Profil operátora se používá k určení síťového nastavení spravovaného v systému SASE Orchestrator. Po vytvoření zákazníka nebo partnera jim můžete přiřadit profil operátora.

Operátoři mohou nahrávat, upravovat nebo odstraňovat následující tovární software a software firmwaru v uživatelském rozhraní systému Orchestrator:
 • Bitové kopie firmwaru platformy pro modely zařízení Edge 6X0 a 3X00 zařízení (3400/3800/3810)
 • Bitové kopie firmwaru modemu pro 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) a 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
 • Tovární software pro všechna fyzická zařízení SD-WAN Edge

Ve verzi 5.2 je podporována aktualizace továrního software a firmwaru platformy v zařízeních SD-WAN Edge s vysokou dostupností (HA). Kroky a požadavky jsou popsány v příslušných částech níže uvedeného postupu.

Další informace naleznete v části Firmware platformy a tovární software pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

 1. V portálu operátora klikněte v horní nabídce na možnost Správa (Administration) > Profily operátorů (Operator Profiles). Na stránce Profily operátorů (Operator Profiles) se zobrazí dostupné profily.
  Poznámka: Profily operátorů, které obsahují zastaralé bitové kopie programu, jsou označeny za účelem informování uživatele, že verze softwaru profilu obsahuje zastaralou bitovou kopii programu.
 2. Z pozice uživatele typu operátor můžete na této stránce provádět následující akce:
  Možnost Popis
  Vyhledat (Search) Chcete-li vyhledat odpovídající text na stránce, zadejte hledaný výraz. Pomocí možnosti Rozšířené vyhledávání (Advanced Search) můžete zúžit výsledky vyhledávání.
  Nová (New) Kliknutím na tuto možnost vytvoříte nový profil operátora. Zadejte požadovaný název a popis v dialogovém okně a klikněte na možnost Vytvořit (Create).
  Duplikovat (Duplicate) Po kliknutí na tuto možnost můžete vytvořit kopii profilu vybraného operátora. Můžete aktualizovat název a popis.
  Stáhnout (Download) Klikněte na tuto možnost, chcete-li stáhnout soubor CSV se seznamem všech nebo vybraných profilů operátora.
  Odstranit (Remove) Po kliknutí na tuto možnost odeberete vybrané profily operátora od všech přidružených partnerů a zákazníků. Tuto akci můžete provést pouze poté, co zadáte správný počet vybraných profilů.
  Odstranit (Delete) Kliknutím na tuto možnost odstraníte vybrané profily. Tuto akci můžete provést pouze poté, co zadáte správný počet vybraných profilů.
  Poznámka: Není možné odstranit profil, který byl přiřazen zákazníkovi nebo partnerovi.
  Sloupce (Columns) Můžete vybrat požadované sloupce, které budou zobrazeny v tabulce.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím na tuto možnost aktualizujete stránku.
  Poznámka: Není možné odstranit profil, který byl přiřazen zákazníkovi nebo partnerovi.
 3. Chcete-li aktualizovat existující profil operátora, klikněte na odkaz na tento název profilu operátora. Otevře se vybraná obrazovka Profil operátora (Operator Profile), jak je znázorněno na obrázku níže.
 4. Můžete nakonfigurovat stávající nastavení vybraného profilu. Viz tabulka níže.
  Možnost Popis
  Nastavení profilu (Profile Settings)
  Název (Name) Upravte existující název profilu operátora.
  Popis Upravte stávající popis profilu operátora.
  Nastavení správy (Management Settings)
  Adresa systému Orchestrator (Orchestrator Address) Vyberte, chcete-li jako adresu systému Orchestrator použít FQDN, nebo IP adresu. Pokud vyberete FQDN, zadejte adresu FQDN.
  Adresa IPv4 systému Orchestrator (Orchestrator IPv4 Address) Zadejte adresu IPv4, kterou chcete použít jako adresu systému Orchestrator.
  Adresa Ipv6 systému Orchestrator (Orchestrator IPv6 Address) Zadejte adresu IPv6, kterou chcete použít jako adresu systému Orchestrator.
  Interval prezenčního signálu (s) (Heartbeat Interval (s)) Zobrazuje časový interval mezi prezenčními signály odeslanými ze systému SASE Orchestrator do zařízení Zařízení SD-WAN Edge. Výchozí hodnota je 30 sekund a minimální interval musí být 10 sekund. Pokud zařízení Zařízení SD-WAN Edge neobdrží dva prezenční signály za sebou, je Zařízení SD-WAN Edge označeno jako „mimo provoz“.
  Poznámka: Při modifikaci intervalu prezenčního signálu se ujistěte, že jste vhodně přizpůsobili také prodlevu oznámení o offline stavu zařízení Zařízení SD-WAN Edge, aby nedocházelo k odesílání zbytečných výstrah.
  Interval časového úseku (s) (Time Slice Interval (s)) Zobrazuje časový interval, během kterého jsou shromažďována data z monitorování přenášených dat. Výchozí hodnota je 300 sekund.
  Interval nahrávání statistik (s) (Stats Upload Interval (s)) Zobrazuje časový interval pro nahrávání dat monitorování. Všechna data pro jednotlivé časové úseky jsou shromažďována během intervalu pro odesílání statistik a následně jsou nahrána. Výchozí hodnota je 300 sekund.
  Výběr brány (Gateway Selection)
  Režim brány (Gateway Mode) Ve výchozím nastavení je výběr brány Brána SD-WAN Gateway dynamický (Dynamic) a brány Brány VMware SD-WAN Gateway jsou z Fond bran SD-WAN Gateway Pool vybírány dynamicky. Pokud má být výběr brány Brána SD-WAN Gateway účinný, zajistěte, aby Fond bran SD-WAN Gateway Pool obsahoval nejméně dvě brány Brány VMware SD-WAN Gateway.

