K čemu tento test slouží

Příkaz Výpis tabulky směrování (Route Table Dump) vypíše úplnou tabulku směrů v protokolu IPv4.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu ověříte směru v tabulce FIB IPv4. Test můžete spustit zadáním kterékoli z následujících možností:
  • Segment – vyberte segment, pro který musí být směry zobrazeny. U všech segmentů vyberte možnost „všechny (all)“.
  • Prefix – určete konkrétní prefix, pro který musí být směry zobrazeny.
  • Směry (Routes) – z rozevírací nabídky zvolte jednu z následujících možností:
    • všechny (all) – zobrazí všechny směry pro každý prefix.
    • upřednostňované (preferred) – zobrazí pouze nejpreferovanější směr pro každý prefix (jedná se o směr používaný pro předávání dat).

Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Výstup vzdálené diagnostiky zobrazuje následující informace:
Pole Popis
Adresa (Address) Určuje směry IPv4 dostupné v tabulce.
Segment Určuje segment, ve kterém jsou směry k dispozici a obsluhované zařízením Edge.
Maska sítě (Netmask) Určuje rozsah adres v protokolu IPv4.
Typ (Type) Určuje typ směrování, jako je cloud, Edge do Edge, jakýkoli (podřízený nebo připojený) atd.
Vytížení (Cost) Určuje vytížení směru nebo metriku použitou při výběru kritéria směru.
Dosažitelné (Reachable) Určuje stav směru – true pro dosažitelný nebo false pro nedosažitelný.
Další skok (Next Hop) Označuje místní ukončovací rozhraní v případě místních směrů. U překryvných/vzdálených směrů indikuje typ dalšího mezikroku. Například „cloudová brána“ v případě cloudových směrů, „cloudová VPN“ v případě datových center, směrů „Edge do Edge“ atd.
Název dalšího přeskoku (Next Hop Name) Specifikuje název zařízení dalšího skoku.
Název cíle (Destination Name) Uvádí název cílového zařízení.
Důvod ztráty (Lost Reason) Určuje kód důvodu, proč směr ztratí logiku výpočtu preferencí směrování na další preferovaný směr na zařízení Edge i brány.
Důvod (ne)dosažitelnosti ((Not) Reachable Reason) Určuje důvod, proč je směr dosažitelný nebo nedosažitelný.
Poznámka: Nevyřešený směr zjištěný přes víceskokové BGP, může ukazovat na zprostředkující rozhraní.
V následující tabulce najdete kódy důvodů pro zařízení Edge a odpovídající popisy:
Kód důvodu Popis
PR_UNREACHABLE V případě překryvných směrů není vzdálená druhá strana [brána (Gateway) nebo zařízení Edge] dosažitelná.
IF_DOWN Výstupní rozhraní je mimo provoz.
INVALID_IFIDX Výstupní rozhraní if-index pro tento směr není platné.
SLA_STATE_DOWN Stav uváděný prostřednictvím IP SLA je mimo provoz.
HA_STANDBY Pokud se místní zařízení Edge nachází v pohotovostním režimu, všechny směry synchronizované z aktivního bodu jsou pro usnadnění provozu označeny jako dosažitelné.
LOCAL_MGMT Směry pro správu jsou vždy dosažitelné.
LOOPBACK IP adresa zpětné smyčky je vždy dosažitelná.
SELF_ROUTE Směry vlastní IP jsou vždy dosažitelné.
RECUR_UNRES Rekurzivní směry jsou označeny jako dosažitelné a pro usnadnění provozu je tedy možné využívat rekurzivní řešení.
VPN_VIA_NAT Směry vpnViaNat jsou vždy dosažitelné.
SLA_STATE_UP Stav uváděný prostřednictvím IP SLA je k dispozici.
IF_RESOLVED Výstupní rozhraní je k dispozici a provozu a vyřešené.
PR_REACHABLE V případě overlay směrů je vzdálené druhé zařízení Gateway nebo zařízení Edge dosažitelné.
LR_NO_ELECTION Nejlepší směr.
LR_NP_SWAN_VS_VELO Je vybrán, protože se jedná o nepreferovaný statický směr WAN (směr byl nakonfigurován s preferovaným příznakem nastaveným na false) ve srovnání s aktuálním směrem, který je směrem přes Velocloud.
LR_NP_SWAN_VS_DEFRT Je vybrán, protože se jedná o nepreferovaný statický směr WAN ve srovnání s aktuálním směrem, který je výchozím směrem.
LR_NP_ROUTE_TYPE Je vybrán, protože přidružený typ směru je v porovnání s aktuálním směrem lepší. Jeden z porovnávaných směrů je v tomto případě také preferovaným směrem.
LR_BGP_LOCAL_PREF Oba směry jsou naučeny pomocí BGP. Je vybrán, protože má vyšší místní preference než aktuální směr.
LR_BGP_ASPATH_LEN Oba směry jsou naučeny pomocí BGP. Je vybrán, protože má nižší hodnotu cesty AS než aktuální směr.
LR_BGP_METRIC Oba směry jsou naučeny pomocí BGP. Je vybrán, protože má nižší hodnotu metriky než aktuální směr.
LR_EXT_OSPF_INTER Je vybrán, protože se jedná o směr naučený z protokolu OSPF s metrikou inter nebo intra oblasti, a to ve srovnání s aktuálním směrem, který je naučen z BGP.
LR_EXT_BGP_RT Je vybrán, protože se jedná o směr naučený z protokolu BGP ve srovnání s aktuálním směrem, což je směr z protokolu OSPF s typem metriky OE1 nebo OE2.
LR_EXT_METRIC_TYPE

