Po integraci agenta Telegraf s bránou Brána SD-WAN Gateway můžete shromažďovat čítače z konfigurovaného vstupu a exportovat data do výstupního pluginu.

V následující tabulce naleznete seznam podporovaných čítačů, které lze exportovat z brány Brána SD-WAN Gateway.

Název čítače (Counter Name) Popis Dostupnost (Availability) Minimální podporovaná verze SD-WAN
number_of_edges Počet zařízení Edge připojených k bráně Globální 4.3.0
number_of_tunnels Počet tunelů přidružených k bráně Globální 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0
number_of_routes Počet tras instalovaných v bráně Globální 4.3.0
number_of_flows Celkový počet aktivních toků v bráně Globální 4.3.0
active_NAT_entries Počet aktivních položek NAT na jednoho partnera. Globální 4.3.0
free_NAT_entries Počet položek volné sdílené paměti přiřazených pro NAT Globální 4.3.0
stale_NAT_entries Počet zastaralých položek NAT v systému. Toto sleduje pouze zastaralé položky kvůli úniku počtu odkazů. Globální 4.3.0
stale_tunnel_entries Počet zastaralých položek tunelu v bráně Globální 4.3.0
stale_peer_objects Počet zastaralých partnerských objektů v bráně Globální 4.3.0
stale_flow_entries Počet zastaralých položek toku v bráně Globální 4.3.0
sched_drop Pakety vyřazené v plánovači z důvodu omezení šířky pásma Globální 4.3.0
flow_drop Pakety vyřazené z důvodu selhání vyhledávání toku a selhání vytvoření toku Globální 4.3.0
route_drop Pakety vyřazené z důvodu chyby vyhledávání trasy a selhání zabezpečení trasy. Zohledněny jsou také pakety řízení směrování, které jsou vyřazeny z důvodu výjimek. Globální 4.3.0
nat_drop Pakety vyřazené z důvodu selhání vyhledávání NAT a selhání při vytvoření NAT Globální 4.3.0
over_capacity_drop Pakety vyřazené z důvodu interních omezení ztráty ve frontě předávání a z důvodu nízkých vyrovnávacích pamětí paketů v systému Globální 4.3.0
vcmp_drop Řízení VCMP a ztráty datových paketů kvůli kontrolám bezpečnosti VCMP a výjimek Globální 4.3.0
invalid_pkt_drop Pakety vyřazené z důvodu neplatného kontrolního součtu, TTL a neplatné velikosti paketu Globální 4.3.0
misc_drop Pakety vyřazené z důvodu jiných chyb a výjimek Globální 4.3.0
num_nsd_paths_up/down Počet tunelů NSD ve stavu NAHORU/DOLŮ v bráně Globální 4.3.0
num_paths_INITIAL

Počet tunelů v ÚVODNÍM stavu.

ÚVODNÍ stav indikuje, že zařízení Edge právě iniciovalo požadavek tunelového propojení na bránu.

Globální 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0

num_paths_MEASURING_TX_BW

num_paths_MEASURING_RX_BW

Po zahájení požadavku na tunelové propojení bude před přechodem do stavu STABILNÍ změřena šířka pásma tx a rx pro tunely ze zařízení Edge k bráně. Počet tunelů, u kterých se měří šířka pásma tx a rx, je sledován pod příslušnými čítači. Globální 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0
num_paths_STABLE

Počet tunelů ve stavu STABILNÍ.

Stav STABILNÍ indikuje, že je tunel vytvořen mezi zařízením Edge a bránou a je stabilní.

Globální 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0
num_paths_UNSTABLE

Počet tunelů ve stavu NESTABILNÍ.

Pokud hodnota ztráty, latence a kolísání překročí definovanou mezní hodnotu, tunel se přesune do stavu NESTABILNÍ.

