Ve výchozím nastavení se systém Orchestrator aktivně zapojuje do zjišťování dynamických tras. Zařízení VMware SD-WAN Edge a brány se spoléhají na to, že systém Orchestrator vypočítá úvodní předvolby trasy a vrátí je zařízení Edge a bráně. Funkce Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) umožňuje distribuovat výpočet nákladů trasy na zařízení Edge a brány.

Poznámka: Doporučuje se aktivovat výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) pro všechny zákazníky.

Tato výchozí metoda zapojení systému Orchestrator do výpočtu dynamické trasy i distribuce těchto tras do zařízení Edge a bran má následující nevýhody:

 • Pokud je systém Orchestrator pod velkým zatížením, doba konvergence trasy je výrazně vysoká (například až 40 sekund u více než 2000 tras) a systém Orchestrator po čase vypočítá preference všech synchronizovaných tras a vrátí tyto předvolby do zařízení Edge a bran.
 • Použití systému Orchestrator pro výpočet tras znamená, že nové dynamické trasy získané v době, kdy byl systém Orchestrator nedosažitelný, nejsou vysílány, dokud se systém Orchestrator nestane opět dostupným.

Pokud podnik zákazníka používá funkci Výpočet dynamických nákladů (Dynamic Cost Calculation), systém Orchestrator již není aktivně zapojen do výpočtu předvoleb tras a místo toho jsou trasy správně vloženy v pořadí zařízením Edge a bránou okamžitě po jejich zjištění a poté jsou tyto předvolby předány do systému Orchestrator.

Pokud se rozhodnete aktivovat dynamické výpočty nákladů pro zařízení Edge a brány, tato funkce poskytuje následující výhody:

 • Minimalizuje dopad na zjišťování tras, když je systém Orchestrator nedosažitelný.
 • Doba konvergence trasy se ve velkých sítích snižuje z minut na sekundy s tisíci dynamickými trasami.
 • Výrazně se redukují prodlevy sítě.
 • Poskytuje okamžitou konvergenci datové roviny.
 • Podporuje vylepšené přeřazení a připnutí tras v řízení toku překrytí.
 • Poskytuje možnost obnovit trasy na stránce Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control). Kdykoli dojde ke změně v zásadách řízení toku překrytí, možnost Obnovit trasy (Refresh Routes) aplikuje změny na existující trasy okamžitě, aniž by bylo nutné zařízení Edge nebo bránu restartovat.

Aktivace výpočtu distribuovaných nákladů má následující vliv na zákaznickou podnikovou síť:

 • Všechny místní dynamické trasy jsou obnoveny a preference a akce inzerování těchto tras jsou aktualizovány. Tyto aktualizované informace jsou oznámeny bráně, systému Orchestrator a nakonec i v celém podniku. Síť zákazníka musí zcela znovu vytvořit tabulku tras, což trvá méně než 5 sekund pro většinu zákaznických zavádění. Rozsáhlá zákaznická zavádění (100 000 a více tras) mohou trvat až 2 minuty. Nové vytváření tabulky tras ovlivňuje provoz zákazníka pro všechny lokality.
 • Jakýkoliv existující tok využívající tyto trasy může být ovlivněn v důsledku změny v položkách trasování.
Poznámka: Doporučujeme aktivovat funkci Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) v okně údržby pro minimalizaci dopadu na podnik zákazníka.

Konfigurace výpočtu distribuovaných nákladů:

Požadavky

Než aktivujete funkci Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation), ujistěte se, že máte následující:

 • Všechna zařízení Edge a brány musí používat software verze 3.4.0 nebo novější.
 • Bitová kopie softwaru přidružená k profilu operátora musí používat verzi 3.4.0 nebo novější.

Procedura

 1. V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).
 2. Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.
 3. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zákazníci (Customers).
 4. Označením pole Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) můžete delegovat výpočet vytížení na zařízení Edge a brány.
  Poznámka: Po aktivaci Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) nemůžete snížit úroveň zařízení Edge a brány na verzi starší než 3.4.0, pokud rovněž nevypnete možnost Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation). Tato funkce nefunguje v síti, pokud některé zařízení Edge nebo brána v této síti používají verzi softwaru starší než 3.4.0.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  Poznámka: Po aktivaci funkce Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) doporučujeme obnovit trasy na stránce Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control).

Výsledek

Jakmile je aktivována funkce Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation), všechny dynamické trasy jsou přiřazeny s novými preferencemi a akce vysílání na základě výpočtu distribuovaných nákladů a nové informace jsou předány napříč podnikovou sítí.

Systém Orchestrator již není aktivně zapojen do výpočtu předvoleb tras a místo toho jsou trasy správně vloženy v pořadí zařízením Edge a bránou okamžitě po jejich zjištění a poté jsou tyto předvolby předány do systému Orchestrator.

Zásady řízení toku překrytí jsou odesílány do zařízení Edge a bran v aktualizacích konfigurace řídicí roviny. Zařízení Edge a brány odesílají trasy s vypočítanými náklady a vysílají akci do systému Orchestrator. Zařízení Edge a brány řídí pořadí tras na základě atributů nákladů a tras.

Pokud chcete zobrazit přehled všech tras v síti, klikněte v podnikovém portálu na možnost Konfigurovat (Configure) > Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control). Na stránce Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control) můžete zobrazit trasy a vysílat akci.

Jakmile aktivujete možnost Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation), na stránce Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control) se zpřístupní možnost Obnovit trasy (Refresh Routes).

Pokud kliknete na tlačítko Obnovit trasy (Refresh Routes), tato možnost donutí zařízení Edge a brány znovu vypočítat vytížení zjištěných tras a výsledky odeslat do systému Orchestrator. Změny v řízení toku překrytí jsou také uplatněny okamžitě u nových i existujících zjištěných tras.

Poznámka: Doporučujeme použít možnost Obnovit trasy (Refresh Routes) v okně údržby, protože možnost má dopad na síť podobný, jako je účinek způsobený aktivací výpočtem distribuovaných nákladů.

Podle potřeby můžete výpočet vytížení u podsítí resetovat v případě, že jsou k dispozici připnuté trasy. Klikněte na možnost Upravit (Edit) pro podsíť.

Kliknutím na tlačítko Znovu nastavit (Reset) umožníte systému Orchestrator vymazat připnuté trasy, přepočítat vytížení vybrané podsítě na základě zásad a výsledky odeslat do zařízení Edge a bran.

Poznámka: Možnost Znovu nastavit (Reset) je k dispozici pouze, pokud je aktivován výpočet distribuovaných nákladů.