V okně Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) můžete aktualizovat priority cílů pro naučené směru podsítí.

Procedura

 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Overlay Flow Control (Řízení toku overlay).
 2. Část Seznam směrů (Routes List) okna Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) zobrazí podsítě s údaji uvedenými na obrázku a v tabulce níže.
  Možnost Popis
  Segment Název segmentu.
  Podsíť (Subnet) Síť, které směr odpovídá, spolu se seznamem Edge, které se směr naučily.
  Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) Směr, přes kterou může k podsíti přistupovat jiná větev.
  Typ směrování (Route Type) Zobrazuje typ směru, která může být jedna z následujících možností: Statická (Static), Připojená (Connected) nebo Zjištěná (Learned).
  Poslední aktualizace (Last Update) Datum a čas poslední aktualizace upřednostňovaného výstupu VPN.
  Vytvořeno (Created On) Datum a čas vytvoření směru
  Podsíť IPv4
  Způsobilé výstupy VPN
  Poznámka: Můžete nakonfigurovat podsítě pro adresy IPv4 i IPv6.

  V současnosti můžete v požadavku na volání rozhraní API zobrazit až 256 předpon podsítě. Možnost Filtr (Filter) můžete použít k vyhledání konkrétní předpony podsítě. Pokud existuje více výsledků, než by server mohl vrátit, zobrazí se následující informační zpráva. „Existuje více výsledků, které server může vrátit. Upřesněte kritéria vyhledávání. (There are more results that the server could return. Please narrow your search criteria.)“

  Vyberte jednu nebo více podsítí a kliknutím na možnost VÍCE (MORE) proveďte následující aktivity:
  • Připnout zjištěné předvolby směrování (Pin Learned Route Preference) – připnutí předvoleb vybrané naučené směru.
  • Odepnout zjištěné předvolby směrování (Unpin Learned Route Preference) – odepne předvolby vybraného zjištěného směrování do výchozích nastavení.
  • Odstranit zjištěné směru – odstraní zjištěné směru. Tato možnost neodstraní připojené směru, statické směru, směru z řízení toku overlay a směru z tabulky Směr Edge. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je vypnutá možnost Konfigurovat distribuovaný výpočet směru (Configure Distributed Cost Calculation).
 3. Klikněte na možnost Upravit podsíť (Edit Subnet) u podsítě, ve které upravíte priority preferovaného cíle.
  1. V okně Subnet (Podsíť) můžete cíle přesunout z nabídky Způsobilé výstupy VPN (Eligible VPN Exits) do nabídky Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) a naopak.
  2. Na panelu Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) šipkami NAHORU (UP)DOLŮ (DOWN) můžete změnit prioritu, poté klikněte na možnost Aktualizovat (Update).
  3. Podle potřeby můžete výpočet vytížení u podsítí resetovat v případě, že jsou k dispozici připnuté směru. Kliknutím na tlačítko Znovu nastavit (Reset) umožníte systému Orchestrator vymazat připnuté směru, přepočítat vytížení vybrané podsítě na základě zásad a výsledky odeslat do zařízení Edge a bran.
   Poznámka: Pro směry IPv4 je k dispozici možnost Znovu nastavit (Reset) pouze, pokud je aktivován Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation).
   Poznámka: Možnost Znovu nastavit (Reset) je k dispozici pouze, pokud je aktivován Distribuovaný výpočet směru.

   Další informace o distribuovaném výpočtu směru naleznete v oddílu Konfigurace distribuovaného výpočtu směru Příručce pro správu VMware SD-WAN dostupné na adrese: https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.