Globální 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0
num_paths_QUIET Pokud nejsou v cestě pro definovaný časový interval přijaty žádné pakety, cesta se přesune do stavu TICHÉ a počet těchto cest je zde sledován Globální 4.3.0
IPv4, IPv6 4.5.0
nat_cnt Počet aktivních položek NAT na podnik Na podnik 4.3.0
route_cnt Počet položek trasy nainstalovaných v bráně na podnik Na podnik 4.3.0
flow_cnt Celkový počet aktivních toků na podnik. Na podnik 4.3.0
tx_packets Počet paketů přenesených z brány Na podnik, tunel Edge 4.3.0
Podle Cíl jiný než SD-WAN 4.5.0
tx_bytes Počet bajtů přenesených z brány Na podnik, tunel Edge 4.3.0
Podle Cíl jiný než SD-WAN 4.5.0
rx_packets Počet paketů přijatých bránou Na podnik, tunel Edge 4.3.0
Podle Cíl jiný než SD-WAN 4.5.0
rx_bytes Počet bajtů přijatých bránou Na podnik, tunel Edge 4.3.0
Podle Cíl jiný než SD-WAN 4.5.0
vc_queue_<queue_name>_len Počet paketů zařazených do fronty předávání, které jsou uvedeny ve Kapacita komponent brány Globální 4.3.0
vc_queue_<queue_name>_drop Počet ztrát v každé frontě předávání uvedených ve Kapacita komponent brány Globální 4.3.0
dpdk_mbuf_pending Počet vyrovnávacích pamětí, které jsou již zpracovány a čekají na uvolnění Globální 4.3.0
dpdk_mbuf_locked_fail Počet neúspěšných operací vyrovnávací paměti GET při načítání vyrovnávací paměti z uzamknutého fondu Globální 4.3.0
dpdk_mbuf_locked_free Počet uvolněných vyrovnávacích pamětí v uzamčeném fondu Globální 4.3.0
dpdk_mbuf_pool_free Počet uvolněných vyrovnávacích pamětí Globální 4.3.0

nombuf

Celkový počet selhání přidělení RX mbuf Globální 4.3.0
mbuf_low Kolikrát je dosažena mezní hodnota mbuf_low Globální 4.3.0
net_sch.pkt_cnt Počet vyrovnávacích pamětí používaných síťovým plánovačem Globální 4.3.0
link_sch.pkt_cnt Počet vyrovnávacích pamětí používaných plánovačem odkazů Globální 4.3.0
link_sch_cosq.pkt_cnt Počet vyrovnávacích pamětí používaných plánovačem odkazu s funkcí Cos Globální 4.3.0
mp.rt_pkts_stored Počet vyrovnávacích pamětí používaných úložištěm opakovaných přenosů VCMP Globální 4.3.0
mp.reseq_qlen Počet vyrovnávacích pamětí používaných pro opětovné zařazení VCMP Globální 4.3.0
mp.jitter_pkt_bufs Počet vyrovnávacích pamětí používaných pro správu kolísání VCMP Globální 4.3.0
ipfrag.current_cnt Počet vyrovnávacích pamětí přidělených k ukládání fragmentovaných paketů Globální 4.3.0
<tx/rx>_pktsize_0_63 Počet paketů s velikostí 0–63 bajtů přenášených/přijatých v bráně Podle rozhraní 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_64_127 Počet paketů s velikostí 64–127 bajtů přenášených/přijatých v bráně Podle rozhraní 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_128_255 Počet paketů s velikostí 128–255 bajtů přenášených/přijatých v bráně Podle rozhraní 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_256_511 Počet paketů s velikostí 256–511 bajtů přenášených/přijatých v bráně Podle rozhraní 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_512_1023 Počet paketů s velikostí 512–1 023 bajtů přenášených/přijatých v bráně Podle rozhraní 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_1024_1499 Počet paketů s velikostí 1024-1499 bajtů přenášených/přijatých v bráně Podle rozhraní 4.5.0
<tx/rx>_pktsize_1500 Počet paketů s velikostí vyšší než 1 500 bajtů přenášených/přijatých v bráně Podle rozhraní 4.5.0