Jako podnikový správce můžete konfigurovat pravidla brány firewall, nastavení stavové brány firewall, nastavení ochrany sítě a floodingu, informace o přístupu na hranu a aktivovat nebo deaktivovat stav a protokoly brány firewall pomocí karty Firewall v dialogu Konfigurace profilu (Profile Configuration).

Profily brány firewall pracují se segmenty. Všechny segmenty, které je možné nakonfigurovat, jsou uvedeny v rozevírací nabídce Konfigurovat segment (Configure Segment). Po zvolení vhodného segmentu, který chcete konfigurovat, z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment), se v oblasti Konfigurovat segmenty (Configure Segments) zobrazí nastavení a možnosti přidružené k tomuto segmentu. Výchozím segmentem je Globální segment [Řádný] (Global Segment [Regular]).

Další informace o segmentaci naleznete v tématu Konfigurace segmentů.Konfigurace brány firewall na úrovni profilu zahrnuje:
Poznámka: Funkci brány firewall pro profily můžete deaktivovat vypnutím možnosti Stav brány firewall (Firewall Status).

Související odkazy