  Zaškrtnutím pole můžete výběr bran Brána SD-WAN Gateway definovat jako statický. Při statickém výběru brány Brána SD-WAN Gateway je třeba určit primární bránu Brána SD-WAN Gateway. Podle potřeby můžete také definovat volitelnou sekundární bránu Brána SD-WAN Gateway.

  Poznámka: Statický výběr brány Brána SD-WAN Gateway používejte pouze pro potřeby testování nebo ladění. Tuto možnost nelze používat v rámci VPN pro komunikaci mezi zařízeními Zařízení SD-WAN Edge- Zařízení SD-WAN Edge nebo konfiguraci předání partnerů.
  Přiřazení mapy aplikací
  Soubor JSON Ve výchozím nastavení je počáteční mapa aplikací přiřazena profilu operátora. Podle potřeby můžete zvolit jinou mapu aplikací z rozevíracího seznamu. Další informace naleznete v tématu Mapy aplikací.
  Verze programu: můžete se rozhodnout do zařízení Zařízení SD-WAN Edge odesílat nejnovější bitové kopie programu. Ve výchozím nastavení se do zařízení žádné aktualizace neodesílají. Aktivujte přepínací tlačítko, aby se vám zobrazila následující pole.
  Verze (Version) V rozevíracím seznamu vyberte bitovou kopii programu. Další informace o bitových kopiích programu naleznete v tématu Bitové kopie programu.
  Doba aktualizace (Update Duration) Zaškrtněte pole Doba aktualizace (Update Duration) a poté zadejte dobu trvání v minutách. Po aktivaci této možnosti systém SASE Orchestrator ve stanoveném časovém období aktualizuje všechna zařízení přidružená k podnikovému zákazníkovi.
  Verze firmwaru (Firmware Version)
  Poznámka: Tato část je k dispozici pouze pro zařízení Edge verze 5.0.0 a vyšší. Tato část je aktivována pouze v případě, že deaktivujeme část Verze softwaru (Software Version).

  Vydání 5.1.0 přináší operátorům funkce pro správu upgradů bitových kopií pro firmware platformy, firmware modemu a výchozí tovární nastavení. (V následující tabulce naleznete specifické požadavky zařízení.

