Po integraci agenta Telegraf s bránou Brána SD-WAN Gateway můžete shromažďovat čítače z konfigurovaného vstupu a exportovat data do výstupního pluginu.

V následující tabulce naleznete seznam podporovaných čítačů, které lze exportovat z brány Brána SD-WAN Gateway.

Název čítače (Counter Name) Popis Dostupnost (Availability)
number_of_edges Počet zařízení Edge připojených k bráně Globální
number_of_tunnels Počet tunelů přidružených k bráně Globální
number_of_routes Počet tras instalovaných v bráně Globální
number_of_flows Celkový počet aktivních toků v bráně Globální
active_NAT_entries Počet aktivních položek NAT na jednoho partnera. Globální
free_NAT_entries Počet položek volné sdílené paměti přiřazených pro NAT Globální
stale_NAT_entries Počet zastaralých položek NAT v systému. Toto sleduje pouze zastaralé položky kvůli úniku počtu odkazů. Globální
stale_tunnel_entries Počet zastaralých položek tunelu v bráně Globální
stale_peer_objects Počet zastaralých partnerských objektů v bráně Globální
stale_flow_entries Počet zastaralých položek toku v bráně Globální
sched_drop Pakety vyřazené v plánovači z důvodu omezení šířky pásma Globální
flow_drop Pakety vyřazené z důvodu selhání vyhledávání toku a selhání vytvoření toku Globální
route_drop Pakety vyřazené z důvodu chyby vyhledávání trasy a selhání zabezpečení trasy. Zohledněny jsou také pakety řízení směrování, které jsou vyřazeny z důvodu výjimek. Globální
nat_drop Pakety vyřazené z důvodu selhání vyhledávání NAT a selhání při vytvoření NAT Globální
over_capacity_drop Pakety vyřazené z důvodu interních omezení ztráty ve frontě předávání a z důvodu nízkých vyrovnávacích pamětí paketů v systému Globální
vcmp_drop Řízení VCMP a ztráty datových paketů kvůli kontrolám bezpečnosti VCMP a výjimek Globální
invalid_pkt_drop Pakety vyřazené z důvodu neplatného kontrolního součtu, TTL a neplatné velikosti paketu Globální
misc_drop Pakety vyřazené z důvodu jiných chyb a výjimek Globální
num_nsd_paths_up/down Počet tunelů NSD ve stavu NAHORU/DOLŮ v bráně Globální
num_paths_INITIAL

Počet tunelů v ÚVODNÍM stavu.

ÚVODNÍ stav indikuje, že zařízení Edge právě iniciovalo požadavek tunelového propojení na bránu.

Globální

num_paths_MEASURING_TX_BW

num_paths_MEASURING_RX_BW

Po zahájení požadavku na tunelové propojení bude před přechodem do stavu STABILNÍ změřena šířka pásma tx a rx pro tunely ze zařízení Edge k bráně. Počet tunelů, u kterých se měří šířka pásma tx a rx, je sledován pod příslušnými čítači. Globální
num_paths_STABLE

Počet tunelů ve stavu STABILNÍ.

Stav STABILNÍ indikuje, že je tunel vytvořen mezi zařízením Edge a bránou a je stabilní.

Globální
num_paths_UNSTABLE

Počet tunelů ve stavu NESTABILNÍ.

Pokud hodnota ztráty, latence a kolísání překročí definovanou mezní hodnotu, tunel se přesune do stavu NESTABILNÍ.

Globální
num_paths_UNUSABLE

Počet tunelů ve stavu NEPOUŽITELNÉ.

Pokud hodnota ztráty, latence a kolísání překročí definovanou mezní hodnotu pro stav NEPOUŽITELNÉ, tunel se přesune do stavu NEPOUŽITELNÉ.

Globální
num_paths_QUIET Pokud nejsou v cestě pro definovaný časový interval přijaty žádné pakety, cesta se přesune do stavu TICHÉ a počet těchto cest je zde sledován Globální
nat_cnt Počet aktivních položek NAT na podnik Na podnik
route_cnt Počet položek trasy nainstalovaných v bráně na podnik Na podnik
flow_cnt Celkový počet aktivních toků na podnik. Na podnik
tx_packets Počet paketů přenesených z brány Na podnik, tunel Edge
tx_bytes Počet bajtů přenesených z brány Na podnik, tunel Edge
rx_packets Počet paketů přijatých bránou Na podnik, tunel Edge
rx_bytes Počet bajtů přijatých bránou Na podnik, tunel Edge
vc_queue_<queue_name>_len Počet paketů zařazených do fronty předávání, které jsou uvedeny ve Kapacita komponent brány Globální
vc_queue_<queue_name>_drop Počet ztrát v každé frontě předávání uvedených ve Kapacita komponent brány Globální
dpdk_mbuf_pending Počet vyrovnávacích pamětí, které jsou již zpracovány a čekají na uvolnění Globální
dpdk_mbuf_locked_fail Počet neúspěšných operací vyrovnávací paměti GET při načítání vyrovnávací paměti z uzamknutého fondu Globální
dpdk_mbuf_locked_free Počet uvolněných vyrovnávacích pamětí v uzamčeném fondu Globální
dpdk_mbuf_pool_free Počet uvolněných vyrovnávacích pamětí Globální

nombuf

Celkový počet selhání přidělení RX mbuf Globální
mbuf_low Kolikrát je dosažena mezní hodnota mbuf_low Globální
net_sch.pkt_cnt Počet vyrovnávacích pamětí používaných síťovým plánovačem Globální
link_sch.pkt_cnt Počet vyrovnávacích pamětí používaných plánovačem odkazů Globální
link_sch_cosq.pkt_cnt Počet vyrovnávacích pamětí používaných plánovačem odkazu s funkcí Cos Globální
mp.rt_pkts_stored Počet vyrovnávacích pamětí používaných úložištěm opakovaných přenosů VCMP Globální
mp.reseq_qlen Počet vyrovnávacích pamětí používaných pro opětovné zařazení VCMP Globální
mp.jitter_pkt_bufs Počet vyrovnávacích pamětí používaných pro správu kolísání VCMP Globální
ipfrag.current_cnt Počet vyrovnávacích pamětí přidělených k ukládání fragmentovaných paketů Globální