Na kartě Přehled Edge (Edge Overview) se zobrazují informace specifické pro Edge. Můžete aktualizovat informace, jako je název, popis, kontaktní informace, přidružený profil a další detaily. Dále můžete provádět jiné aktivity, jako je odeslání e-mailu pro aktivaci Edge, požadavek na opětovnou aktivaci RMA apod.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge. Na stránce se zobrazí existující Edge. Klikněte na odkaz na Edge. Na kartě Přehled Edge (Edge Overview) může zobrazit a upravit následující údaje zařízení Edge:
Poznámka: V novém uživatelském rozhraní aplikace Orchestrator můžete rovněž zobrazit a upravit detaily o zařízení Edge. Viz téma Zobrazení informací o Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

Identifikace modelu zařízení

Chcete-li identifikovat model zařízení, klikněte na šipku dolů vedle názvu zařízení. Zobrazí se vyskakovací okno s informacemi o modelu Edge a zařízení.
Poznámka: Verze 5.1.0 podporuje funkce aktualizace firmwaru následujícím způsobem:
 • Bitové kopie firmwaru platformy pro modely zařízení Edge 6X0 a 3X00 zařízení (3400/3800/3810)
 • Bitové kopie firmwaru modemu pro 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) a 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Tovární bitové kopie pro všechna fyzická zařízení SD-WAN Edge

Pokud byl firmware platformy a/nebo modemu aktualizován, zobrazí se na obrazovce s detaily o zařízení Edge.

.
Poznámka: Model zařízení, které není WiFi Edge, bude obsahovat na konci názvu modelu hodnotu „-n“. Viz obrázek níže.

Vlastnosti zařízení Edge

Zobrazí se existující údaje o vybraném Edge. Je-li třeba, můžete tyto informace modifikovat.
Poznámka: U již aktivovaného zařízení Edge se zobrazí následující detaily. Pokud zařízení Edge zatím nebylo aktivováno, v části Vlastnosti najdete možnost odeslání e-mailu pro aktivaci zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Zaslání aktivačního e-mailu.
Možnost Popis (Description)
Název (Name) Zobrazuje stávající název Edge.
Popis (Description) Zobrazuje stávající popis Edge.
Vlastní informace (Custom Info) Zobrazuje vlastní informace spojené s Edge.
Zaškrtávací pole Povolit předběžná oznámení (Enable Pre-Notifications)

Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena, což umožňuje odesílání výstrah o Edge operátorům.

Operátoři mohou přijímat výstrahy prostřednictvím emailu, SMS nebo SNMP depeší. Chcete-li konfigurovat výstrahy, prostudujte si téma Konfigurace výstrah. Výstrahy můžete zobrazit také kliknutím na volby Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).

Zaškrtávací pole Povolit výstrahy (Enable Alerts)

Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena, což umožňuje odesílání výstrah o Edge zákazníkům.

Zákazníci mohou přijímat výstrahy prostřednictvím emailu, SMS nebo SNMP depeší. Chcete-li konfigurovat výstrahy, prostudujte si téma Konfigurace výstrah. Výstrahy můžete zobrazit také kliknutím na volby Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).

Režim autentizace (Authentication Mode)

Vyberte režim autentizace z následujícího seznamu dostupných možností:

