Ve výchozím nastavení se systém Orchestrator aktivně zapojuje do zjišťování dynamických směrů. Zařízení VMware SD-WAN Edge a brány se spoléhají na to, že systém Orchestrator vypočítá úvodní předvolby směru a vrátí je zařízení Edge a bráně. Funkce Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) umožňuje distribuovat výpočet vytížení směru na zařízení Edge a brány.

Poznámka:

Jestliže uživatel narazí na problém s výpočtem trasy dle nástroje Orchestrator, musí povolit Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation).

Tato výchozí metoda zapojení systému Orchestrator do výpočtu dynamické směru i distribuce těchto směrů do zařízení Edge a bran má následující nevýhody:

 • Pokud je systém Orchestrator pod velkým zatížením, doba konvergence směru je výrazně vysoká (například až 40 sekund u více než 2000 směrů) a systém Orchestrator po čase vypočítá preference všech synchronizovaných směrů a vrátí tyto předvolby do zařízení Edge a bran.
 • Použití systému Orchestrator pro výpočet tras znamená, že nové dynamické směru získané v době, kdy byl systém Orchestrator nedosažitelný, nejsou oznamovány, dokud se systém Orchestrator nestane opět dostupným.

Pokud podnik zákazníka používá funkci Distribuovaný výpočet směrů (Distributed Cost Calculation), systém Orchestrator již není aktivně zapojen do výpočtu předvoleb směrů a místo toho jsou směry správně vloženy v pořadí zařízením Edge a bránou (Gateway) okamžitě po jejich zjištění a poté jsou tyto předvolby předány do systému Orchestrator.

Pokud se rozhodnete aktivovat distribuovaný výpočet směru pro zařízení Edge a brány, tato funkce poskytuje následující výhody:

 • Minimalizuje dopad na zjišťování směrů, když je systém Orchestrator nedosažitelný.
 • Doba konvergence směru se ve velkých sítích snižuje z minut na sekundy s tisíci dynamickými směry.
 • Výrazně se redukují prodlevy sítě.
 • Poskytuje okamžitou konvergenci datové roviny.
 • Podporuje vylepšené přeřazení a připnutí směrů v řízení toku overlay.
 • Poskytuje možnost obnovit směru na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control). Kdykoli dojde ke změně v zásadách řízení toku overlay, možnost Obnovit směru (Refresh Routes) aplikuje změny na existující směru okamžitě, aniž by bylo nutné zařízení Edge nebo bránu restartovat.

Aktivace Distribuovaného výpočtu směru má následující vliv na zákaznickou podnikovou síť:

 • Všechny místní dynamické směru jsou obnoveny a preference a akce oznamování těchto směrů jsou aktualizovány. Tyto aktualizované informace jsou oznamovány bráně, systému Orchestrator a nakonec i v celém podniku. Síť zákazníka musí zcela znovu vytvořit tabulku směrů, což trvá méně než 5 sekund pro většinu zákaznických zavádění. Rozsáhlá zákaznická zavádění (100 000 a více směrů) mohou trvat až 2 minuty. Nové vytváření tabulky směrů ovlivňuje provoz zákazníka pro všechny lokality.
 • Jakýkoliv existující tok využívající tyto směry může být ovlivněn v důsledku změny v položkách směrování.
Poznámka: Doporučujeme aktivovat funkci Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) v okně údržby pro minimalizaci dopadu na podnik zákazníka.

Konfigurace distribuovaného výpočtu směru pro zákazníka:

Požadavky

Než aktivujete funkci Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation), ujistěte se, že máte následující:

 • Všechna zařízení Edge a brány musí používat software verze 3.4.0 nebo novější.
 • Bitová kopie programu přidružená k profilu operátora musí používat verzi 3.4.0 nebo novější.

Procedura

 1. V portálu operátora přejděte do nabídky Správa zákazníků (Manage Customers).
 2. Vyberte zákazníka a buď klikněte na možnost Upravit nastavení systému zákazníka (Edit Customer System Settings), nebo klikněte na odkaz na zákazníka.
 3. Na podnikovém portálu přejděte do části Globální nastavení (Global Settings) > Konfigurace zákazníka (Customer Configuration).
  1. Na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) přejděte do části Dodatečná konfigurace (Additional Configuration) > Nastavení SD-WAN (SD-WAN Settings) > Výpočet nákladů OFC (OFC Cost Calculation) a proveďte konfiguraci následujícího:
   • Označením pole Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) můžete delegovat výpočet vytížení na zařízení Edge a brány.
   • Zaškrtnutím políčka Použít zásady NSD (Use NSD Policy) použijete zásady cíle jiného než SD-WAN pro výpočet vytížení směru u zařízení Edge a bran. Tato možnost je k dispozici pouze pro zařízení Edge a brány se softwarem verze 4.3.0 nebo novějším.
  2. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
   Poznámka: Po povolení možnosti Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) se doporučuje obnovit trasy na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) ve službě SD-WAN (SD-WAN) podnikového portálu.

  Výsledek

  Jakmile je aktivována funkce Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation), všechny dynamické směry jsou přiřazeny s novými preferencemi a akce oznamování na základě Distribuovaného výpočtu směru a nové informace jsou předány napříč podnikovou sítí.

  Systém Orchestrator již není aktivně zapojen do výpočtu předvoleb směrů a místo toho jsou směry správně vloženy v pořadí zařízením Edge a bránou okamžitě po jejich zjištění a poté jsou tyto předvolby předány do systému Orchestrator.

  Zásady řízení toku overlay jsou odesílány do zařízení Edge a bran v aktualizacích konfigurace řídicí roviny. Zařízení Edge a brány odesílají směry s vypočítaným vytížením a oznamují akci do systému Orchestrator. Zařízení Edge a brány řídí pořadí směrů na základě atributů vytížení a směrů.

  Pokud chcete zobrazit přehled všech směrů v síti, klikněte na podnikovém portálu na možnost SD-WAN v části Konfigurovat (Configure) > Řízení toku overlay (Overlay Flow Control). Na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) můžete zobrazit směru a oznamovat akci. Další informace naleznete v tématu Řízení toku overlayPříručce správy VMware.