Podle potřeby můžete modifikovat profil operátora a změnit tak nastavení profilu.

V portálu operátora klikněte na položku Profily operátorů (Operator Profiles).

Klikněte na odkaz na profil nebo profil vyberte a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat profil (Modify Profile).

Zobrazí se stávající nastavení zvoleného profilu a vy můžete konfigurovat následující parametry:

Nastavení profilu

Podle potřeby můžete upravit název a popis vybraného profilu.

Nastavení správy

Zobrazí se IP adresa systému SD-WAN Orchestrator. Můžete konfigurovat následující intervaly správy:
  • Interval prezenčního signálu (Heartbeat Interval) – časový interval mezi prezenčními signály odeslanými ze systému SD-WAN Orchestrator do zařízení SD-WAN Edges. Výchozí hodnota je 30 sekund a minimální interval musí být 10 sekund. Pokud zařízení SD-WAN Edge neobdrží dva prezenční signály za sebou, je SD-WAN Edge označeno jako „mimo provoz“.
    Poznámka: Při modifikaci intervalu prezenčního signálu se ujistěte, že jste vhodně přizpůsobili také prodlevu oznámení o offline stavu zařízení SD-WAN Edge, aby nedocházelo k odesílání zbytečných výstrah.
  • Interval časového úseku (Timeslice Interval) – časový interval, během kterého jsou shromažďována data z monitorování přenášených dat.
  • Interval odeslání statistik (Stats Upload Interval) – časový interval pro nahrání dat z monitorování. Všechna data pro jednotlivé časové úseky jsou shromažďována během intervalu pro odesílání statistik a následně jsou nahrána.

Výběr SD-WAN Gateway

Ve výchozím nastavení je výběr brány SD-WAN Gateway dynamický a brány VMware SD-WAN Gateways jsou z SD-WAN Gateway Pool vybírány dynamicky. Pokud má být výběr brány SD-WAN Gateway účinný, zajistěte, aby SD-WAN Gateway Pool obsahoval nejméně dvě brány VMware SD-WAN Gateways. Více informací o SD-WAN Gateway Pools naleznete v části Správa fondů bran a bran.

Zaškrtnutím políčka můžete výběr bran SD-WAN Gateway definovat jako statický. Při statickém výběru brány SD-WAN Gateway je třeba určit primární bránu SD-WAN Gateway. Podle potřeby můžete také definovat volitelnou sekundární bránu SD-WAN Gateway.

Poznámka: Statický výběr brány SD-WAN Gateway používejte pouze pro potřeby testování nebo ladění. Tuto možnost nelze používat v rámci VPN pro komunikaci mezi zařízeními SD-WAN Edge- SD-WAN Edge nebo konfiguraci předání partnerů.

Přiřazení mapy aplikací

Ve výchozím nastavení je počáteční mapa aplikací přiřazena profilu operátora. Podle potřeby můžete zvolit jinou mapu aplikací uvedenou v rozevíracím seznamu. Viz také téma Mapy aplikací.

Verze softwaru

Můžete se rozhodnout do zařízení SD-WAN Edges odesílat nejnovější bitové kopie softwaru. Ve výchozím nastavení se do zařízení žádné aktualizace neodesílají. Pole označte a z rozevíracího seznamu Verze (Version) zvolte bitovou kopii softwaru. Další informace o bitových kopiích softwaru naleznete v tématu Bitové kopie softwaru.

Označte pole Doba aktualizace (Update Duration) a zadejte dobu trvání v minutách. Po aktivaci této možnosti systém SD-WAN Orchestrator ve stanoveném časovém období aktualizuje všechna zařízení přidružená k podnikovému zákazníkovi.

Po přizpůsobení výše uvedeného nastavení klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).