Podle potřeby můžete naklonovat konfigurace existujícího zákazníka a vytvořit nového zákazníka s naklonovaným nastavením.

Zákazníka může naklonovat pouze primární uživatel typu operátor a primární uživatelé MSP.

Ve výchozím nastavení se z vybraného zákazníka klonují následující konfigurace:
 • Podnikové profily konfigurace
 • Podnikové síťové služby a objekty, jako např.:
  • služby DNS,
  • názvy privátní sítě,
  • segmenty sítě,
 • Možnosti zákazníka,
 • schémata autentizace zařízení Edge,
 • skupiny adres a portů.
Podnikové sítě nelze klonovat, pokud zahrnují následující:
 • Profil s referencí na Edge, jako jsou huby, clustery apod.
 • Profil obsahující reference brány partnera
 • Aktivní služba zabezpečení cloudu
 • Non VMware SD-WAN Sites
 • VNF nebo licence VNF
 • Autentizační služby
 • Objekty NetFlow, jako jsou řadiče nebo filtry

V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).

 1. Na stránce Zákazníci (Customers) vyberte zákazníka, kterého chcete klonovat, a klikněte na možnost Akce (Actions) > Klonovat zákazníka (Clone Customer).
 2. V okně Nový zákazník (New Customer) zadejte následující údaje. Pomocí možnosti Nový zákazník (New Customer) můžete vytvořit nového zákazníka bez klonování konfigurací z vybraného zákazníka. Viz téma Vytvoření nového zákazníka.

 3. V okně Konfigurace klonování (Clone Configuration) můžete konfigurovat následující podrobnosti.
  Možnost Popis
  Šablona zákazníka (Template Customer)

  Ve výchozím nastavení se zvolený zákazník používá za účelem klonování. Podle potřeby můžete vybrat jiného zákazníka z rozevíracího seznamu.

  Pokud zákazník nebo podnik nesplňují příslušné podmínky pro klonování uvedené na začátku této části, v rozevíracím seznamu nebude jeho položka k dispozici. V tomto seznamu najdete pouze názvy zákazníků, které lze klonovat.

  Další atributy klonování (Additional Clone Attributes) Kromě výchozích klonovaných konfigurací můžete vybrat také následující nastavení a zahrnout je do klonování:
  • Zásady zabezpečení (Security Policy)
  • Konfigurace výstrah (Alert Configuration)
  • Globální předvolby směrování (Global Routing Preferences)
  • Odběry IaaS (IAAS Subscriptions)
 4. Zadejte Informace o zákazníkovi (Customer Information)Účet administrátora (Administrative Account) dle pokynů v tématu Vytvoření nového zákazníka.
 5. V sekci Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) budou z vybraného zákazníka klonovány profil operátora, bitové kopie softwaru, fond bran a výchozí metoda autentizace zařízení Edge. V případě potřeby můžete nastavení konfigurace klonovaného zákazníka upravit.
  1. Bitovou kopii softwaru přiřazenou k podniku můžete spravovat přímo, a to tak, že přiřadíte Profil operátora (Operator Profile) k podniku nebo umožníte podnikovému uživateli spravovat bitové kopie softwaru dostupné pro podnik označením pole Správa bitové kopie softwaru (Manage Software Image). Další informace o Správě bitové kopie softwaru (Manage Software Image) naleznete v tématu Vytvoření nového zákazníka.
  2. Kliknutím na tlačítko Upravit (Modify) můžete spravovat licence nástroje Edge přiřazené podniku. V místním okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) můžete z dostupného seznamu vybrat a přiřadit nové licence pro Edge zákazníka.
  3. Můžete také zpřístupnit funkci analýzy podniku tím, že vyberete a přiřadíte vhodné možnosti z rozbalovací nabídky Schopnost analýzy (Analytics Capability). Můžete také definovat maximální přípustný počet zařízení Edge s analýzou, která mohou být pro zákazníka nakonfigurována. Další informace naleznete v tématu Povolení analytiky u nového zákazníka.
 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Zákazník je již nakonfigurován za použití naklonovaného nastavení. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a konfigurace přidat nebo upravit. Další informace o konfiguracích a nastavení zákazníka naleznete v dokumentu Konfigurace zákazníkůVMware Příručce správy na adrese https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN-by-VeloCloud/index.html.