Přiřazení profilu a licence k zařízení Edge:

Požadavky

Zkontrolujte, že jste se zaregistrovali k bezzásahovému zajišťování, abyste mohli zobrazit seznam zařízení Edges na stránce Sklad Edge (Edge Inventory). Pokyny naleznete v tématu Registrace pro bezzásahové zajišťování.

Procedura

  1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator a přejděte na stránku Správa > Bezzásahové zajišťování > Přiřazení čeká na vyřízení (Administration > Zero Touch Provisioning > Pending Assignment). Zobrazí se seznam skladu zařízení Edge se sériovým číslem a modelem.
  2. Vyberte všechna zařízení Edge, kterým chcete přiřadit profil a licenci, a poté klikněte na možnost Akce > Přiřadit… (Actions > Assign…). Zobrazí se modální okno Přiřazení skladu Edge (Edge Inventory Assignment).
  3. Z rozevíracích seznamů Profil (Profile)Licence nástroje Edge (Edge License) vyberte požadovaný profil a licenci, kterou chcete přiřadit všem zařízením Edge v inventáři.
    Můžete se rozhodnout, že tato nastavení pro konkrétní zařízení Edge přepíšete výběrem příslušného profilu a licence v tabulce.
  4. Klikněte na tlačítko OK.

Výsledek

Na kartě Přiřazené (Assigned) se zobrazí zařízení Edges, kterým jste přiřadili profil a licenci Stav skladu (Inventory State) pro přiřazená zařízení Edge bude Přiřazeno zákazníkovi (Assigned to Customer)Stav Edge (Edge State) bude Čeká na vyřízení (Pending).

Jak pokračovat dále

Aktivujte přiřazená fyzická zařízení Edge a připojte je k internetu, aby byly přesměrovány do nástroje SD-WAN Orchestrator, kde jsou automaticky aktivovány. Po aktivaci zařízení Edge se Stav Edge (Edge State) na kartě Přiřazené (Assigned) změní z možnosti Čeká na vyřízení (Pending) na Activated (Aktivováno).