V portálu operátora můžete vytvářet zákazníky a konfigurovat zákaznická nastavení.

Nového zákazníka mohou vytvářet pouze primární uživatelé typu operátor nebo standardní administrátoři operátora.

Poznámka: Primární uživatel typu operátor může dočasně deaktivovat vytváření nových zákazníků nastavením systémové vlastnosti session.options.disableCreateEnterprise na True. Tuto možnost můžete použít v případě, že systém SD-WAN Orchestrator přesáhne kapacitu využití.

V portálu operátora přejděte do nabídky Správa zákazníků (Manage Customers).

 1. Na stránce Zákazníci (Customers) klikněte na možnost Nový zákazník (New Customer) nebo na možnosti Akce (Actions) > Nový zákazník (New Customer).
 2. V dialogovém okně Nový zákazník (New Customer) zadejte podrobnosti zobrazené na obrázku. Můžete také použít možnost Klonovat od zákazníka (Clone from Customer) a naklonovat konfiguraci od existujícího zákazníka. V následujících tabulkách naleznete popis možností v dialogovém okně Nový zákazník (New Customer). .

Informace o zákazníkovi pro dialogové okno Nový zákazník (New Customer)

Možnost Popis
Název společnosti (Company Name) Zadejte název vaší společnosti.
Číslo účtu (Account Number) Zadejte unikátní identifikátor zákazníka.
Doména (Domain) Zadejte doménu společnosti.
Přístup k podpoře VeloCloud (VeloCloud Support Access)

Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a umožňuje přístup k podpoře VMware, kde si můžete prohlížet, konfigurovat a odstraňovat problémy se zařízeními Edge spojenými se zákazníkem.

Z bezpečnostních důvodů nemá podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.

Přístup ke správě uživatelů VeloCloud (VeloCloud User Management Access) Zaškrtnutím pole povolíte podpoře VMware pomáhat se správou uživatelů. Součástí správy uživatelů je možnost vytvořit uživatele, resetovat heslo a konfigurovat další nastavení. V tomto případě má podpora přístup k informacím, podle kterých by bylo možné identifikovat konkrétního uživatele.
Ulice, adresa, město, stát, země, PSČ (Street Address, City, State, Country, ZIP/Postcode) Do příslušných polí zadejte odpovídající informace o adrese.

Dialogové okno Účet administrátora pro nového zákazníka

Možnost Popis (Description)
Uživatelské jméno (Username) Zadejte uživatelské jméno ve formátu uzivatel@domena.com.
Heslo (Password) Zadejte heslo administrátora.
Poznámka: Počínaje verzí 4.5 již není podporováno použití speciálního znaku „<“ v heslu. Pokud uživatelé používali znak „<“ ve svých heslech v předchozích verzích, musí jej odstranit, jinak se změny neuloží.
Potvrdit (Confirm) Znovu zadejte heslo.
Křestní jméno, příjmení, telefon, mobilní telefon (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Do příslušných polí zadejte podrobnosti, jako je jméno nebo telefonní číslo.
Kontaktní e-mail (Contact Email) Zadejte e-mailovou adresu. Na tuto e-mailovou adresu budou zasílány výstrahy týkající se stavu služby.

Dialogové okno Konfigurace zákazníka pro nového zákazníka

Jako uživatel operátora můžete bitové kopie programu přiřazené k podniku spravovat přímo, a to tak, že přiřadíte Profil operátora (Operator Profile) k podniku nebo umožníte podnikovému primárnímu uživateli spravovat seznam bitových kopií dostupných pro podnik aktivací funkce Správa bitové kopie programu (Manage Software Image).
Poznámka: Ve verzi 5.1.0 mohou operátoři spravovat také bitové kopie firmwaru modemu pro zařízení 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) a 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW). V následující tabulce najdete příslušné bitové kopie softwaru/firmwaru. Rovněž Bitové kopie softwaru a firmwaru pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator a Správa profilů operátorů.
Možnost Popis (Description)
Správa bitové kopie programu (Manage Software Image) Chcete-li podnikovému primárnímu uživateli povolit správu bitových kopií programu, které jsou podniku k dispozici, zaškrtněte toto pole.
Bitové kopie programu/firmwaru Klikněte na možnost Přidat (Add) a ve vyskakovacím okně Vybrat bitové kopie programu/firmwaru (Select Software Images) vyberte a přiřaďte bitové kopie ze seznamu dostupných pro podnik a vyberte bitovou kopii, která se použije jako výchozí.
Poznámka: Od verze 5.1.0 mohou operátoři v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator nahrávat, upravovat nebo mazat následující bitové kopie firmwaru platformy a modemu a tovární bitové kopie:
 • Bitové kopie firmwaru platformy pro modely zařízení Edge 6X0 a 3X00 zařízení (3400/3800/3810)
 • Bitové kopie firmwaru modemu pro 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) a 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Tovární software pro všechna fyzická zařízení SD-WAN Edge
Poznámka: Toto pole se zobrazí, když povolíte funkci Správa bitové kopie programu (Manage Software Image).

