Popisuje postup instalace a aktivace virtuálního zařízení Edge v prostředí KVM s použitím konfiguračního souboru cloud-init.

Pokud se rozhodnete použít režim SR-IOV, povolte SR-IOV v prostředí KVM. Postup naleznete v tématu Aktivace SR-IOV na KVM.
Poznámka: Režim SR-IOV není podporován, pokud je virtuální zařízení Edge KVM nasazeno s topologií vysoké dostupnosti. U nasazení s vysokou dostupností se ujistěte, že funkce SR-IOV není pro daný pár zařízení Edge KVM povolena.
Spuštění VMware virtuálního zařízení Edge v prostředí KVM pomocí sady libvirt:
 1. Pomocí aplikace gunzip rozbalte soubor qcow2 do umístění pro bitové kopie (například /var/lib/libvirt/images).
 2. Pomocí SR-IOV a OpenVswitch vytvořte síťové fondy, které budete pro zařízení používat.

  Použití SR-IOV (Using SR-IOV)

  Následuje vzorová šablona síťového rozhraní specifická pro síťové karty Intel X710/XL710 využívající funkci SR-IOV.

    <interface type='hostdev' managed='yes'>
      <mac address='52:54:00:79:19:3d'/>
      <driver name='vfio'/>
      <source>
        <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x83' slot='0x0a' function='0x0'/>
      </source>
      <model type='virtio'/>
    </interface>
  

  Použití OpenvSwitch

  <network> 
   <name>passthrough</name> 
   <model type='virtio'/> 
   <forward mode="bridge"/> 
   <bridge name="passthrough"/> 
   <virtualport type='openvswitch'> 
   </virtualport> 
   <vlan trunk='yes'> 
   <tag id='33' nativeMode='untagged'/> 
   <tag id='200'/> 
   <tag id='201'/> 
   <tag id='202'/> 
   </vlan> 
   </network> 
   Bridge 
   <network> 
   <name>passthrough</name> 
   <model type='virtio'/> 
   <forward mode="bridge"/> 
   </network> 
  <domain type='kvm'> 
   <name>vedge1</name> 
   <memory unit='KiB'>4194304</memory> 
   <currentMemory unit='KiB'>4194304</currentMemory> 
   <vcpu placement='static'>2</vcpu> 
   <resource> 
   <partition>/machine</partition> 
   </resource> 
   <os> 
   <type arch='x86_64' machine='pc-i440fx-trusty'>hvm</type> 
   <boot dev='hd'/> 
   </os> 
   <features> 
   <acpi/> 
   <apic/> 
   <pae/> 
   </features> 
  <!--
  Set the CPU mode to host model to leverage all the available features on the host CPU 
  -->
   <cpu mode='host-model'> 
   <model fallback='allow'/> 
   </cpu> 
   <clock offset='utc'/> 
   <on_poweroff>destroy</on_poweroff> 
   <on_reboot>restart</on_reboot> 
   <on_crash>restart</on_crash> 
   <devices> 
   <emulator>/usr/bin/kvm-spice</emulator> 
   <!-- 
   Below is the location of the qcow2 disk image 
   --> 
   <disk type='file' device='disk'> 
   <driver name='qemu' type='qcow2'/> 
   <source file='/var/lib/libvirt/images/edge-VC_KVM_GUEST-x86_64-2.3.0-18- R23-20161114-GA-updatable-ext4.qcow2'/> 
   <target dev='sda' bus='sata'/> 
   <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/> 
   </disk> 
   <!-- 
   If using cloud-init to boot up virtual edge, attach the 2nd disk as CD-ROM 
   --> 
   <disk type='file' device='cdrom'> 
   <driver name='qemu' type='raw'/> 
   <source file='/home/vcadmin/cloud-init/vedge1/seed.iso'/> 
   <target dev='sdb' bus='sata'/> 
   <readonly/> 
   <address type='drive' controller='1' bus='0' target='0' unit='0'/> 
   </disk> 
   <controller type='usb' index='0'> 
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x2'/> 
   </controller> 
   <controller type='pci' index='0' model='pci-root'/> 
   <controller type='sata' index='0'> 
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x0'/> 
   </controller> 
   <controller type='ide' index='0'> 
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x1'/> 
   </controller> 
   <!-- 
   The first two interfaces are for the default L2 interfaces, NOTE VLAN support just for SR-IOV and OpenvSwitch 
   --> 
   < interfacetype='network'> 
   < modeltype='virtio'/> 
   < sourcenetwork='LAN1'/> 
   < vlan>< tagid='#hole2_vlan#'/></ vlan> 
   < aliasname=LAN1/> 
   < addresstype='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x12' function='0x0'/> 
   </ interface> 
   < interfacetype='network'> 
   < modeltype='virtio'/> 
   < sourcenetwork=LAN2/> 
   < vlan>< tagid='#LAN2_VLAN#'/></ vlan> 
   < aliasname='hostdev1'/> 
   < addresstype='pci' domain='0x0000' bus=' 0x00' slot='0x13' function='0x0'/> 
   </ interface> 
  <!--
   The next two interfaces are for the default L3 interfaces. Note that additional 6 routed interfaces 
  are supported for a combination of 8 interfaces total 
   --> 
   < interfacetype='network'> 
   < modeltype='virtio'/> 
   < sourcenetwork=WAN1/> 
   < vlan>< tagid='#hole2_vlan#'/></ vlan> 
   < aliasname=LAN1/> 
   < addresstype='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x12' function='0x0'/> 
   </ interface> 
   < interfacetype='network'> 
   < modeltype='virtio'/> 
   < source network=LAN2/> 
   < vlan>< tag id='#LAN2_VLAN#'/></ vlan> 
   < aliasname='hostdev1'/> 
   < addresstype='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x13' function='0x0'/> 
   </ interface> 
   <serial type='pty'> 
   <target port='0'/> 
   </serial> 
   <console type='pty'> 
   <target type='serial' port='0'/> 
   </console> 
   <input type='mouse' bus='ps2'/> 
   <input type='keyboard' bus='ps2'/> 
   <graphics type='vnc' port='-1' autoport='yes' listen='127.0.0.1'> 
   <listen type='address' address='127.0.0.1'/> 
   </graphics> 
   <sound model='ich6'> 
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/> 
   </sound> 
   <video> 
   <model type='cirrus' vram='9216' heads='1'/> 
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/> 
   </video> 
   <memballoon model='virtio'> 
   <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x06' function='0x0'/> 
   </memballoon> 
   </devices> 
   </domain>       
       
