U vybraného zákazníka můžete povolit nebo deaktivovat možnosti:

V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).

Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zákazníci (Customers).

Na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) povolte nebo zakažte Možnosti zákazníka (Customer Capabilities):

Poznámka: Než bude možné povolit zákazníkovi jakékoli možnosti, související, systémovým vlastnostem bude nutné přiřadit hodnotu True. Další informace naleznete v tématu Systémové vlastnosti.
 • Aktivovat autentizaci podnikové sítě (Enable Enterprise Auth) – ve výchozím nastavení může dvoustupňovou podnikovou autentizaci povolit nebo deaktivovat pouze operátor. Pokud tuto možnost povolíte, podnikoví administrátoři získají možnost sami konfigurovat dvoustupňovou autentizaci.
 • Aktivovat protokolování brány firewall do systému Orchestrator (Enable Firewall logging to Orchestrator) – umožňuje podnikovému uživateli povolit nebo deaktivovat protokolování informací o bráně firewall do systému Orchestrator na úrovni profilů a zařízení Edge. Pokud je protokolování brány firewall povoleno, můžete protokoly brány firewall sledovat v podnikovém portálu.
 • Aktivovat starší sítě (Enable Legacy Networks) – umožňuje podnikům používat původní sítě. Tuto možnost nelze povolit, pokud používáte profil operátora založený na segmentech.
 • Aktivovat prémiovou službu (Enable Premium Service) – umožňuje využívat prémiové služby.
 • Aktivovat vlastní nastavení role (Enable Role Customization) – umožňuje povolit nebo zakázat podnikovému primárnímu uživateli přizpůsobovat oprávnění rolí ostatních podnikových uživatelů.
 • Aktivovat segmentaci (Enable Segmentation) – umožňuje konfigurovat segmenty.
 • Aktivovat stavovou bránu firewall (Enable Stateful Firewall) – umožňuje podnikovému uživateli povolit nebo deaktivovat funkci stavové brány firewall na úrovni profilů a zařízení Edge.
 • Delegovat správu na zákazníka (Delegate Management To Customer) – následující možnosti budou zákazníkovi vždy viditelné. Pokud tyto možnosti povolíte, zákazníci získají možnost měnit související nastavení.
  • Mapování CoS (CoS Mapping)
  • Rate Limit služby (Service Rate Limiting)
Poznámka: Možnosti Aktivovat prémiovou službu (Enable Premium Service), Aktivovat segmentaci (Enable Segmentation)Aktivovat stavovou bránu firewall (Enable Stateful Firewall) jsou ve výchozím nastavení povolené.

Po výběru možností klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).