Můžete nakonfigurovat další vlastnosti a vytvořit tokeny API pro uživatele – administrátora partnera.

V portálu partnera klikněte na tlačítko Administrátoři (Admins). Chcete-li nakonfigurovat uživatele – administrátora, klikněte na odkaz na uživatelské jméno nebo vyberte daného uživatele a klikněte na možnost Akce (Actions) > Modifikovat administrátora (Modify Admin).

Zobrazí se stávající vlastnosti vybraného uživatele a podle potřeby můžete přidat nebo upravit následující parametry:

Stav (Status) – ve výchozím nastavení se používá stav Aktivováno (Enabled). Zvolíte-li možnost Neaktivováno (Not Enabled), dojde k odhlášení uživatele ze všech aktivních relací.

Typ (Type) – pokud jste v rámci Konfigurace autentizace partnera zvolili Nativní (Native) režim autentizace partnera, typ uživatele bude určen jako Nativní (Native). Pokud jste zvolili jiný způsob autentizace, můžete zvolit typ uživatele. Zvolíte-li uživatele typu Nenativní (Non-Native), nemůžete resetovat heslo nebo upravit uživatelskou roli.

Vlastnost (Property) – zobrazí se stávající údaje jako jméno, ID emailu, telefonní číslo a mobilní číslo uživatele. V případě potřeby můžete upravit údaje o uživateli, nastavit nové heslo nebo resetovat existující heslo.
 • Chcete-li nastavit nové heslo, musíte správně zadat aktuální heslo do textového pole Aktuální heslo (Current Password) a hesla, která se změní, do textových polí Nové heslo (New Password)Potvrdit heslo (Confirm Password).
 • Pokud chcete obnovit existující heslo, klikněte na Resetování hesla (Password Reset). Uživateli bude zaslán e-mail s linkem pro resetování hesla.

Uživatelská role (User Role) – zobrazí se stávající typ role uživatele. Podle potřeby můžete pro uživatele zvolit jinou roli. Oprávnění související s danou rolí se odpovídajícím způsobem změní.

Tokeny API

Uživatelé získají přístup do rozhraní API Orchestrator formou tokenů namísto používání autentizace vycházející z relace. Primární uživatel partnera může spravovat tokeny API pro podnikové uživatele. U každého uživatele můžete vytvořit více tokenů API.

Konfigurace tokenů API:

S výjimkou obchodních specialistů může každý z uživatelů vytvořit tokeny na základě oprávnění přiřazených jejich uživatelským rolím.

Uživatelé mohou na základě svých rolí provádět následující akce:

 • Podnikoví uživatelé mohou tokeny vytvořit, stáhnout a odvolat.
 • Primární uživatelé partnera mohou spravovat tokeny podnikových uživatelů za předpokladu, že podnikový uživatel partnerovi deleguje uživatelská oprávnění.
 • Primární uživatelé partnera mohou tokeny vytvářet a odvolat pouze pro ostatní uživatele.
 • Uživatelé mohou stahovat pouze své vlastní tokeny a nemohou stahovat tokeny ostatních uživatelů.

Správa tokenů API:

 • V části Tokeny API (API Tokens) kliknutím na tlačítko Akce (Actions) > Nový token API (New API Token) vytvoříte nový token.
 • V okně Nový token API (New API Token) zadejte Název (Name)Popis (Description) tokenu a z rozevírací nabídky zvolte Délku platnosti (Lifetime).

 • Po kliknutí na tlačítko Vytvořit (Create) se nový token zobrazí v mřížce Tokeny API (API Tokens).
 • Zpočátku se použije stav tokenu Čeká na vyřízení (Pending). Pokud budete chtít token stáhnout, vyberte jej a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Stažení tokenu API (Download API Token). Stav se změní na Aktivováno (Enabled) a token API lze tak použít pro přístup k rozhraní API.
 • Chcete-li deaktivovat token, zvolte jej a klikněte na Akce (Actions) > Odvolat token API (Revoke API Token). Stav tokenu se změní na Odvoláno (Revoked).
 • Po skončení platnosti tokenu se stav změní na Platnost vypršela (Expired).

Token může stáhnout pouze uživatel, kterému je token přiřazen, a po stažení bude možné zobrazit pouze ID tokenu. Token je možné stáhnout pouze jednou.

Po stažení tokenu jej uživatel může odeslat jako součást autorizačního záhlaví požadavku na přístup k rozhraní API aplikace Orchestrator.

Následující příklad popisuje vzorový fragment kódu pro přístup k rozhraní API.

curl -k -H "Authorization: Token <Token>"
 -X POST https://vco/portal/
 -d '{ "id": 1, "jsonrpc": "2.0", "method": "enterprise/getEnterpriseUsers", "params": { "enterpriseId": 1 }}'

Po úpravě nastavení a tokenů API klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Obdobně můžete nakonfigurovat další vlastnosti a vytvořit tokeny API pro zákazníky partnera. Další informace naleznete v oddílu „Konfigurovat uživatelů správce“ v Příručce pro správu VMware SD-WAN.