Tato část se zobrazí pouze v případě, že je aktivována možnost Předávání partnera (Partner Hand Off). Aktivujte tuto možnost zapnutím přepínacího tlačítka.

Procedura

 1. Můžete konfigurovat následující pole:
  Možnost Popis
  Konfigurovat předání (Configure Hand Off) Ve výchozím nastavení se konfigurace předání používá u všech bran. Pokud budete chtít nakonfigurovat konkrétní bránu, zvolte možnost Dle brány (Per Gateway) a z rozevíracího seznamu vyberte vhodnou bránu.
  Segment Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Globální segment (Global Segment), což znamená, že konfigurace předávání je použita u všech segmentů. V případě, že chcete nakonfigurovat konkrétní segment, vyberte segment z rozevíracího seznamu.
  Rozhraní předání (Hand Off Interface) V této části se zobrazují hodnoty, které jsou konfigurovány na stránce Konfigurovat BGP a BFD (Configure BGP and BFD).
  Priorita protokolu BGP zákazníka Zaškrtněte pole a nakonfigurujte údaje mapování komunity.
 2. Kliknutím na tlačítko Konfigurovat BGP a BFD (Configure BGP and BFD), které naleznete v dolní části Předání na zákazníka – globální segment (Per Customer Hand Off – Global Segment), se zobrazí následující stránka:
 3. Můžete konfigurovat následující pole:
  Možnost Popis
  Štítek předání (Hand Off Tag)
  Typ označeí (Tag Type) Zvolte typ označení představující zapouzdření, ve kterém brána předává přenášená data zákazníka do směrovače. Jsou dostupné následující typy tagů:
  • Žádný (None): bez přiřazeného tagu. Tuto možnost zvolte v případě předávání jednoho klienta nebo při předávání do sdílených služeb VRF.
  • 802.1Q: jedno označení VLAN
  • 802.1ad / QinQ(0x8100) / QinQ(0x9100): duální označení VLAN
  ASN zákazníka (Customer ASN) Zadejte číslo autonomního systému zákazníka.
  Rozhraní předání (Hand Off Interface): Pro IPv4 a IPv6 můžete konfigurovat následující nastavení.
  Místní IP adresa (Local IP Address) Zadejte lokální IP adresu pro logické rozhraní předání.
  Použití pro privátní tunely (Use for Private Tunnels) Pole označte, pokud se mají privátní linky WAN připojit k privátní IP adrese brány partnera. Pokud je na bráně aktivováno privátní připojení WAN, systém Orchestrator provede audit za účelem ověření, že je místní IP adresa (local IP address) pro každou podnikovou bránu jedinečná.
  Oznámit místní IP adresy prostřednictvím protokolu BGP (Advertise Local IP Address via BGP) Pole označte, pokud chcete zvolit automatické oznamování privátní IP adresy WAN brány partnera prostřednictvím protokolu BGP. Připojení využívá existující místní IP adresu (Local IP Address).
  Statické směry: Můžete přidat, odstranit nebo naklonovat statický směr.
  Podsítě (Subnets) Zadejte IP adresu podsítě statické směru, kterou má brána oznamovat pro zařízení Edge.
  Vytížení (Cost) Definujte vytížení jednotlivých směrů. Povolený rozsah je od 0 do 255.
  Šifrování (Encrypt) Označením pole zašifrujte přenášená data mezi zařízením Edge a bránou.
  Předání (Hand off) Vyberte typ předání VLAN nebo NAT.
  Popis (Description) Zadejte popisný text statického směru. Toto pole je volitelné.
  BFD: Výběrem přepínacího tlačítka na Zapnuto (On) tuto sekci aktivujete.
  Adresa druhé strany (Peer Address) Zadejte IP adresu vzdáleného uzlu druhé strany pro iniciaci relace BFD.
  Rozpoznat multiplikátor (Detect Multiplier) Zadejte multiplikátor doby detekce. Interval vzdáleného přenosu se vynásobí touto hodnotou, aby se určil časovač detekce ztráty spojení. Povolený rozsah je od 3 do 50.
