VMware SD-WAN umožňuje konfigurovat relace BFD na detekci selhání směrů mezi dvěma propojenými entitami.

Konfigurace relace BFD pro profily:

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Klikněte na ikonu Zařízení (Device) vedle profilu nebo vyberte profil a klikněte na kartu Zařízení (Device).
  Poznámka: Karta Zařízení (Device) je za normálních okolností výchozí kartou.
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů do části Směrování a NAT (Routing & NAT) a kliknutím na šipku vedle oblasti BDF otevřete danou oblast.
 4. Kliknutím přesuňte posuvný prvek BDF do polohy Zapnuto (ON).
 5. Nakonfigurujte následující nastavení podle popisu v tabulce níže. Příklad naleznete na obrázku níže.
  Pole Popis
  Adresa druhé strany (Peer Address) Zadejte adresu IPv4 vzdáleného uzlu druhé strany pro iniciaci relace BFD.
  Místní adresa (Local Address) Zadejte místně nakonfigurovanou adresu IPv4 pro naslouchací proces zařízení druhé strany. Tato adresa se používá k odesílání paketů.
  Poznámka: Můžete kliknout na kartu IPv6 a nakonfigurovat adresy IPv6 pro vzdálený uzel druhé strany a jeho naslouchací proces.
  U IPv6 podporují místní adresy a adresy druhé strany pouze následující formát:
  • Globální adresa unicast IPv6 (2001:CAFE:0:2::1)
  • Jedinečná místní adresa IPv6 (FD00::1234:BEFF:ACE:E0A4)
  Více skoků (Multihop) Pokud chcete aktivovat více skoků pro relaci BFD, zaškrtněte toto políčko. Zatímco BFD na Edge a bráně přímo připojené relace BFD podporuje, partnery BFD ve spojení s víceskokovými sousedními zařízeními BGP musíte nakonfigurovat. Možnost víceskokového BFD podporuje tento požadavek.

  Funkce více skoků musí být aktivována pro relace BFD pro sousedy NSD BGP.

  Rozpoznat multiplikátor (Detect Multiplier) Zadejte multiplikátor doby detekce. Interval vzdáleného přenosu se vynásobí touto hodnotou, aby se určil časovač detekce ztráty spojení. Rozsah je 3 až 50, přičemž výchozí hodnota je 3.
  Interval příjmu (Receive Interval) Zadejte minimální časový interval v milisekundách, ve kterém systém může přijímat kontrolní pakety ze zařízení druhé strany BFD. Rozsah je 300 až 60 000 milisekund, přičemž výchozí hodnota je 300 milisekund.
  Interval přenosu (Transmit Interval) Zadejte minimální časový interval v milisekundách, ve kterém lokální systém může odesílat kontrolní pakety BFD. Rozsah je 300 až 60 000 milisekund, přičemž výchozí hodnota je 300 milisekund.
 6. Kliknutím na ikonu Plus (+) přidáte podrobnosti pro více partnerských zařízení.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Když konfigurujete pravidla BFD pro profil, pravidla se automaticky použijí na Edge, které jsou asociovány s profilem. Je-li třeba, můžete přepsat konfiguraci pro konkrétní Edge. Další informace naleznete v tématu Konfigurace BDF pro zařízení Edge.

Jak pokračovat dále

VMware SD-WAN podporuje konfiguraci BFD pro BGP a OSPF.