V portálu operátora můžete vytvářet zákazníky a konfigurovat zákaznická nastavení.

Nového zákazníka mohou vytvářet pouze primární uživatelé typu operátor nebo standardní administrátoři operátora.

Poznámka: Z pozice primárního uživatele můžete dočasně deaktivovat vytváření nových zákazníků tím, že nastavíte systémovou vlastnost session.options.disableCreateEnterprise na hodnotu „Pravda (True)“. Tuto možnost můžete použít v případě, že systém SD-WAN Orchestrator přesáhne kapacitu využití.

V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).

  1. Na stránce Zákazníci (Customers) klikněte na možnost Nový zákazník (New Customer) nebo na možnosti Akce (Actions) > Nový zákazník (New Customer).
  2. V okně Nový zákazník (New Customer) zadejte následující údaje. Můžete také použít možnost Klonovat ze zákazníka (Clone from Customer) a naklonovat konfiguraci od existujícího zákazníka. Další informace naleznete v tématu Klonování zákazníka.

Informace o zákazníkovi

Možnost Popis
Název společnosti (Company Name) Zadejte název vaší společnosti.
Číslo účtu (Account Number) Zadejte unikátní identifikátor zákazníka.
Doména (Domain) Zadejte doménu společnosti.
Přístup k podpoře VeloCloud (VeloCloud Support Access)

Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a umožňuje přístup k podpoře VMware, kde si můžete prohlížet, konfigurovat a odstraňovat problémy se zařízeními Edge spojenými se zákazníkem.

Z bezpečnostních důvodů nemá podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.

Přístup ke správě uživatelů VeloCloud (VeloCloud User Management Access) Označením pole aktivujte podporu VMware umožňující pomoc při správě uživatelů. Součástí správy uživatelů je možnost vytvořit uživatele, resetovat heslo a konfigurovat další nastavení. V tomto případě má podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.
Ulice, adresa, město, stát, země, PSČ (Street Address, City, State, Country, ZIP/Postcode) Do příslušných polí zadejte odpovídající informace o adrese.

Účet administrátora

Možnost Popis
Uživatelské jméno (Username) Zadejte uživatelské jméno ve formátu uzivatel@domena.com.
Heslo (Password) Zadejte heslo administrátora.
Potvrdit (Confirm) Znovu zadejte heslo.
Křestní jméno, příjmení, telefon, mobilní telefon (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Do příslušných polí zadejte podrobnosti, jako je jméno nebo telefonní číslo.
Kontaktní e-mail (Contact Email) Zadejte e-mailovou adresu. Na tuto e-mailovou adresu budou zasílány výstrahy týkající se stavu služby.

Konfigurace zákazníka

Jako uživatel operátora můžete bitové kopie softwaru přiřazené k podniku spravovat přímo, a to tak, že přiřadíte Profil operátora (Operator Profile) k podniku nebo umožníte podnikovému primárnímu uživateli spravovat seznam bitových kopií dostupných pro podnik aktivací funkce Správa bitové kopie softwaru (Manage Software Image).
Možnost Popis
Správa bitové kopie softwaru (Manage Software Image) Chcete-li podnikovému primárnímu uživateli povolit správu bitových kopií softwaru, které jsou podniku k dispozici, zaškrtněte toto pole.
Bitové kopie softwaru (Software Images) Klikněte na možnost Přidat (Add) a ve vyskakovacím okně Vybrat bitové kopie softwaru (Select Software Images) vyberte a přiřaďte bitové kopie ze seznamu dostupných pro podnik a vyberte bitovou kopii, která se použije jako výchozí.
Poznámka: Toto pole se zobrazí, když povolíte funkci Správa bitové kopie softwaru (Manage Software Image).

Po přidání bitových kopií můžete upravit seznam bitových kopií softwaru přiřazených podniku kliknutím na možnost Modifikovat (Modify) v oblasti Konfigurace zákazníka (Customer Configuration).

Poznámka: Přiřazení bitové kopie podniku můžete zrušit pouze v případě, že bitovou kopii aktuálně nepoužívá žádný Edge v rámci podniku.
Profily operátorů (Operator Profile) Z dostupného seznamu vyberte profil operátora, který má být přidružen k zákazníkovi. Toto pole nebude k dispozici, pokud nebude povolena funkce Správa bitové kopie softwaru (Manage Software Image). Další informace o profilech operátorů naleznete v tématu Správa profilů operátorů.
Fond bran (Gateway Pool) Z rozevíracího seznamu vyberte existující fond bran. Další informace o fondech bran naleznete v tématu Fondy bran.
Výchozí autentizace zařízení Edge (Default Edge Authentication) Z rozevíracího seznamu zvolte výchozí možnosti autentizace Edge přidružených k zákazníkovi.
Licence nástroje Edge (Edge Licensing) Klikněte na možnost Přidat (Add) a ve vyskakovacím okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) vyberte a přiřaďte licence Edge ze seznamu dostupných pro podnik.
Po přidání licencí můžete kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) v oblasti Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) přidat nebo odebrat licence.
Poznámka: Typy licencí lze používat u více zařízení Edge. Doporučujeme zákazníkům zajistit přístup ke všem typům licencí, aby mohli zvolit ty správné s ohledem na jejich edice a oblast. Další informace naleznete v tématu Licence nástroje Edge.
Schopnost analýzy Umožňuje superuživatelům operátora a standardním administrátorům operátora zajistit novému zákazníkovi přístup k analytickým funkcím. Další informace naleznete v tématu Povolení analytiky u nového zákazníka.
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je funkce analytiky na vašem SD-WAN Orchestrator aktivována. Další informace naleznete v tématu Zpřístupnění VMware Edge Network Intelligence v rámci VMware SD-WAN Orchestrator.

Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a zákazníkovi přidat vhodné konfigurace. Další informace naleznete v tématu Konfigurace zákazníků a v sekci Správa podnikuPříručce správy VMware SD-WAN na adrese https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN-by-VeloCloud/index.html.