Po přidání bitových kopií můžete upravit seznam bitových kopií programu/firmwaru přiřazených podniku kliknutím na možnost Modifikovat (Modify) v oblasti Konfigurace zákazníka (Customer Configuration).

Poznámka: Přiřazení bitové kopie podniku můžete zrušit pouze v případě, že bitovou kopii aktuálně nepoužívá žádný Edge v rámci podniku.
Profily operátorů (Operator Profile) Z dostupného seznamu vyberte profil operátora, který má být přidružen k zákazníkovi. Toto pole není k dispozici, když je aktivní možnost Správa bitové kopie programu (Manage Software Image).

Konfigurace služby

Můžete si vybrat služby, ke kterým může mít zákazník přístup společně s rolemi a oprávněními dostupnými pro vybranou službu.

Poznámka: Tato část je k dispozici pouze tehdy, je-li hodnota systémové vlastnosti session.options.enableServiceLicenses nastavena na True.
 • SD-WAN – Zákazník má přístup ke službám SD-WAN. Pokud vyberete tuto službu, jsou k dispozici následující možnosti:
  Možnost Popis
  Výchozí autentizace zařízení Edge (Default Edge Authentication)

  Z rozevíracího seznamu zvolte výchozí možnosti autentizace Edge přidružených k zákazníkovi.

  • Certifikát není vyžadován (Certificate Not Required): Zařízení Edge využívá režim autentizace předem sdíleného klíče.
  • Získání certifikátu (Certificate Acquire): Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestratorvygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
   Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
  • Certifikát je povinný (Certificate Required): Edge používá certifikát PKI. Operátoři mohou změnit časové okno pro obnovení certifikátu pro zařízení Edge prostřednictvím systémové vlastnosti edge.certificate.renewal.window.
  Licence nástroje Edge (Edge Licensing) Klikněte na možnost Přidat (Add) a ve vyskakovacím okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) vyberte a přiřaďte licence Edge ze seznamu dostupných pro podnik. Po přidání licencí můžete kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) v oblasti Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) přidat nebo odebrat licence.
  Poznámka: Typy licencí lze používat u více zařízení Edge. Doporučujeme, abyste svým zákazníkům poskytli přístup ke všem typům licencí, aby odpovídaly jejich edici a regionu.
 • Edge Network Intelligence – tuto možnost můžete vybrat pouze v případě, že jste zvolili síť SD-WAN. Po výběru této služby bude k dispozici možnost Konfigurace Edge Network Intelligence (Edge Network Intelligence Configuration). Zadejte maximální počet zařízení Edge, která lze zřídit jako analytická zařízení Edge v poli Uzly (Nodes). Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Neomezené (Unlimited).
  Poznámka: Tato možnost je dostupná jen, když máte na platformě SD-WAN Orchestrator aktivní funkci analýzy.
 • Cloud Web Security – tuto službu můžete povolit pouze v případě, že je vybrán fond bran SASE PoP. Cloud Web Security je hostovaná cloudová služba, která chrání uživatele a infrastrukturu používající SaaS a internetové aplikace. Více informací naleznete v příručce Konfigurační příručka VMware Cloud Web Security.
 • Secure Access – tuto službu lze povolit pouze v případě, že je vybrán fond bran SASE PoP. Řešení Secure Access kombinuje služby VMware SD-WAN a Workspace ONE a poskytuje konzistentní, optimální a zabezpečený přístup ke cloudovým aplikacím skrze síť celosvětově spravovaných uzlů služeb. Více informací naleznete v příručceKonfigurační příručka VMware Secure Access.
 • Globální nastavení (Global Settings) – ve výchozím nastavení je vybrána možnost Globální nastavení (Global Settings). Tato konfigurace služby poskytuje oprávnění ke správě uživatelů a nastavením, která jsou sdílena ve všech službách. Můžete si vybrat služby, ke kterým má zákazník přístup společně s globálními nastaveními (rolemi a oprávněními).

V části Obecná konfigurace (General Configuration) nakonfigurujte následující:

Možnost Popis (Description)
Doména (Domain) Zadejte název domény, který se použije k povolení autentizace jednotného přihlášení (SSO) pro systém Orchestrator. Tato možnost je také vyžadována k aktivaci služby Edge Network Intelligence pro zákazníka.
Fond bran (Gateway Pool) Vyberte stávající fond bran z rozevíracího seznamu.

Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Kliknutím na jméno zákazníka můžete přejít na podnikový portál a přidat k zákazníkovi konfigurace.