Tento oddíl popisuje kroky po instalaci a postup ověření instalace.

Pokud při instalaci všechno funguje dle očekávání, můžete se nyní přihlásit do virtuálního počítače.

 1. Pokud všechno funguje podle očekávání, zobrazí se v konzole výzva k přihlášení. Zobrazí se název výzvy, jak byl zadán v cloud-init.

 2. Můžete se také odkázat na /run/cloud-init/result.json. Pokud vidíte zprávu znázorněnou dole, je pravděpodobné, že se soubor cloud-init spustil úspěšně.

 3. Ujistěte se, že je brána Brána SD-WAN Gateway zaregistrována v systému SD-WAN Orchestrator.

  vcg-is-registered-with-vco

 4. Ověřte vnější připojení.

  vcg-code-verify-outside-connectivity

 5. Ověřte, zda VRF MGMT reaguje na ARP.

  vcg-code-verify-mgmt-vrf

 6. Volitelně: Deaktivujte cloudovou inicializaci, aby se nespouštěla při každém spuštění.
  Poznámka: Jestliže jste nasadili OVA na platformu VMwarevSphere s vlastnostmi vAPP, je nutné před upgradem na verze 4.0.1 nebo 4.1.0 deaktivovat cloudovou inicializaci. Zajistíte tak, že nastavení přizpůsobení, například konfigurace sítě nebo hesla, se během upgradu neztratí.
  touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
 7. Přidružte nový fond bran k zákazníkovi.

 8. Přidružte bránu k nástroji Edge.

  vcg-associate-gateway-with-edge

 9. Ověřte, že je nástroj Edge schopen vytvořit tunelové propojení s bránou na straně internetu. V systému VMware SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Monitorování (Monitor) > Edge > Přehled (Overview).

  V systému VMware SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) > [Edge] > Seznam cest (List Paths) a kliknutím na tlačítko Spustit (Run) zobrazíte seznam aktivních cest.

 10. Nakonfigurujte rozhraní handoff.

  vcg-configure-handoff-interface

 11. Ověřte, zda relace protokolu BGP běží.

  vcg-verify-bgp-session-is-up

 12. Změňte konfiguraci sítě.

  Soubory konfigurace sítě jsou umístěny v /etc/netplan.

  Příklad konfigurace sítě (mezera je důležitá!) - /etc/netplan/50-cloud-init.yaml:
  network: 
   version: 2 
   ethernets: 
    eth0: 
     addresses: 
      - 192.168.151.253/24 
     gateway4: 192.168.151.1 
     nameservers: 
      addresses: 
       - 8.8.8.8 
       - 8.8.4.4 
      search: [] 
     routes: 
      - to: 192.168.0.0/16 
       via: 192.168.151.254 
       metric: 100 
    eth1: 
     addresses: 
      - 192.168.152.251/24 
     gateway4: 192.168.152.1 
     nameservers: 
      addresses: 
       - 8.8.8.8 
      search: []
Důležité: Pokud je povoleno cloud-init, konfigurace sítě se vygeneruje znovu po každém spuštění. Chcete-li provést změny v konfiguraci umístění, deaktivujte cloudovou inicializaci nebo deaktivujte sítovou konfigurační komponentu pro cloudovou inicializaci:
echo 'network: {config: disabled}' > /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg 

Konfigurace výchozího rozhraní v datové rovině

Konfigurace sítě brány VMware SD-WAN Gateway

V následujícím příkladu s obrázkem [VRF/VLAN s předáním (VRF/VLAN Hand Off) do PE] předpokládáme, že eth0 je rozhraní směřující do veřejné sítě (internet) a eth1 je rozhraní směřující do interní sítě (VRF zákazníka přes PE). Konfigurace partnerských relací protokolu BGP je spravována v rámci VCO dle zákazníka/VRF v nabídce „Konfigurovat > Zákazník (Configure > Customer)“. Mějte na paměti, že IP adresu každého VRF lze konfigurovat podle zákazníka. IP adresa VRF pro správu zdědí IP adresu nakonfigurovanou na rozhraní brány SD-WAN (SD-WAN Gateway interface) v systému Linux.