 • Certifikát deaktivován (Certificate Deactivated): Zařízení Edge využívá režim autentizace předem sdíleného klíče.
  Upozornění: Tento režim se nedoporučuje pro žádná zákaznická nasazení.
 • Získání certifikátu (Certificate Acquire): Tento režim je vybrán ve výchozím nastavení a je určen pro všechna zákaznická nasazení. V režimu Získání certifikátu (Certificate Aquire) se certifikáty vydávají v době aktivace Edge a automaticky se obnovují. Orchestrator uděluje zařízení Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
  Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu podle potřeby aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
 • Certifikát je povinný (Certificate Required): Tento režim je vhodný pouze pro podniky zákazníků, které jsou „statické“. Statický podnik je definován jako podnik, kde pravděpodobně nebude nasazeno více než několik nových zařízení Edge a neočekávají se žádné nové změny orientované na PKI.
  Důležité: Volba Certifikát je povinný (Certificate Required) nemá žádné bezpečnostní výhody oproti volbě Získání certifikátu (Certificate Acquire). Oba režimy jsou stejně bezpečné a zákazník používající režim Certifikát je povinný (Certificate Required) by tak měl činit pouze z důvodů uvedených v tomto článku.
  Režim Certifikát je povinný (Certificate Required) znamená, že bez platného certifikátu nejsou akceptovány žádné prezenční signály Edge.
  Varování: Použití tohoto režimu může způsobit selhání zařízení Edge v případech, kdy zákazníci o tomto striktním vynucení nevědí.
  V tomto režimu používá Edge certifikát PKI. Operátoři mohou změnit časové okno pro obnovení certifikátu pro zařízení Edge úpravou systémových vlastností systému Orchestrator. Další informace získáte od svého operátora.
Poznámka: Když je certifikát Edge odvolán, je zařízení Edge bude deaktivováno a musí projít procesem aktivace. Aktuální návrh QuickSec ověří časové razítko na seznamu odvolaných certifikátů (CRL). Časové razítko CRL musí odpovídat aktuálnímu času u zařízení Edge. Jinak seznam CRL nebude mít vliv na nově navázaná připojení. Při implementaci tohoto systému se ujistěte, že byl čas v aplikaci Orchestrator správně aktualizován a odpovídá datu a času v zařízeních Edge.
Licence (License) Ze seznamu dostupných možností zvolte licenci pro Edge. V seznamu se zobrazí licence operátorem přiřazené podniku.
Zobrazit certifikáty (View Certificates) Tato možnost se zobrazí, pokud má Edge platný certifikát. Kliknutím na odkaz Zobrazit (View) můžete certifikát zobrazit, exportovat, odvolat nebo obnovit.
Stav (Status) Zobrazuje stav Edge.
 • Vyčkává (Pending): Edge není aktivován.
 • Aktivováno (Activated): Edge je aktivován.
 • Čeká se na opětovnou aktualizaci (Reactivation Pending): Pokud kliknete na možnost Vyžádat opětovnou aktivaci (Request Reactivation), stav se změní na Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending). To znamená, že nový nebo nahrazený Edge lze aktivovat pomocí stávající konfigurace. Tento stav nemá vliv na funkčnost Edge.
Aktivováno (Activated) Zobrazuje datum a čas, kdy byl Edge aktivován.
Vydání programu (Software Version) Zobrazuje verzi softwaru a číslo sestavení Edge.
Místní přihlašovací údaje (Local Credentials)

Zobrazuje přihlašovací údaje pro místní uživatelské rozhraní. Místní přihlašovací údaje zahrnují výchozí uživatelské jméno, „správce“ a náhodně generované heslo.

Klikněte na možnost Modifikovat (Modify) a aktualizujte přihlašovací údaje na úrovni Edge.

Sériové číslo (Serial Number) Tato možnost je k dispozici, pokud je Edge ve stavu vyčkávání. Volitelně můžete zadat sériové číslo Edge. Pokud je zadané, sériové číslo musí odpovídat sériovému číslu aktivovaného Edge.
Aktivační klíč (Activation Key) Tato možnost je k dispozici, pokud je Edge ve stavu vyčkávání. Aktivační klíč je platný jeden měsíc. Po jednom měsíci vyprší platnost klíče a zobrazí se varovná zpráva. Nový klíč můžete vygenerovat kliknutím na tlačítko Vygenerovat nový aktivační klíč (Generate New Activation Key) ve varovné zprávě.

Potlačení přiřazeného profilu a nastavení zařízení Edge

Zobrazí se profil přiřazený k Edge a údaje o potlačení a doplnění pro konkrétní Edge (Edge Specific Overrides & Adds). Potlačení Edge jsou změny ve zděděných konfiguracích profilů na úrovni Edge. Doplňky Edge jsou konfigurace, které nejsou zahrnuty v profilu, ale jsou přidány do vybraného Edge. V této sekci se zobrazí souhrn všech potlačení a doplnění Edge.

Přiřazený profil můžete upravit výběrem profilu z rozevíracího seznamu.

Poznámka: Při přepnutí na jiný profil se konfigurace potlačení Edge nezmění.
Poznámka: Z důvodu aktivace push může být zobrazen profil fázování Edge. Toto je nový Edge, který není konfigurován ve výrobním profilu. V takových případech musí podnikový administrátor profil z rozevíracího seznamu přiřadit ručně.

Při přepínání profilů ověřte kompatibilitu mezi profilem operátora přiřazeným zákazníkovi a podnikovým profilem přiřazeným Edge. Vzájemná kompatibilita je uvedena v následující tabulce:

Typ profilu operátora zákazníka Aktuální podnikový profil Edge Vybraný podnikový profil Edge Výsledek
Podle segmentu Podle segmentu Podle segmentu Žádná změna
Podle sítě Podle sítě Podle sítě Žádná změna
Podle segmentu Podle sítě Podle segmentu Konfigurace Edge je převedena na konfiguraci podle segmentu. Dokud však není bitová kopie programu Edge aktualizována na verzi 3.0 nebo novější, nebude doručena do Edge.
Podle sítě Podle sítě Podle segmentu Konfigurace Edge je převedena na konfiguraci podle segmentu. Dokud však není bitová kopie programu Edge aktualizována na verzi 3.0 nebo novější, nebude doručena do Edge.
Podle segmentu Podle sítě Podle sítě Edge neobdržel aktualizaci bitové kopie.
Podle sítě Podle segmentu Podle segmentu Edge neobdržel aktualizaci bitové kopie.

