Provoz můžete spravovat definováním třídy služeb (Class of Service – CoS) v privátní nebo veřejné lince WAN. Podobné druhy provozu můžete seskupit do třídy. CoS zpracuje každou třídu s její úrovní priority služeb.

Pro každé zařízení Edge, které se skládá z privátních či veřejných linek sítě WAN, můžete definovat CoS.

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. V části Nastavení WAN (WAN Settings) klikněte na možnost Přidat uživatelem definované překrytí WAN (Add User Defined WAN Overlay) a poté podle potřeby vyberte typ linky, tedy Veřejná (Public) nebo Soukromá (Private).
 4. CoS pro existující linku můžete definovat také kliknutím na možnost Upravit (Edit).
 5. V nastavení Překrytí WAN (WAN Overlay) klikněte na možnost Rozšířené (Advanced) a zaškrtněte pole Konfigurovat třídu služby (Configure Class of Service). Pokud aktivujete tuto možnost, zobrazí se následující nastavení, které příslušným způsobem nakonfigurujte. Kliknutím na symbol plus (+) můžete přidat více tříd služeb.
  • Přísná priorita IP (Strict IP precedence): Zaškrtnutím tohoto políčka vynutíte přísnou prioritu IP.

   Pokud aktivujete tuto možnost, vytvoří se 8 podcest VCMP odpovídající 8 bitům priority IP adresy. Tuto možnost použijte, pokud chcete zkombinovat třídy služeb do menšího počtu tříd v síti vašeho poskytovatele služeb.

   Ve výchozím nastavení je tato možnost deaktivována a podcesty VCMP jsou vytvářeny pro přesný počet nakonfigurovaných tříd služeb. Seskupování se nepoužívá.

  • Třída služby (Class of Service): Zadejte popisný název třídy služby. Název může být kombinací alfanumerických a speciálních znaků.
  • Tagy DSCP (DSCP Tags): Kliknutím na Nastavit (Set) přiřadíte tagy DSCP ke třídě služeb. Z dostupného seznamu můžete vybrat více tagů DSCP.
   Poznámka:

   Měli byste namapovat tagy DSCP stejné priority IP adresy na stejnou třídu služby. Fronta CoS může být složená z mnoha tříd, avšak hodnoty DSCP stejné třídy nemohou být součástí více front tříd.

   Například následující sadu tagů DSCP nelze rozložit do více front:
   • CS1 a AF11 na AF14
   • CS2 a AF21 do AF24
   • CS3 a AF31 na AF34
   • CS4 a AF41 na AF44
  • Šířka pásma (Bandwidth): Zadejte hodnotu v procentech pro provoz určený pro CoS. Tato hodnota přidělí třídě váhu. Příchozí provoz se zpracovává na základě přiřazené váhy. Máte-li více tříd služeb, měla by celková hodnota šířky pásma činit nejvýše 100.
  • Kontrola (Policing): Zaškrtnutím tohoto pole povolíte monitorování na základě třídy. Tato možnost sleduje šířku pásma použitou provozem ve třídě služby a pokud provoz překročí šířku pásma, omezí ho.
  • Výchozí třída (Default Class): Kliknutím nastavíte odpovídající třídu služby jako výchozí. Pokud příchozí provoz nespadá pod žádnou z definovaných tříd, je provoz asociován s výchozí CoS.
 6. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat linku (Update Link) uložíte nastavení.

Následující příklad ukazuje více tříd služeb s různou sadou tagů DSCP.

Třída služby (Class of Service) Popis (Description) Tagy DSCP (DSCP Tags) Kontrola (Policing)
CoS1 Hlas (Voice) CS5, EF Aktivováno (Activated)
CoS2 Video AF41, CS4 Deaktivováno
CoS3 Přenos souborů (File Transfer) AF21, CS2 Deaktivováno
configure-edge-private-link-configuration-area-cos-tags

Další informace o nastavení překrytí WAN naleznete v tématu Konfigurace nastavení overlay WAN pro Edge.