Při migraci bran mějte na paměti následující omezení:

  • Na branách partnera není samoobslužná migrace podporována.
  • Na základě času potřebného k přepnutí NSD ze ztišené brány na novou bránu dojde pouze k minimálnímu narušení služby a opětovnému vyrovnání zařízení Edge připojeného ke ztišené bráně.
  • Pokud je NSD nakonfigurován s redundantními branami a jedna z bran je ztišená, redundantní brána nemůže být náhradní bránou pro ztišenou bránu.