Podnikoví administrátoři mohou vytvořit jeden nebo více Edge, například přiřazením konfigurace profilu k Edge nebo změnou konkrétních parametrů Edge. Je třeba vytvořit konfiguraci pro každý Edge, který nasadíte pro konkrétní lokalitu.

Nový Edge můžete vytvořit na obrazovce Edge provedením následujících kroků:

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Na obrazovce Edge klikněte v pravém horním rohu obrazovky na volbu Nové zařízení Edge (New Edge).
  Zobrazí se dialogové okno Zajištění nového zařízení Edge (Provision New Edge).
 3. Do textového pole Název (Name) zadejte jedinečný název zařízení Edge.
 4. Z rozevírací nabídky Model vyberte model Edge.
 5. Z rozevírací nabídky Profile (Profil) vyberte profil, který bude přiřazen k Edge.
  Poznámka: Pokud je v důsledku bezzásahového zajišťování jako možnost zobrazen Profil fázování Edge (Edge Staging Profile), je tento profil používán nově vytvořeným Edge, avšak není nakonfigurovaný v produkčním profilu.

  Více informací o vytvoření nového profilu naleznete v tématu Vytvoření profilu.

 6. Z rozevírací nabídky Autentizace (Authentication) můžete vybrat jednu z následujících možností ověřování na základě certifikátu:
  • Certifikát je deaktivován – Edge používá režim autentizace předsdíleného klíče.
  • Získání certifikátu (Certificate Acquire) – Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro autentizaci systému Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
   Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
  • Certifikát je povinný – Edge používá certifikát PKI.
 7. V rozevírací nabídce Licence nástroje Edge (Edge License) vyberte licenci Edge z dostupného seznamu. V seznamu se zobrazí licence operátorem přiřazené podniku.
 8. Do textového pole Vlastní informace (Custom Info) zadejte vlastní informace související s Edge
  Délka vlastních informací nesmí přesáhnout 255 znaků.
  Poznámka: Primární uživatelé a standardní uživatelé – administrátoři s podnikovými/MSP/operátorskými rolemi (s oprávněním UPDATE_EDGE) mohou přidávat nebo aktualizovat vlastní informace pro Edge.
 9. Chcete-li použít vysokou dostupnost (HA), zaškrtněte pole Vysoká dostupnost (High Availability). (Edge mohou být instalovány jako samostatná zařízení nebo je můžete spárovat s dalším Edge a zajistit tak podporu vysoké dostupnosti (HA). Další informace o HA naleznete v tématu Možnosti vysoké dostupnosti.)
 10. Do textového pole Sériové číslo (Serial Number) zadejte sériové číslo Edge. Pokud je zadané, musí sériové číslo odpovídat sériovému číslu Edge, který bude aktivován.
 11. Do textových polí Jméno kontaktu (Contact Name) a Kontaktní e-mail (Contact Email) zadejte jméno a e-mailovou adresu kontaktu lokality daného Edge.
 12. Kliknutím na odkaz Nastavit umístění (Set Location) nastavíte umístění Edge.
 13. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Edge bude zřízen s aktivačním klíčem.
Poznámka: Aktivační klíč vyprší za jeden měsíc, pokud jeho pomocí není aktivováno zařízení Edge. Další informace o aktivaci Edge naleznete v tématu Konfigurace aktivace Edge v příručce Stručný průvodce zahájením aktivace Edge.

Po zřízení Edge se Edge zobrazí na obrazovce Edge.

Pokud jste nakonfigurovali zařízení Edge 510 LTE, můžete spustit diagnostický test „Informace o modemu LTE (LTE Modem Information)“. Diagnostický test Informace o modemu LTE (LTE Modem Information) načte diagnostické informace, jako je síla signálu, informace o připojení atd. Informace o tom, jak spustit diagnostický test, naleznete v sekci s názvem Vzdálená diagnostika.

Jak pokračovat dále