Po vytvoření zákazníka nakonfigurujte možnosti a nastavení funkcí, ke kterým má mít zákazník přístup. Z pozice primárního uživatele partnera můžete zvolit nastavení, která může zákazník partnera upravovat.

Během vytváření nového zákazníka budete přesměrováni na stránku Konfigurace zákazníka (Customer Configuration), kde můžete nakonfigurovat nastavení zákazníka.

Na stránku s konfigurací můžete přejít také ze stránky Spravovat zákazníky (Manage Customers) v portálu partnera. Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.

V zákaznickém nebo podnikovém portálu klikněte na tlačítko Konfigurovat (Configure) > Zákazník (Customer) a upravte následující nastavení.

Možnosti zákazníka (Customer Capabilities) – možnosti může povolit nebo deaktivovat pouze operátor. Můžete si prohlédnout stav následujících možností. Pokud budete chtít některé možnosti povolit nebo deaktivovat, obraťte se na operátora.

  • Povolit podnikovou autentizaci (Enable Enterprise Auth)
  • Aktivovat protokolování brány firewall do systému Orchestrator (Enable Firewall logging to Orchestrator)
  • Povolit původní sítě (Enable Legacy Networks)
  • Povolit prémiovou službu (Enable Premium Service)
  • Aktivovat vlastní nastavení role
  • Povolit segmentaci (Enable Segmentation)
  • Povolit stavovou bránu firewall (Enable Stateful Firewall)
  • Mapování CoS (CoS Mapping)
  • Omezení rychlosti služby (Service Rate Limiting)
Konfigurace analýzy (Analytics Configuration) – informuje, zda je funkce analýzy pro partnerské zákazníky povolena a poskytuje další podrobnosti o maximálním povoleném počtu zařízení Edge s analýzou, které lze pro zákazníka konfigurovat.
Poznámka: Funkci analýzy může pro stávajícího partnerského zákazníka povolit pouze superuživatel operátora nebo standardní administrátor operátora. Pokud budete chtít zpřístupnit funkce analýzy existujícím partnerským zákazníkům, obraťte se na svého operátora.

Maximální počet segmentů (Maximum Segments) – zobrazí maximální počet segmentů nakonfigurovaných operátorem.

Kalkulace nákladů OFC (OFC Cost Calculation) – zobrazí, zda je operátorem povolen Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation). Ve výchozím nastavení se systém Orchestrator aktivně zapojuje do zjišťování dynamických tras. Zařízení Edge a brány se spoléhají na to, že systém Orchestrator vypočítá úvodní předvolby trasy a vrátí je zařízení Edge a bráně. Funkce Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) umožňuje distribuovat výpočet nákladů trasy na zařízení Edge a brány.

Další informace o Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) naleznete v oddílu Konfigurace výpočtu distribuovaných nákladů (Configure Distributed Cost Calculation)Příručce pro správu VMware SD-WAN dostupné na adrese: https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

Poznámka: Pokud chcete aktivovat funkci Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) pro své zákazníky, kontaktujte tým podpory.

NFV Edge (Edge NFV) – zobrazí, zda jsou zákazníci oprávněni zavést řešení virtualizace VNF třetí strany na platformách Edge připravených k používání.

Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management) – zobrazí aktuální bitovou kopii softwaru, která je asociována s vybraným zákazníkem partnera. Jako primární uživatel partnera můžete v případě potřeby vybrat a přiřadit zákazníkovi jinou bitovou kopii softwaru z dostupného seznamu bitových kopií softwaru.

Pokud chcete, aby zákazník partnera spravoval bitové kopie softwaru Edge, je třeba zaškrtnout volbu Delegovat správu bitových kopií softwaru Edge (Delegate Edge Software Image Management). Jakmile aktivujete možnost Delegovat správu bitových kopií softwaru Edge (Delegate Edge Software Image Management)a kliknete na možnost Uložit změny (Save Changes), zobrazí se všechny přiřazené bitové kopie softwaru partnera zákazníka. Kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) můžete přidat nebo odebrat bitové kopie pro vybraného zákazníka.
Poznámka: Přiřazenou bitovou kopii můžete ze zákazníka partnera odebrat pouze v případě, že kopie není výchozí bitovou kopií a v současnosti se u zákazníka partnera v žádném zařízení Edge nepoužívá.

Fond bran (Gateway Pool) – bude uveden aktuální fond bran přidružený k vybranému zákazníkovi. Podle potřeby můžete z dostupného seznamu vybrat jiný fond bran.

V případě, že byly brány z fondu bran přiřazeny k roli partnerské brány, můžete tyto brány předat partnerům. Po výběru možnosti Povolit předání partnerů (Enable Partner Handoff) můžete nakonfigurovat možnosti předání pro segmenty a brány. Další informace naleznete v tématu Konfigurace předání partnerovi.

Po provedení změn v konfiguraci klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).