Detekce ztráty signálu (LoS) HA umožňuje zařízení Edge detekovat chyby dosažitelnosti v nasazeních HA na směrovaných rozhraních.

Je-li zařízení Edge aktivováno s HA, je detekován počet rozhraní LAN a WAN připojených k zařízení Edge a tento počet se použije při rozhodnutí o provedení převzetí služeb při selhání HA.

Když jsou zařízení Edge v režimu HA nasazena na zařízení ESXi, mají vNIC sítí LAN a WAN zařízení Edge odchozí připojení přes jeden nebo více fyzických síťových adaptérů. Pokud je jedno z fyzických NIC mimo provoz, počet rozhraní, který se vypočítá podle HA, se nebude lišit od vNIC zařízení Edge. Připojení vSwitch zůstanou nedotčena, což zabrání převzetí služeb při selhání HA.

Aktivací detekce LoS ve směrovaných rozhraních je možné určit ztrátu signálu a převzetí služeb při selhání. Detekci LoS lze provést na základě monitorování ARP v dalším přeskoku pro směrovaná rozhraní. Detekce LoS se provádí pouze u aktivního zařízení Edge a pouze u rozhraní, která jsou v provozu.

Pokud je rozhraní fyzicky v provozu, ale je detekováno LoS, bude rozhraní považováno za mimo provoz a na základě počtu aktivních rozhraní a rozhraní Standby bude provedena relevantní akce, což je převzetí služeb při selhání HA. Detekce LoS se provádí pouze na nadřízených rozhraních, nikoli na podřízených rozhraních, protože základní fyzický odkaz je společný pro obě. Pokud rozhraní zmešká tři po sobě jdoucí odpovědi ARP s nakonfigurovaným intervalem sondy, je považováno za mimo provoz s LoS.

Omezení LoS (Limitations of LoS)

 • Detekce LoS funguje pouze u směrovaných rozhraní, protože zařízení Edge nezná další přeskok ve směrovaném rozhraní. Detekce LoS není podporována u rozhraní PPPoE a staticky konfigurovaných rozhraní bez poskytnuté výchozí brány.
 • Detekce LoS není podporována u rozhraní, která jsou v provozu pouze u zařízení Edge Standby.
 • Zjišťování LoS se provádí u zařízení Edge Standby. Proto nelze rozpoznat jakoukoli změnu připojení rozhraní u Edge Standby.

Aktivovat detekci LoS (Enable LoS Detection)

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte do části Nastavení rozhraní (Interface Settings), kde se zobrazují rozhraní dostupná pro vybraný Edge.
 4. Po kliknutí na možnost Upravit (Edit) pro rozhraní můžete zobrazit a upravit nastavení.
 5. Chcete-li upravit nastavení konfigurace vybraného rozhraní, zaškrtněte pole Přepsat rozhraní (Override Interface).
 6. V části Nastavení L2 (L2 Settings) zaškrtněte tlačítko Aktivovat detekci LoS (Enable LoS Detection) k aktivaci detekce ztráty signálu (LoS) pomocí monitorování ARP.
 7. Vyberte z rozevíracího seznamu Interval sondy ARP (ARP Probe Interval). Dostupné možnosti jsou 1, 3, 5, 10 sekund a výchozí hodnota je 3 sekundy. LoS je detekováno na rozhraní na základě intervalu sondy. Pokud rozhraní neobdrží tři po sobě jdoucí odpovědi ARP, rozhraní je LoS považováno za mimo provoz.
 8. Nakonfigurujte další nastavení podle potřeby a klikněte na možnost Aktualizovat (Update).

 9. Klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes) na kartě Zařízení (Devices).

Pro více informací o ostatních nastaveních rozhraní viz Konfigurace nastavení rozhraní.

Chcete-li zobrazit události detekce LoS, pročtěte si téma Sledování událostí na detekci LoS.