Správa zařízení Edge umožňuje nakonfigurovat autentizaci zařízení Edge a aktualizace konfigurace. Můžete také vybrat výchozí bitovou kopii softwaru a firmwaru.

  1. V horní nabídce portálu partnera klikněte na možnost Nastavení (Settings) a poté v levé nabídce klikněte na možnost Správa nástroje Edge (Edge Management).
  2. Můžete konfigurovat následující možnosti a kliknout na možnost Uložit změny (Save Changes).

Autentizace zařízení Edge (Edge Authentication)

Možnost Popis
Výchozí certifikát (Default Certificate) Zvolte výchozí možnosti autentizace zařízení Edge přidružených k zákazníkovi.
  • Získání certifikátu (Certificate Acquire): Tato možnost uděluje zařízení Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestrator vygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
    Poznámka: Až po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na možnost Certifikát je povinný (Certificate Required).
  • Certifikát je deaktivován (Certificate Deactivated): Tato možnost instruuje zařízení Edge, aby používalo režim autentizace předem sdíleného klíče.
  • Certifikát je povinný (Certificate Required): Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a instruuje zařízení Edge, aby používalo certifikát PKI. Operátoři mohou změnit časové okno pro obnovení certifikátu pro Edge prostřednictvím systémových vlastností. Další informace získáte od svého operátora.
Poznámka: Po kliknutí na možnost Uložit změny (Save Changes) budete vyzváni k potvrzení, zda je vybrané nastavení autentizace zařízení Edge použitelné na všechna ovlivněná zařízení Edge, nebo pouze nová zařízení Edge. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Použít pro všechna zařízení Edge (Apply to all Edges).
Autentizace zařízení Edge (Edge Authentication) Kliknutím na tlačítko Aktivovat přístup k zabezpečenému zařízení Edge (Activate Secure Edge Access) umožníte uživateli přístup k zařízení Edge pomocí autentizace na základě hesla nebo klíče. Tuto možnost můžete aktivovat pouze jednou. Můžete však přepnout na autentizaci založenou na heslech nebo na autentizaci založenou na klíči v libovolném počtu.
Aktualizace konfigurace (Configuration Updates)
Možnost Popis
Deaktivovat aktualizace konfigurace Edge (Disable Edge Configuration Updates) Ve výchozím nastavení je tato možnost aktivována. Tato možnost umožňuje aktivně odesílat aktualizace konfigurace do zařízení Edge. Posunutím přepínacího tlačítka ji vypnete.
Povolit aktualizace konfigurace po upgradu (Enable Configuration Updates Post-Upgrade) Ve výchozím nastavení je tato možnost deaktivována. Tato možnost umožňuje řídit, kdy budou na zařízení Edge aplikovány změny konfigurace po aktualizaci systému Orchestrator. Posunutím přepínacího tlačítka ji zapnete.

Bitové kopie softwaru a firmwaru (Software & Firmware Images)

Můžete zobrazit údaje uvedených bitových kopií a vybrat výchozí bitovou kopii.
Poznámka:
  • Chcete-li zobrazit tuto část, přejděte do nabídky Globální nastavení (Global Settings) > Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) > Konfigurace SD-WAN (SD-WAN Configuration) a poté zaškrtněte políčko Povolit zákazníkovi spravovat software (Allow Customer to manage software).
  • Bitovou kopii může přidat, odstranit nebo upravit pouze operátor. Více informací naleznete v tématu Bitové kopie firmwaru a programu platformy s novým uživatelským rozhraním systému Orchestrator (Platform Firmware and Factory Images with New Orchestrator UI), který naleznete v VMware SD-WAN příručce operátora.