Přiřazení zařízení Edge zákazníkům:

Požadavky

Zkontrolujte, že jste se zaregistrovali k bezzásahovému zajišťování, abyste mohli zobrazit seznam zařízení Edges na stránce Sklad Edge (Edge Inventory). Pokyny naleznete v tématu Registrace pro bezzásahové zajišťování.

Procedura

  1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator a přejděte na stránku Bezzásahové zajišťování (Zero Touch Provisioning) > Přiřazení čeká na vyřízení (Pending Assignment). Zobrazí se seznam skladu zařízení Edge se sériovým číslem a modelem.
  2. Vyberte všechna zařízení Edge, která chcete přiřadit zákazníkům, a poté klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Přiřadit zákazníkovi… (Assign To Customer…). Zobrazí se modální okno Přiřazení skladu Edge (Edge Inventory Assignment).
  3. Z rozevíracího seznamu Zákazník (Customer) vyberte zákazníka, kterému chcete přiřadit zařízení Edge.
  4. Z rozevíracích seznamů Profil (Profile)Licence nástroje Edge (Edge License) vyberte požadovaný profil a licenci, kterou chcete přiřadit všem zařízením Edge v inventáři.
    Můžete se rozhodnout, že tato nastavení pro konkrétní zařízení Edge přepíšete výběrem příslušného profilu a licence v tabulce.
  5. Klikněte na tlačítko OK.

Výsledek

Na kartě Přiřazené (Assigned) se zobrazí zařízení Edge, kterým jste přiřadili zákazníka, profil a licenci. Stav skladu (Inventory State) pro přiřazená zařízení Edge bude Přiřazeno zákazníkovi (Assigned to Customer)Stav Edge (Edge State) bude Čeká na vyřízení (Pending).

Jak pokračovat dále

Když zákazník aktivujte přiřazená fyzická zařízení Edge a připojí je k internetu, jsou přesměrována do nástroje SD-WAN Orchestrator, kde jsou automaticky aktivována. Po aktivaci zařízení Edge se Stav Edge (Edge State) na kartě Přiřazené (Assigned) změní z možnosti Čeká na vyřízení (Pending) na Activated (Aktivováno).