Oba směry jsou směry OSPF. Je vybrán, protože má lepší typ metriky než aktuální směr.

Pořadí preference pro typy metriky OSPF: OSPF_TYPE_INTRA, OSPF_TYPE_INTER, OSPF_TYPE_OE1, OSPF_TYPE_OE2.

LR_EXT_METRIC_VAL Oba směry jsou směry OSPF. Je vybrán, protože má nižší metriku než aktuální směr.
LR_EXT_NH_IP Oba směry jsou směry OSPF ECMP. Aktuální směr je pro předcházející volbu ztracen, protože byl naučen později.
LR_PG_BGP_ORDER Oba jsou vzdálené směry BGP se stejnými parametry BGP. Aktuální směr je vybrán, protože se jedná o směr brány partnera (PG) a má v porovnání s aktuálním směrem nižší hodnotu „pořadí“.
LR_NON_PG_BGP_ORDER Oba jsou vzdálené směry BGP se stejnými parametry BGP. Aktuální směr je vybrán, protože je směrem jiným než PG a má v porovnání s aktuálním směrem nižší hodnotu „pořadí“.
LR_EXT_ORDER Oba jsou vzdálené směry OSPF se stejnou metrikou. Je vybrán, protože má nižší hodnotu pořadí než aktuální směr.
LR_PREFERENCE Oba jsou směry BGP nebo OSPF. Je vybrán, protože má nižší hodnotu preference než aktuální směr.

LR_DCE_NSD_STATIC_PREF

DCE – datové centrum, NSD – lokalita jiná než SDWAN

Oba jsou místní statické směry NSD. Oznámení je vybráno, protože je preferovaným směrem (preferovaný příznak nastaven na hodnotu true) v porovnání s aktuálním, který není preferován.
LR_DCE_NSD_STATIC_METRIC Oba jsou statické směry NSD. Je vybrán, protože má nižší hodnotu metriky než aktuální směr.
LR_DCE_NON_REMOTE Oba jsou statické směry NSD. Je vybrán, protože se jedná o místní směr (ne vzdálenou) a aktuální směr je vzdálený směr.
LR_DCE_NSD_STATIC_REMOTE_ORDER Oba jsou vzdálené statické směry NSD. Je vybrán, protože má při srovnání s aktuálním směrem nižší hodnotu pořadí.
LR_DCE_DC_DIRECT Oba jsou statické směry NSD. Je vybrán, protože je nastaven příznak DC_DIRECT a aktuální směr nemá tento příznak nastaven. Toto je směr s příznakem „n - nonVelocloud“ nastaveným ve výstupu debug.py --routes. Toto jsou směry naučené z NVS ze zařízení Edge.
LR_DCE_LOGICAL_ID Oba jsou statické směry NSD. Je vybrán, protože má lepší logické ID než aktuální směr.
LR_NETMASK

Je vybrán, protože má vyšší síťovou masku, než je současná.

