Na Edge můžete aktivovat virtualizaci síťových funkcí (NFV) a nasadit funkce virtuální sítě (VNF) na Edge za použití bran firewall třetích stran.

V portálu operátora přejděte do nabídky Správa zákazníků (Manage Customers).

Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zákazníci (Customers).

Na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) umožňuje sekce NFV Edge (Edge NFV) povolit na Edge NFV a umožňuje zákazníkům nasadit VNF třetích stran na platformy Edge připravené ke službě.

Modely platformy připravené k používání jsou momentálně model 520v a 840. Z pozice uživatele typu operátor můžete povolit virtualizaci NFV Edge a zákazníkovi tak umožnit konfigurovat a zavést VNF a licence VNF z jeho síťových služeb.

  • Povolit NFV Edge (Enable Edge NFV) – volbou této možnosti zaktivujete možnost nasazovat VNF na zařízení Edge. Po nasazení jednoho nebo více VNF na Edge nelze tuto možnost deaktivovat.
  • VNF zabezpečení (Security VNFs) – označením příslušných polí u uvedených VNF třetích stran můžete zavést odpovídající VNF zabezpečení v zařízení Edge.

Po výběru VNF zabezpečení klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes).