Můžete zobrazit podrobnosti o nakonfigurovaných síťových službách pro podnik na stránce Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services) v podnikovém portálu.

Můžete zobrazit podrobnosti konfigurace následujících síťových služeb:
  • Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway) – zobrazí nakonfigurované cíle jiné než SD-WAN spolu s dalšími podrobnostmi konfigurace, jako je název cíle jiného než SD-WAN (Name of the Non SD-WAN Destination), veřejná IP adresa (Public IP Address), stav cíle jiného než SD-WAN (Status of the Non SD-WAN Destination), stav tunelového propojení (Status of the tunnel), stav L7 (L7 health status), počet profilů a Edge, které používají cíle jiné než SD-WAN (Number of Profiles and Edges that use the Non SD-WAN Destination), datum a čas posledního kontaktu (Last contacted date and time) a počet souvisejících událostí změny stavu (Number of related state change Events).
  • Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge) – zobrazí nakonfigurované cíle jiné než SD-WAN spolu s dalšími podrobnostmi konfigurace, jako je název cíle jiného než SD-WAN (Name of the Non SD-WAN Destination), veřejná IP adresa (Public IP Address), stav tunelového propojení (Status of the tunnel), počet profilů (Number of Profiles) a Edge, které používají cíle jiné než SD-WAN (Edges that use the Non SD-WAN Destination), datum a čas posledního kontaktu (Last contacted date and time) a stav zavádění (Deployment status).
  • Stav sousedního zařízení BGP brány (BGP Gateway Neighbor State) – zobrazí sousední zařízení BGP připojená k branám. Stránka zobrazuje následující podrobnosti: název brány (Gateway name), adresy IPv4 a IPv6 sousedního zařízení BGP (IPv4 and IPv6 addresses of the BGP neighbor), stav sousedního zařízení (State of the neighbor), datum a čas změny stavu (Date and time of the state change), počet přijatých a odeslaných zpráv (number of messages received and sent), počet událostí (number of Events), doba, po kterou je sousední zařízení BGP v provozu / mimo provoz (duration for which the BGP neighbor is Up/Down) a počet přijatých předpon (number of prefixes received).
  • Stav sousedního zařízení BGP Edge (BGP Edge Neighbor State) – zobrazí sousední zařízení BGP připojená k zařízením Edge. Stránka zobrazuje následující podrobnosti: název Edge (Edge name), adresy IPv4 a IPv6 sousedního zařízení (IPv4 and IPv6 addresses of the neighbor), stav sousedního zařízení (State of the neighbor), datum a čas změny stavu (Date and time of the state change), počet přijatých a odeslaných zpráv (number of messages received and sent), počet událostí (number of Events), doba, po kterou je sousední zařízení BGP v provozu / mimo provoz (duration for which the BGP neighbor is Up/Down) a počet přijatých předpon (number of prefixes received).
  • Lokality pro zabezpečení cloudových služeb (Cloud Security Service Sites) – zobrazí služby pro zabezpečení cloudu nakonfigurované pro podnik spolu s dalšími podrobnostmi o konfiguraci, jako jsou název (Name), typ (Type), IP adresa (IP address), stav služby pro zabezpečení cloudu (Status of the Cloud Security Service), stav L7 (L7 health status), stav Edge prostřednictvím služby pro zabezpečení cloudu (Status of the Edge using the Cloud Security Service), datum a čas změny stavu (Date and Time of the status change), počet souvisejících událostí změny stavu (Number of related state change Events) a stav zavádění (Deployment status).
  • VNF Edge (Edge VNFs) – zobrazí nakonfigurované VNF Edge spolu s dalšími podrobnostmi o konfiguraci, jako jsou název služby VNF (Name of the VNF Service), počet Edge, které používají VNF (Number of Edges that use the VNF), a stav virtuálního počítače (VM status).
  • Clustery Edge (Edge Clusters) – zobrazí nakonfigurované clustery Edge a data o použití spolu s dalšími podrobnostmi o konfiguraci, jako jsou název clusteru Edge (Name of the Edge cluster), Edge dostupné v clusteru (Edges available in the cluster), procento využití procesoru a paměti (Percentage of CPU and Memory utilization), počet tunelových propojení (Number of tunnels), čítač toku (Flow count) a počet ztrát v předávací frontě (Number of handoff queue drops).