN a parametrů tunelových propojení na úrovni Edge.

  Pomocí nabídky Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) > Seznam cest (List Paths) zkontrolujte, zda jeden Edge navázal tunel na jiný Edge.

  Děrování UDP se pokouší obejít zařízení NAT blokující příchozí připojení. Tato technika však není použitelná ve všech scénářích nebo u všech typů NAT, protože provozní charakteristiky NAT nejsou standardizovány.

  Povolení děrování UDP na rozhraní překrytí Edge dává pokyn všem vzdáleným Edge, aby používaly zjištěnou veřejnou IP adresu NAT a dynamický zdrojový port NAT zjištěný prostřednictvím SD-WAN Gateway jako cílovou IP a cílový port pro vytvoření tunelu VCMP k tomuto rozhraní překrytí Edge.

  Poznámka: Před povolením děrování UDP nakonfigurujte zařízení NAT větve tak, aby umožňovalo příchozí UDP/2426 s předáváním portů na privátní IP adresu Edge, nebo přepněte zařízení NAT, kterým je obvykle směrovač nebo modem, do režimu přemostění. Děrování UDP používejte pouze jako poslední možnost, protože nebude fungovat s branami firewall, symetrickými zařízeními NAT, sítěmi 4G/LTE z důvodu CGNAT a většinou moderních zařízení NAT.

  Děrování UDP může způsobit další problémy s připojením, protože vzdálené lokality se pokoušejí použít nový dynamický port UDP pro tunely VCMP.

  Typ (Type)

  Když konfigurujete pravidla řízení pro Edge, můžete zvolit Vedení (řízení) linek (Link Steering) a upřednostnit Transportní skupinu (Transport Group) jako Veřejná kabelová (Public Wired), Veřejná bezdrátová (Public Wireless) nebo Privátní kabelová (Private Wired). Viz téma Konfigurace režimů vedení linek.

  Zvolte možnost Kabelová (Wired) nebo Bezdrátová (Wireless), chcete-li překrytí umístit do veřejné kabelové nebo bezdrátové přenosové skupiny.

  Následující obrázek ukazuje rozšířená nastavení veřejného překrytí:
  Tabulka 7. Rozšířená nastavení pro privátní překrytí
  Možnost Popis (Description)
  Název privátní sítě (Private Network Name)

  Pokud máte více než jednu privátní síť a chcete mezi nimi rozlišovat, abyste zajistili, že se Edge pokusí tunelovat pouze na Edge ve stejné privátní síti, definujte název privátní sítě (Private Network Name) a připojte k němu překrytí. To zabrání tunelování na Edge v jiné privátní síti, na kterou se nemohou dostat. Kromě toho nakonfigurujte Edge v jiných lokacích v této privátní síti tak, aby používaly stejný název privátní sítě.

  Například:

  Edge1 GE1 je připojen k privátní síti A. Pro privátní překrytí připojení k GE1 použijte privátní síť A.

  Edge1 GE2 je připojen k privátní síti B. Pro privátní překrytí připojení k GE2 použijte privátní síť B.

  Stejné připojení a pojmenování použijte i pro Edge2.

  Když povolíte větev na větev nebo když je Edge2 lokalitou hub:
  • Edge1 GE1 se pokusí připojit k Edge2 GE1 a ne k GE2.
  • Edge1 GE2 se pokusí připojit k Edge2 GE2 a ne k GE1.
  Konfigurovat statické SLA (Configure Static SLA) Vynutí, aby překrytí předpokládalo, že nastavované parametry SLA jsou skutečné hodnoty SLA pro cestu. U tohoto překrytí se neprovede žádné dynamické měření ztráty paketů, latence nebo kolísání. Zpráva QoE používá tyto hodnoty pro své zelené/žluté/červené zabarvení ve vztahu k prahovým hodnotám.
  Poznámka:

  Od verze 3.4 není statická konfigurace SLA podporována. Tuto možnost se nedoporučuje používat, protože lepší výsledek zajistí dynamické měření ztráty paketů, latence a kolísání.

  Konfigurovat třídu služby (Configure Class of Service)

  SD-WAN Edges může upřednostnit provoz a zajistit matici třídy 3x3 QoS přes internet i privátní sítě. Některé sítě MPLS však zahrnují své vlastní třídy kvality služeb (QoS), každou se specifickými vlastnostmi, jako jsou záruky rychlosti, limity rychlosti, pravděpodobnost ztráty paketů atd.

  Tato možnost umožňuje zařízení Edge porozumět dostupné šířce pásma QoS v soukromé síti a používat zásady privátního překrytí na konkrétním rozhraní.

  Poznámka: Tagy vnějšího DSCP musí být nastaveny v pravidlach řízení pro každou aplikaci/pravidlo. V této funkci každá linka třídy služeb odpovídá tagům DSCP nastaveným v pravidlach řízení.

  Po zaškrtnutí tohoto pole nakonfigurujte následující:

  • Třída služby (Class of Service): Zadejte popisný název třídy služby. Tento název můžete uvést při výběru linky WAN v pravidlach řízení (Business Policy). Viz téma Konfigurace režimů vedení linek.
  • Tagy DSCP (DSCP Tags): Třída služby odpovídá tagům DSCP definovaným zde. Tagy DSCP jsou přiřazeny každé aplikaci prostřednictvím pravidel řízení.
  • Šířka pásma (Bandwidth): Procento šířky pásma přenosu/uploadu rozhraní dostupné pro tuto třídu, jak je určeno zaručenou šířkou pásma třídy QoS v privátní síti.
  • Kontrola (Policing): Tato možnost sleduje šířku pásma použitou provozem ve třídě služby, a pokud provoz překročí šířku pásma, omezí ho.
  • Výchozí třída (Default Class): Pokud příchozí provoz nespadá pod žádnou z definovaných tříd, je provoz asociován s výchozí CoS.

  Další informace o třídě služeb naleznete v části Konfigurace CoS MPLS.

  Přísná priorita IP (Strict IP precedence)

  Toto zaškrtávací pole je k dispozici, když zaškrtnete pole Konfigurovat třídu služeb (Configure Class of Service).

  Pokud aktivujete tuto možnost, vytvoří se 8 podcest VCMP odpovídající 8 bitům priority IP adresy. Tuto možnost použijte, pokud chcete zkombinovat třídy služeb do menšího počtu tříd v síti vašeho poskytovatele služeb.

  Ve výchozím nastavení je tato možnost zakázána a podcesty VCMP jsou vytvářeny pro přesný počet nakonfigurovaných tříd služeb. Seskupování se nepoužívá.

  Následující obrázek ukazuje rozšířená nastavení privátního překrytí:
 7. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat linku (Update Link) uložíte nastavení.