K čemu tento test slouží

Příkaz Výpis tabulky směrování IPv6 (IPv6 Route Table Dump) vypíše úplnou tabulku směrování v protokolu IPv6.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud chcete ověřit směr ve FIB tabulce IPv6. Test můžete spustit zadáním kterékoli z následujících možností:
  • Segment – vyberte segment, pro který musí být směry zobrazeny. U všech segmentů vyberte možnost „všechny (all)“.
  • Prefix – určete konkrétní prefix, pro který musí být směry zobrazeny.
  • Směry (Routes) – z rozevírací nabídky zvolte jednu z následujících možností:
    • všechny (all) – zobrazí všechny směry pro každý prefix.
    • upřednostňované (preferred) – zobrazí pouze nejpreferovanější směr pro každý prefix (jedná se o směr používaný pro předávání dat).

Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Výstup vzdálené diagnostiky zobrazuje následující informace:
Pole Popis
Adresa (Address) Určuje směry IPv6 dostupné v tabulce.
Segment Určuje segment, ve kterém jsou směry k dispozici a obsluhované zařízením Edge.
Maska sítě (Netmask) Určuje rozsah adres v protokolu IPv6.
Typ (Type) Určuje typ směrování, jako je cloud, Edge do Edge, jakýkoli (podřízený nebo připojený) atd.
Vytížení (Cost) Určuje vytížení směru nebo metriku použitou při výběru kritéria směru.
Dosažitelné (Reachable) Určuje stav směru:
  • True – dosažitelný
  • False – nedosažitelný
Další skok (Next Hop) Označuje místní ukončovací rozhraní v případě místních směrů. U překryvných/vzdálených směrů indikuje typ dalšího mezikroku. Například „cloudová brána“ v případě cloudových směrů, „cloudová VPN“ v případě datových center, směrů „Edge do Edge“ atd.
Název dalšího přeskoku (Next Hop Name) Specifikuje název zařízení dalšího skoku.
Název cíle (Destination Name) Uvádí název cílového zařízení.
Důvod ztráty (Lost Reason) Určuje kódy pro různé příčiny ztráty směrů na další preferovaný směr v zařízení Edge.
Důvod (ne)dosažitelnosti ((Not) Reachable Reason) Určuje důvod, proč je směr dosažitelný nebo nedosažitelný.
Poznámka: Nevyřešený směr zjištěný přes víceskokové BGP, může ukazovat na zprostředkující rozhraní.
V následující tabulce najdete kódy důvodů a odpovídající popis:
Kód důvodu Popis
PR_UNREACHABLE V případě překryvných směrů není vzdálená druhá strana [brána (Gateway) nebo zařízení Edge] dosažitelná.
IF_DOWN Výstupní rozhraní je mimo provoz.
INVALID_IFIDX Výstupní rozhraní if-index pro tento směr není platné.
SLA_STATE_DOWN Stav uváděný prostřednictvím IP SLA je mimo provoz.
HA_STANDBY Pokud se místní zařízení Edge nachází v pohotovostním režimu, všechny směry synchronizované z aktivního bodu jsou pro usnadnění provozu označeny jako dosažitelné.
LOCAL_MGMT Směry pro správu jsou vždy dosažitelné.
LOOPBACK IP adresa zpětné smyčky je vždy dosažitelná.
SELF_ROUTE Směry vlastní IP jsou vždy dosažitelné.
RECUR_UNRES Rekurzivní směry jsou označeny jako dosažitelné a pro usnadnění provozu je tedy možné využívat rekurzivní řešení.
VPN_VIA_NAT Směry vpnViaNat jsou vždy dosažitelné.
SLA_STATE_UP Stav uváděný prostřednictvím IP SLA je k dispozici.
IF_RESOLVED Výstupní rozhraní je k dispozici a provozu a vyřešené.
PR_REACHABLE V případě overlay směrů je vzdálené druhé zařízení Gateway nebo zařízení Edge dosažitelné.