Tento oddíl popisuje kroky po instalaci a postup ověření instalace.

Pokud při instalaci všechno funguje dle očekávání, můžete se nyní přihlásit do virtuálního počítače.

 1. Pokud všechno funguje podle očekávání, zobrazí se v konzole výzva k přihlášení. Zobrazí se název výzvy, jak byl zadán v cloud-init.

 2. Můžete se také odkázat na /run/cloud-init/result.json. Pokud vidíte zprávu znázorněnou dole, je pravděpodobné, že se soubor cloud-init spustil úspěšně.

 3. Ověřte, zda je brána zaregistrována v systému SD-WAN Orchestrator.

  vcg-is-registered-with-vco

 4. Ověřte vnější připojení.

  vcg-code-verify-outside-connectivity

 5. Ověřte, zda VRF MGMT reaguje na ARP.

  vcg-code-verify-mgmt-vrf

 6. Volitelně: Deaktivujte cloudovou inicializaci, aby se nespouštěla při každém spuštění.
  Poznámka: Pokud jste nasadili OVA na VMware vSphere s vlastnostmi vAPP, musíte před aktualizací na verze 4.0.1 nebo 4.1.0 deaktivovat službu cloud-init. Tím je zajištěno, že se během aktualizace neztratí uživatelská nastavení, jako jsou konfigurace sítě nebo heslo.
  touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
 7. Přidružte nový fond bran k zákazníkovi.

 8. Přidružte bránu k nástroji Edge.

  vcg-associate-gateway-with-edge

 9. Ověřte, že je nástroj Edge schopen vytvořit tunelové propojení s bránou na straně internetu. V systému VMware SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Monitorování (Monitor) > Edge > Přehled (Overview).

  V systému VMware SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) > [Edge] > Seznam cest (List Paths) a kliknutím na tlačítko Spustit (Run) zobrazíte seznam aktivních cest.

 10. Nakonfigurujte rozhraní handoff.

  vcg-configure-handoff-interface

 11. Ověřte, zda relace protokolu BGP běží.

  vcg-verify-bgp-session-is-up

 12. Změňte konfiguraci sítě.

  Soubory konfigurace sítě jsou umístěny v /etc/netplan.

  Příklad konfigurace sítě (mezera je důležitá!) - /etc/netplan/50-cloud-init.yaml:
  network: 
   version: 2 
   ethernets: 
    eth0: 
     addresses: 
      - 192.168.151.253/24 
     gateway4: 192.168.151.1 
     nameservers: 
      addresses: 
       - 8.8.8.8 
       - 8.8.4.4 
      search: [] 
     routes: 
      - to: 192.168.0.0/16 
       via: 192.168.151.254 
       metric: 100 
    eth1: 
     addresses: 
      - 192.168.152.251/24 
     gateway4: 192.168.152.1 
     nameservers: 
      addresses: 
       - 8.8.8.8 
      search: []
Důležité: Pokud je povoleno cloud-init, konfigurace sítě se vygeneruje znovu po každém spuštění. Chcete-li provést změny v konfiguraci umístění, deaktivujte cloudovou inicializaci nebo deaktivujte sítovou konfigurační komponentu pro cloudovou inicializaci:
echo 'network: {config: disabled}' > /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg 

Konfigurace výchozího rozhraní v datové rovině

Konfigurace sítě brány VMware SD-WAN Gateway

V následujícím příkladu s obrázkem [VRF/VLAN s předáním (VRF/VLAN Hand Off) do PE] předpokládáme, že eth0 je rozhraní směřující do veřejné sítě (internet) a eth1 je rozhraní směřující do interní sítě (VRF zákazníka přes PE). Konfigurace partnerských relací protokolu BGP je spravována v rámci VCO dle zákazníka/VRF v nabídce „Konfigurovat > Zákazník (Configure > Customer)“. Mějte na paměti, že IP adresu každého VRF lze konfigurovat podle zákazníka. IP adresa VRF pro správu zdědí IP adresu nakonfigurovanou na rozhraní brány SD-WAN (SD-WAN Gateway interface) v systému Linux.