Toto nebude ovlivněno, protože maska sítě je odlišná, jedná se o samostatnou položku sítě/směru.

LR_NETADDR

Je vybrán, protože má vyšší síťovou adresu než aktuální.

Toto nebude ovlivněno, protože síťová adresa se liší. Jedná se o samostatnou položku sítě/směru.

LR_CONN_FLAG Oznámení je vybráno, protože se jedná o připojený směr a aktuální směr není připojený směr.
LR_SELF_FLAG Je vybrán, protože se jedná o vlastní směr a aktuální směr není vlastním směrem.
LR_SLAN_FLAG Je vybrán, protože se jedná o statický směr LAN a aktuální směr není statickým směrem LAN.
LR_SWAN_FLAG Je vybrána, protože se jedná o statický směr WAN a aktuální směr není statickým směrem WAN.
LR_NSD_STATIC_LOCAL Je vybrán, protože se jedná o místní statický směr NSD a aktuální směr je směr NSD BGP.
LR_NSD_BGP_VS_NON_PREF_STATIC Je vybrán, protože se jedná o směr NDS BGP a aktuální směr je místním statickým nepreferovaným směrem NSD.
LR_NSD_STATIC_PREF_VS_NSD_STATIC Je vybrán, protože se jedná o statický preferovaný směr NSD a aktuální směr není statickým směrem NSD.
LR_CONN_STATIC_VS_NSD_BGP Je vybrán, protože se jedná o vzdálený připojený / statický směr a aktuální směr je směr NSD BGP.
LR_OPG_SECURE_STATIC Je vybrán, protože se jedná o zabezpečený statický směr PG a aktuální směr není.
LR_ROUTED_VS_VELO Je vybrán, protože se jedná o směr naučený ze směrovacích protokolů při porovnání s aktuálním směrem, což je směr „v - ViaVeloCloud“.
LR_INTF_DEF_VS_ROUTED Je vybrán, protože se jedná o výchozí cloudový směr rozhraní ve srovnání s aktuálním směrem, což je směr naučený pomocí směrovacích protokolů (místní nebo vzdálený).
LR_ROUTE_TYPE Je vybrán, protože má lepší směr než aktuální.
LR_E2DC_REMOTE Je vybrán, protože se jedná o směr Edge2DC, a jedná se o místní směr a aktuální směr je vzdálený směr.
LR_CONNECTED_LAN Oba jsou připojené směry. Je vybrán, protože se jedná o připojený směr LAN a aktuální směr není připojený směr LAN.
LR_VELO_REMOTE_FLAG Oba jsou cloudové směry. Je vybrán, protože se jedná o vzdálený směr ve srovnání s aktuálním směrem místního cloudu.
LR_VELO_EdgeD_ROUTED Oba jsou cloudové směry. Je vybrán, protože se jedná o směr naučený přes protokol směrování a aktuální směr není naučen přes protokol směrování.
LR_VELO_PG_ROUTE Oba jsou cloudové směry. Je vybrán, protože se jedná o směr PG a aktuální směr není směrem PG.
LR_VIA_VELO_ROUTE Oba jsou cloudové směry. Je vybrán, protože se jedná o směr přes Velocloud a aktuální směr není směrem přes Velocloud.
LR_REMOTE_NON_ROUTED Oba jsou vzdálené (překryvné) směry. Je vybrán, protože se jedná o směr, který není naučen prostřednictvím směrovacího protokolu (statický/připojený) a aktuální směr je směr naučený prostřednictvím protokolu směrování.
LR_REMOTE_DCE_FLAG Oba jsou vzdálené (překryvné) směry. Je vybrán, protože se jedná o směr zařízení Edge datového centra („D - DCE“ je nastaven ve výstupu debug.py --routes) a aktuální není směr zařízení Edge datového centra.
LR_METRIC Je vybrán, protože má nižší metriku než aktuální směr.
LR_ORDER Je vybrán, protože má nižší pořadí než aktuální směr.
LR_LOGICAL_ID Je vybrán, protože má lepší logické ID než aktuální směr.
LR_EXT_BGP_VIA_PRIMGW Oba jsou směry BGP. Je vybrán, protože se jedná o směr NSD BGP naučený z primární brány VCG NSD. Aktuální směr mohl být naučen z redundantní brány NDS VCG.
V následující tabulce najdete kódy důvodů pro bránu a odpovídající popisy:
Kód důvodu Popis
LR_NO_ELECTION Nejlepší směr.
LR_NVS_STATIC_PREF Je vybrán, protože se jedná o statický směr NVS a aktuální směr není.
LR_EXT_BGP_VS_OSPF Je vybrán, protože se jedná o směr BGP a aktuální směr je směr OSPF s typem metriky OE1/OE2.
LR_EXT_BGP_ROUTE Oba jsou cloudové směry. Je vybrán, protože se jedná o cloudový směr BGP a aktuální směr není (je statický).
LR_CLOUD_ROUTE_VS_ANY