Kontakt a umístění Edge

Zobrazí se existující údaje o kontaktech a umístění Edge. Údaje o kontaktech můžete upravit. Chcete-li aktualizovat detaily o poloze, klikněte na volbu Nastavit umístění (Set Location).

V okně Nastavit umístění Edge (Set Edge Location) aktualizujte umístění buď vyhledáním adresy, nebo zadáním adresy ručně.

Pokud se doručovací adresa liší od umístění Edge, zrušte zaškrtnutí pole Stejná jako výše (Same as above) vedle doručovací adresy, a poté zadejte doručovací adresu. Chcete-li aktualizovat umístění doručování, klikněte na volbu Nastavit umístění (Set Location). V okně Doručovací adresa umístění Edge (Edge Shipping Location) aktualizujte umístění buď vyhledáním adresy, nebo zadáním adresy ručně.

Opětovná aktivace RMA

Tato možnost je k dispozici pouze pro aktivované Edge. Požadavek na opětovnou aktivaci RMA můžete spustit na:
 • Nahrazení Edge z důvodu selhání
 • Upgrade modelu hardwaru Edge
Opětovná aktivace RMA

V následující tabulce naleznete informace o možnostech opětovné aktivace RMA:

Možnost Popis (Description)
Vyžádat opětovnou aktivaci (Request Reactivation) Generuje nový aktivační klíč. Stav Edge se změní na Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending).
Poznámka: Klíč pro opětovnou aktivaci je platný pouze jeden měsíc.
Zrušit požadavek na opětovnou aktivaci (Cancel Reactivation Request) Zruší požadavek na opětovnou aktivaci RMA. Když požadavek zrušíte, stav Edge se změní na Aktivováno (Activated).
Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email)

Odešle e-mail s instrukcemi pro aktivaci na kontaktní adresu lokality. Tato možnost neaktivuje Edge, ale zahájí proces aktivace.

Pokud kliknete na tuto možnost, zobrazí se vyskakovací okno s detaily o e-mailu. Instrukce můžete upravit a odeslat e-mail.

E-mail tvoří instrukce a aktivační adresa URL. Adresa URL zobrazuje aktivační klíč a IPv4 adresu nástroje SD-WAN Orchestrator. Aktivační odkaz s IPv4 nebo IPv6 nebo oběma adresami můžete odeslat pomocí nového uživatelského rozhraní aplikace Orchestrator. Další informace naleznete v tématu Odeslání e-mailu pro aktivaci Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

Sériové číslo RMA (RMA Serial Number) Sériové číslo zařízení Edge, které má být aktivováno. Toto zařízení Edge nahradí aktuální zařízení Edge, u kterého jste požádali o opětovnou aktivaci RMA.
Poznámka: Pokud se sériové číslo a model Edge neshodují s Edge, který má být aktivován, aktivace se nezdaří.
Model RMA (RMA Model) Číslo modelu zařízení Edge, které má být aktivováno. Toto zařízení Edge nahradí aktuální zařízení Edge, u kterého jste požádali o opětovnou aktivaci RMA.
Poznámka:
 • Pokud se sériové číslo a model Edge neshodují s Edge, který má být aktivován, aktivace se nezdaří.
 • Pokud vybraný model RMA není stejný jako aktuální model zařízení Edge, zobrazí se varovná zpráva. Konkrétní nastavení konfigurace zařízení Edge a přepsání profilu jsou při reaktivaci odebrána, ale statistika je stále zachována. Po opětovné aktivaci se doporučuje si poznamenat konkrétní nastavení konfigurace zařízení Edge a poté tato nastavení znovu přidat do nově aktivovaného zařízení Edge.

Aktivační klíč RMA je platný po dobu jednoho měsíce. Když vyprší platnost klíče, zobrazí se varovná zpráva. Chcete-li vygenerovat nový klíč, klikněte na možnost Vygenerovat nový aktivační klíč (Generate New Activation Key).

new-rma-request

V okně Vygenerovat nový aktivační klíč (Generate New Activation Key) zadejte počet dní, po které má být klíč aktivní, a klikněte na Odeslat (Submit).

generate-new-activation-key

Po vygenerování klíče znovu aktivujte Edge s novým klíčem.

Po provedení změn v detailech Edge klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).