V portálu partnera můžete vytvářet zákazníky a konfigurovat zákaznická nastavení.

Nového zákazníka mohou vytvářet pouze primární uživatelé partnera nebo standardní administrátoři partnera.

Poznámka: Z pozice primárního uživatele typu operátor můžete dočasně deaktivovat vytváření nových zákazníků tím, že nastavíte systémovou vlastnost session.options.disableCreateEnterprise na hodnotu „Pravda (True)“. Pokud je tato vlastnost nastavena jako pravdivá, primární uživatelé partnera a standardní administrátoři partnera nebudou mít možnost nové zákazníky vytvářet. Pokud nemáte možnost zákazníka vytvořit, obraťte se na svého operátora a požádejte ho o aktivaci této možnosti.

V portálu partnera přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).

  1. Na stránce Zákazníci (Customers) klikněte na možnost Nový zákazník partnera (New Partner Customer) nebo na možnosti Akce (Actions) > Nový zákazník (New Customer).
  2. V okně Nový zákazník (New Customer) zadejte následující údaje. Můžete také použít možnost Klonovat ze zákazníka (Clone from Customer) a naklonovat konfiguraci od existujícího zákazníka. Další informace naleznete v tématu Klonování zákazníka.

Informace o zákazníkovi

Možnost Popis
Název společnosti (Company Name) Zadejte název vaší společnosti.
Doména (Domain) Zadejte doménu společnosti.
Číslo účtu (Account Number) Zadejte unikátní identifikátor zákazníka.
Přístup k podpoře pro partnery (Partner Support Access)

Tato možnost je standardně vybrána a umožňuje uděluje přístup k týmu podpory partnera, u kterého si můžete prohlížet, konfigurovat a odstraňovat problémy se zařízeními Edge spojenými se zákazníkem.

Z bezpečnostních důvodů nemá podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.

Přístup k podpoře VeloCloud (VeloCloud Support Access)

Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a umožňuje přístup k podpoře VMware, kde si můžete prohlížet, konfigurovat a odstraňovat problémy se zařízeními Edge spojenými se zákazníkem.

Z bezpečnostních důvodů nemá podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.

Přístup ke správě uživatelů VeloCloud (VeloCloud User Management Access) Označením pole aktivujte podporu VMware umožňující pomoc při správě uživatelů. Součástí správy uživatelů je možnost vytvořit uživatele, resetovat heslo a konfigurovat další nastavení. V tomto případě má podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.
Ulice, adresa, město, stát, země, PSČ (Street Address, City, State, Country, ZIP/Postcode) Do příslušných polí zadejte odpovídající informace o adrese.

Účet původního administrátora

Možnost Popis
Uživatelské jméno (Username) Zadejte uživatelské jméno ve formátu uzivatel@domena.com.
Heslo (Password) Zadejte heslo administrátora.
Potvrdit (Confirm) Znovu zadejte heslo.
Křestní jméno, příjmení, telefon, mobilní telefon (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Do příslušných polí zadejte podrobnosti, jako je jméno nebo telefonní číslo.
Kontaktní e-mail (Contact Email) Zadejte e-mailovou adresu. Na tuto e-mailovou adresu budou zasílány výstrahy týkající se stavu služby.

Konfigurace zákazníka

Jako primární uživatel partnera můžete spravovat bitové kopie softwaru přiřazené k zákazníkovi partnera přímo nebo povolit primárnímu uživateli partnera spravovat dostupný seznam bitových kopií pro zákazníka zaškrtnutím pole Správa bitové kopie softwaru (Manage Software Image).
Možnost Popis
Správa bitové kopie softwaru Toto pole zaškrtněte, pokud chcete, aby primární uživatel partnera mohl spravovat bitové kopie softwaru dostupné pro zákazníka.
Poznámka: Není-li možnost Správa bitové kopie softwaru (Manage Software Image) povolena, budete moci přiřadit zákazníkovi partnera pouze jednu bitovou kopii softwaru.
Bitové kopie softwaru Klikněte na možnost Přidat (Add), ve vyskakovacím okně Vybrat bitové kopie softwaru (Select Software Images) vyberte a přiřaďte bitové kopie softwaru z dostupného seznamu pro partnera zákazníka a vyberte bitovou kopii, která se má použit jako výchozí.
Poznámka: Toto pole se zobrazí, když povolíte funkci Správa bitové kopie softwaru (Manage Software Image).

Po přidání bitových kopií je možné upravit seznam bitových kopií softwaru přiřazený podniku kliknutím na Modifikovat (Modify) v části Konfigurace zákazníka (Customer Configuration).

Poznámka: Bitovou kopii přiřazenou zákazníkovi lze odebrat pouze v případě, že danou kopii aktuálně nepoužívá žádné zařízení Edge v rámci partnera zákazníka.
Fond bran (Gateway Pool) Z rozevíracího seznamu vyberte existující fond bran. Další informace o fondech bran naleznete v tématu Správa fondů bran.
Licence nástroje Edge Klikněte na možnost Přidat (Add) a ve vyskakovacím okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) vyberte a přiřaďte licence Edge z dostupného seznamu pro partnera zákazníka.
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v případě, když jsou licence Edge pro partnera uživatele povoleny.
Po přidání licencí můžete kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) v části Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) přidat nebo odebrat licence.
Poznámka: Typy licencí lze používat u více zařízení Edge. Doporučujeme zákazníkům zajistit přístup ke všem typům licencí, aby mohli zvolit ty správné s ohledem na jejich edice a oblast. Další informace naleznete v tématu Licence nástroje Edge.
Schopnost analýzy Umožňuje superuživatelům partnera a standardním administrátorům partnera zajistit novému zákazníkovi přístup k analytickým funkcím. Další informace naleznete v tématu Povolení analytiky u nového zákazníka.
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je funkce analýzy na vašem SD-WAN Orchestrator aktivována operátorem. Chcete-li zajistit, aby byly v systému Orchestrator všechny potřebné systémové vlastnosti týkající se analýzy správně nastaveny, obraťte se na svého operátora.

Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a zákazníkovi přidat vhodné konfigurace. Další informace naleznete v tématu Konfigurace zákazníků a v sekci Správa podnikuPříručce správy VMware SD-WAN v dokumentaci VMware SD-WAN.