VRF pro správu se vytvoří u brány SD-WAN Gateway a používá se k odesílání periodického obnovení ARP na IP adresu výchozí brány pro určení MAC adresy dalšího kroku. Doporučuje se, aby byl za tímto účelem na routeru PE nastaven vyhrazený VRF. Stejné VRF pro správu lze použít ve směrovači PE také k odeslání sondy IP SLA do brány SD-WAN (SD-WAN Gateway) za účelem kontroly stavu brány SD-WAN (SD-WAN Gateway) (brána SD-WAN má stavový odpovídač ICMP, který bude reagovat na příkaz ping pouze v případě, že je služba aktivní). Partnerské relace protokolu BGP nejsou v rámci VRF pro správu vyžadovány. Pokud není VRF pro správu nastaven, můžete jako VRF pro správu použít jeden z VRF zákazníka, ale není to doporučeno.

Krok 1: Upravte parametry /etc/config/gatewayd a zadejte správné VCMP a rozhraní WAN. Rozhraní VCMP je veřejné rozhraní, které slouží k ukončení překryvných tunelů. Rozhraní WAN je v tomto kontextu rozhraním handoff.
   "vcmp.interfaces":[
          "eth0"
        ], 
     (..snip..)

        "wan": [
          "eth1"
        ],

Krok 2: Nakonfigurujte VRF pro správu. Toto VRF používá brána SD-WAN (SD-WAN Gateway) v rámci ARP pro určení MAC adresy dalšího kroku (směrovač PE). Stejnou adresu MAC dalšího kroku použijí všechna VRF vytvořená bránou SD-WAN (SD-WAN Gateway). Je třeba nakonfigurovat parametry VRF pro správu v umístění /etc/config/gatewayd.

VRF pro správu je to samé VRF, které používá směrovač PE k odeslání sondy IP SLA. Brána SD-WAN (Gateway SD-WAN) reaguje na sondu ICMP pouze v případě, že je služba aktivní a je připojeno zařízení Edge. V následující tabulce najdete popis jednotlivých parametrů, které je třeba definovat. Tento příklad využívá jako VRF pro správu: VLAN 802.1q s ID 1000.

mode QinQ (0x8100), QinQ (0x9100), žádné, 802.1Q, 802.1ad
c_tag Hodnota C-tag pro zapouzdření QinQ nebo ID VLAN 802.1Q pro zapouzdření 802.1Q
s_tag Hodnota S-Tag pro zapouzdření QinQ
interface Rozhraní handoff, obvykle eth1
   "vrf_vlan": {
     "tag_info": [
       {
         "resp_mode": 0,
         "proxy_arp": 0,
         "c_tag": 1000, 
         "mode": "802.1Q",
         "interface": "eth1",
         "s_tag": 0
       }
     ]
   },

Krok 3: Upravte parametry /etc/config/gatewayd-tunnel tak, aby zahrnovaly obě rozhraní parametru WAN. Změny uložte.

wan="eth0 eth1"

Odebrání blokovaných podsítí (Subnets)

Ve výchozím nastavení brána SD-WAN (Gateway SD-WAN) blokuje provoz na portu 10.0.0.0/8 a 172.16.0.0/14. Před použitím této brány SD-WAN j(SD-WAN Gateway)e nutné jejich odebrání, protože očekáváme, že brána SD-WAN bude odesílat provoz také do privátních podsítí. Pokud tento soubor neupravíte a pokusíte se odeslat provoz do zablokovaných podsítí, najdete ve složce /var/log/gwd.log následující zprávy:

2015-12-18T12:49:55.639 ERR   [NET] proto_ip_recv_handler:494 Dropping packet destined for
10.10.150.254, which is a blocked subnet.
2015-12-18T12:52:27.764 ERR   [NET] proto_ip_recv_handler:494 Dropping packet destined for 
10.10.150.254, which is a blocked subnet. [message repeated 48 times]
2015-12-18T12:52:27.764 ERR   [NET] proto_ip_recv_handler:494 Dropping packet destined for 
10.10.150.10, which is a blocked subnet.
Krok 1: Na bráně SD-WAN upravte soubor /opt/vc/etc/vc_blocked_subnets.jsonfile. Zjistíte, že tento soubor má původně následující parametry:
[
      {
            "network_addr": "10.0.0.0",
            "subnet_mask": "255.0.0.0"
      },
      {
      "network_addr": "172.16.0.0",
      "subnet_mask": "255.255.0.0"
      }
]
Krok 2: Odeberte obě sítě. Po dokončení úprav by měl soubor vypadat takto: Změny uložte.
[
]

Krok 3: Restartujte proces brány SD-WAN (SD-WAN Gateway) použitím příkazu sudo /opt/vc/bin/vc_procmon restart.