  Interval příjmu (Receive Interval) Zadejte minimální časový interval v milisekundách, ve kterém systém může přijímat kontrolní pakety ze zařízení druhé strany BFD. Rozsah je od 300 do 60 000 milisekund.
  Místní adresa (Local Address) Zadejte lokálně nakonfigurovanou IP adresu pro naslouchací proces zařízení druhé strany. Tato adresa se používá k odesílání paketů.
  Interval přenosu (Transmit Interval) Zadejte minimální časový interval v milisekundách, ve kterém systém může odesílat kontrolní pakety ze zařízení druhé strany BFD. Rozsah je od 300 do 60 000 milisekund.
  BGP: Výběrem přepínacího tlačítka na Zapnuto (On) tuto sekci aktivujete.
  IP souseda (Neighbor IP) Zadejte IP adresu nakonfigurovaného sousedního zařízení BGP.
  Zabezpečené směry protokolu BGP (Secure BGP Routes) Označením tohoto pole aktivujete šifrování dat předaných prostřednictvím směrů BGP.
  Max. hop (Max-hop) Zadejte maximální počet přeskoků, abyste umožnili více skoků pro partnerské BGP. Rozsah pro Max. hop je 1 až 255, přičemž výchozí hodnota je 1.
  Poznámka: Pokud se místní ASN a sousední ASN liší, je toto pole dostupné pouze pro sousední zařízení eBGP.
  IP adresa dalšího skoku (Next Hop IP) Zadejte IP adresu dalšího kroku, kterou by BGP použilo k dosažení víceskokového připojení druhé strany BGP.
  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pro víceskokové eBGP s počtem Max. hop větším než 1.
  Sousední směrovač-ASN (Neighbor-ASN) Zadejte číslo autonomního systému sousední sítě.
  Místní IP BGP Místní IP adresa (Local IP Address) je ekvivalentem IP adresy zpětné smyčky. Zadejte IP adresu, kterou mohou sousedské BGP použít jako zdrojovou IP adresu odchozích BGP paketů. Pokud nezadáte žádnou hodnotu, jako zdrojová IP adresa se použije IP adresa Rozhraní předání (Hand Off Interface).
  Příchozí filtry protokolu BGP (BGP Inbound Filters) Zobrazí příchozí filtry protokolu BGP.
  Odchozí filtry protokolu BGP (BGP Inbound Filters) Zobrazí odchozí filtry protokolu BGP.
  Volitelné nastavení protokolu BGP (BGP Inbound Filters)
  BFD Zaškrtnutím pole aktivujete odběr relace BFD.
  ID směrovače (Router-ID) Zadejte ID směrovače umožňující identifikaci směrovače BGP.
  Interval zkoušky spojení (Keep Alive) Zadejte hodnotu pro časovač paketů intervalu zkoušky spojení BGP (v sekundách). Výchozí časování je 60 sekund.
  Časovače blokování (Hold Timers) Zadejte hodnotu pro čas přidržení BGP (v sekundách). Výchozí časování je 180 sekund.
  Vypnout příkaz „Přenést přes cestu AS-PATH“ (Turn off AS-PATH Carry Over) Volbou tohoto pole vypnete příkaz „Přenést přes cestu AS-PATH“, což má vliv na odchozí cestu AS-PATH, takže směrovače L3 preferují cestu směřující do PE. Pokud tuto možnost vyberete, nezapomeňte síť vyladit, aby se předešlo cyklování při směrování. Toto označovací pole doporučujeme nepoužívat.
  Ověření MD5 (MD5 Auth) Vyberte zaškrtávací políčko k aktivaci autentizace BGP MD5. Tato možnost se používá pro starší nebo federální sítě a slouží jako bezpečnostní strážce pro partnerství BGP.
  Heslo MD5 (MD5 Password) Zadejte heslo pro autentizaci MD5.
  Poznámka: Počínaje verzí 4.5 již není podporováno použití speciálního znaku „<“ v heslu. Pokud uživatelé používali znak „<“ ve svých heslech v předchozích verzích, musí jej odstranit, jinak se změny neuloží.
 4. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat (Update) uložíte nastavení.