Na bráně SD-WAN je vytvořen VRF pro správu, který se používá k odesílání pravidelného obnovení ARP na výchozí IP brány k určení MAC dalšího skoku. Doporučuje se, aby byl za tímto účelem na routeru PE nastaven vyhrazený VRF. Stejné VRF pro správu lze použít ve směrovači PE také k odeslání sondy IP SLA do brány SD-WAN (SD-WAN Gateway) za účelem kontroly stavu brány SD-WAN (SD-WAN Gateway) (brána SD-WAN má stavový odpovídač ICMP, který bude reagovat na příkaz ping pouze v případě, že je služba aktivní). Partnerské relace protokolu BGP nejsou v rámci VRF pro správu vyžadovány. Pokud není VRF pro správu nastaven, můžete jako VRF pro správu použít jeden z VRF zákazníka, ale není to doporučeno.

Krok 1: Upravte parametry /etc/config/gatewayd a zadejte správné VCMP a rozhraní WAN. Rozhraní VCMP je veřejné rozhraní, které slouží k ukončení překryvných tunelů. Rozhraní WAN je v tomto kontextu rozhraním handoff.
   "vcmp.interfaces":[
          "eth0"
        ], 
     (..snip..)

        "wan": [
          "eth1"
        ],

Krok 2: Nakonfigurujte VRF pro správu. Toto VRF používá brána SD-WAN (SD-WAN Gateway) v rámci ARP pro určení MAC adresy dalšího kroku (směrovač PE). Stejnou adresu MAC dalšího kroku použijí všechna VRF vytvořená bránou SD-WAN (SD-WAN Gateway). Musíte nakonfigurovat parametr Management VRF v /etc/config/gatewayd.

VRF pro správu je to samé VRF, které používá směrovač PE k odeslání sondy IP SLA. Brána SD-WAN (Gateway SD-WAN) reaguje na sondu ICMP pouze v případě, že je služba aktivní a je připojeno zařízení Edge. V následující tabulce najdete popis jednotlivých parametrů, které je třeba definovat. Tento příklad využívá jako VRF pro správu: VLAN 802.1q s ID 1000.

mode QinQ (0x8100), QinQ (0x9100), žádné, 802.1Q, 802.1ad
c_tag Hodnota C-tag pro zapouzdření QinQ nebo ID VLAN 802.1Q pro zapouzdření 802.1Q
s_tag Hodnota S-Tag pro zapouzdření QinQ
interface Rozhraní handoff, obvykle eth1
   "vrf_vlan": {
     "tag_info": [
       {
         "resp_mode": 0,
         "proxy_arp": 0,
         "c_tag": 1000, 
         "mode": "802.1Q",
         "interface": "eth1",
         "s_tag": 0
       }
     ]
   },

Krok 3: Upravte parametry /etc/config/gatewayd-tunnel tak, aby zahrnovaly obě rozhraní parametru WAN. Změny uložte.

wan="eth0 eth1"

Odebrání blokovaných podsítí (Subnets)

Ve výchozím nastavení brána SD-WAN (Gateway SD-WAN) blokuje provoz na portu 10.0.0.0/8 a 172.16.0.0/14. Před použitím této brány SD-WAN j(SD-WAN Gateway)e nutné jejich odebrání, protože očekáváme, že brána SD-WAN bude odesílat provoz také do privátních podsítí. Pokud tento soubor neupravíte a pokusíte se odeslat provoz do zablokovaných podsítí, najdete ve složce /var/log/gwd.log následující zprávy:

2015-12-18T12:49:55.639 ERR   [NET] proto_ip_recv_handler:494 Dropping packet destined for
10.10.150.254, which is a blocked subnet.
2015-12-18T12:52:27.764 ERR   [NET] proto_ip_recv_handler:494 Dropping packet destined for 
10.10.150.254, which is a blocked subnet. [message repeated 48 times]
2015-12-18T12:52:27.764 ERR   [NET] proto_ip_recv_handler:494 Dropping packet destined for 
10.10.150.10, which is a blocked subnet.
Krok 1: Na bráně SD-WAN upravte soubor /opt/vc/etc/vc_blocked_subnets.jsonfile. Zjistíte, že tento soubor má původně následující parametry:
[
      {
            "network_addr": "10.0.0.0",
            "subnet_mask": "255.0.0.0"
      },
      {
      "network_addr": "172.16.0.0",
      "subnet_mask": "255.255.0.0"
      }
]
Krok 2: Odeberte obě sítě. Po dokončení úprav by měl soubor vypadat takto: Změny uložte.
[
]

Krok 3: Restartujte proces brány SD-WAN (SD-WAN Gateway) použitím příkazu sudo /opt/vc/bin/vc_procmon restart.