Je vybrán, protože se jedná o směr Edge2Edge nebo Edge2Datacenter a aktuální směr je statický cloudový směr.

Edge2Edge/Edge2Datacenter > cloudový statický směr.

LR_BGP_LOCAL_PREF Oba jsou směry Edge2Edge nebo Edge2Datacenter naučené prostřednictvím protokolu BGP. Je vybrán, protože má vyšší hodnotu lokální preference než hodnota aktuálního směru.
LR_BGP_ASPATH_LEN Oba jsou směry Edge2Edge nebo Edge2Datacenter naučené prostřednictvím protokolu BGP. Je vybrán, protože má nižší hodnotu cesty AS než hodnota aktuálního směru.
LR_BGP_METRIC Oba jsou směry Edge2Edge nebo Edge2Datacenter naučené prostřednictvím protokolu BGP. Je vybrán, protože má nižší hodnotu metriky než aktuální směr.
LR_DCE_NSD_STATIC_PREF Oba jsou směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože se jedná o statický směr NSD a aktuální směr není.
LR_DCE_NSD_STATIC_METRIC Oba jsou statické směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože má nižší hodnotu metriky než aktuální směr.
LR_DCE_NSD_STATIC_GW_NON_REMOTE Oba jsou statické směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože se jedná o místní směr a aktuální je vzdálený směr.
LR_DCE_LOGICAL_ID Oba jsou statické směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože má lepší logické ID než aktuální směr.
LR_E2DC_METRIC Oba jsou směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože jeho metrika je nižší než hodnota aktuálního směru.
LR_DC_IPADDR Oba jsou směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože IP adresa datového centra je menší než adresa aktuálního směru.
LR_E2DC_NETADDR

Oba jsou směry Edge2Datacenter. Je vybrán, protože jeho síťová adresa je nižší než aktuální.

LR_E2E_PREFERENCE Oba jsou směry Edge2Edge. Je vybrán, protože jeho hodnota preference je nižší než u aktuálního směru.
LR_E2E_METRIC Oba jsou směry Edge2Edge. Je vybrán, protože jeho hodnota metriky je nižší než u aktuálního směru.
LR_E2E_LOGICAL_ID Oba jsou směry Edge2Edge. Je vybrán, protože má lepší logické ID než aktuální směr.
LR_E2E_NETADDR Oba jsou směry Edge2Edge. Je vybrán, protože jeho síťová adresa je nižší než aktuální.
LR_OPG_SECURE_STATIC Je vybrán, protože se jedná o statický směr PG se zabezpečením a aktuální směr není statický PG.
LR_ROUTE_TYPE Je vybrán, protože má lepší typ směru než aktuální směr.
LR_NETMASK

Je vybrán, protože má vyšší síťovou masku, než je současná.

LR_METRIC Je vybrán, protože má nižší hodnotu metriky než aktuální směr.
LR_PREFERENCE Oba jsou směry naučené z protokolů směrování. Je vybrán, protože má nižší hodnotu preference než aktuální směr.
LR_NETADDR

Je vybrán, protože jeho síťová adresa je nižší než hodnota aktuálního směru.

LR_LOGICAL_ID Je vybrán, protože jeho logické ID je lepší než u aktuálního směru.