 3. Uložte doménový soubor XML, který definuje virtuální počítač (například vedge1.xml vytvořený v kroku 2).
 4. Virtuální počítač spusťte provedením následujících kroků:
  1. Vytvořte virtuální počítač.
   virsh define vedge1.xml
  2. Spusťte virtuální počítač.
   virsh start vedge1
  Poznámka: vedge1 je název virtuálního stroje definovaný elementem <name> v souboru XML domény. vedge1 nahraďte názvem, který použijete u elementu <name>.
 5. Pokud používáte režim SR-IOV, po spuštění virtuálního počítače upravte následující parametry použitých virtuálních funkcí:
  1. Vypněte kontrolu spoofingu.
   ip link set eth1 vf 0 spoofchk off
  2. Aktivujte důvěryhodný režim.
   ip link set dev eth1 vf 0 trust on
  3. Podle potřeby nastavte síť VLAN.
   ip link set eth1 vf 0 vlan 3500
  Poznámka: Krok konfigurace virtuálních funkcí se v případě režimu OpenVSwitch (OVS) nepoužívá
 6. Virtuální počítač otevřete z konzoly.
  virsh list
  Id Name State
  ----------------------------------------------------
  25 test_vcg running
  velocloud@KVMperf2$ virsh console 25
  Connected to domain test_vcg
  Escape character is ^]

Soubor cloud-init již zahrnuje aktivační klíč, který se generuje při vytváření nového virtuálního zařízení Edge v aplikaci SASE Orchestrator. Virtual Edge se nakonfiguruje podle nastavení konfigurace ze souboru cloud-init. Tato akce nastaví rozhraní při spuštění Virtual Edge. Jakmile bude virtuální zařízení Edge online, s pomocí aktivačního klíče se aktivuje aplikace SASE Orchestrator. IP adresa SASE Orchestrator a aktivační klíč byly definovány v souboru cloud-init.