  V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na zařízení a popis obou typů programu.
  Typ programu Požadavky zařízení Komponenty Edge, které budou aktualizovány
  Firmware modemu Pro vydání 5.1.0 a novější: 510-LTE (EDGE 510LTE-AE, EDGE510LTE-AP) a 610-LTE (EDGE610LTE-AM, EDGE61LTE-RW) Firmware nosiče a konfigurační soubory
  Firmware platformy

  Ve vydání 5.0.0 jsou podporována pouze zařízení Edge 6x0.

  Ve vydání 5.1.0 jsou podporovány také modely EDGE3400 / EDGE3800 / EDGE3810.
  • BIOS (systém základního vstupu/výstupu)
  • CPLD (komplexní programovatelné logiky zařízení)
  • PIC (programovatelné inteligentní výpočty)
  Výchozí tovární nastavení (MR): Edge 500, Edge 5X0, Edge 6X0 Pro vydání 5.0.0 a novější vydání: všechna zařízení Edge. Výchozí tovární software bude aktualizován.
  Poznámka:
  • Je důležité nejprve aktualizovat verzi softwaru. Poté po dokončení aktualizujte firmware (platforma nebo modem) a aktualizujte tovární nastavení. Neaktualizujte verzi softwaru, firmware a tovární nastavení současně. Pamatujte, že nelze aktualizovat více komponent současně.
   Varování: Pro funkci „Aktualizace továrního softwaru“ (Factory Image Update) použijte pouze továrního softwaru, které byly oficiálně distribuovány jako podporované verze továrního softwaru. Nepoužívejte žádné jiné bitové kopie aktualizace softwaru s touto funkcí. VMware má vždy oficiální „aktuální“ verzi továrního softwaru, která je distribuována z  activate-sdwan.vmware.com. Jakákoli jiná verze (starší nebo novější, podporovaná nebo nepodporovaná), která je nainstalována jako „tovární software“, bude na tuto verzi automaticky aktualizována, jakmile bude zařízení Edge v neaktivovaném stavu a připojeno k internetu.
  • U vydání před 5.0.0 bude aktualizace profilu operátora úspěšná, ale bitové kopie firmwaru se v nástroji Orchestrator nepoužijí. Nebudou generovány žádné události, protože nástroj Orchestrator nemá podporované vydání programu.
  • Ve vydání 5.0.0 a novějších vydáních bude aktualizace profilu operátora úspěšná a Orchestrator aktualizuje komponenty firmwaru a továrního softwaru.

  V následující tabulce naleznete matici kompatibility podporovaných obrázků pro podporovaná zařízení Edge.

  Tabulka 1. Podporované obrázky a matice kompatibility
  Řada zařízení Bitová kopie programu (řada zařízení) Firmware platformy (řada zařízení) Firmware modemu (řada zařízení) Tovární nastavení (řada zařízení)
  • EDGE 6x0
  • EDGE 6X0
  EDGE 6X0 610-LTE
  • EDGE 6X0
  EDGE 3x00
  • EDGE 8X0
  • EDGE 1000
  • EDGE 3X00
  Edge 3X00 NA
  • EDGE 8X0
  • EDGE 1000
  • EDGE 3X00
  510LTE
  • Edge 510LTE-AE
  • Edge 510LTE-AP
  NA
  • Edge 510LTE-AE
  • Edge 510LTE-AP
  Edge 5X0
  610-LTE
  • Edge 610LTE-AM
  • Edge 61LTE-RW
  Edge 6X0
  • Edge 610LTE-AM
  • Edge 61LTE-RW
  Edge 6X0
  Operátor může vytvořit více různých profilů a vybrat profily s různými kombinacemi pro správu různých typů aktualizací firmwaru, které mají být aplikovány na SD-WAN Edge. Další informace naleznete v poznámkách níže.
  Poznámka:
  • Než může operátor aktualizovat a spravovat firmware platformy pro zařízení 6X0 Edge a výchozí tovární bitové kopie pro všechna zařízení, musí být vydání softwaru Edge a Orchestrator nejprve aktualizováno na vydání 5.0.0 nebo novější.
  • Ve vydání 5.0.0 se název profilu operátora zobrazí jako bitová kopie (program a firmware), která obsahuje podrobnosti o bitových kopiích firmwaru označených v profilu operátora. (Chcete-li toto nastavení zobrazit, přejděte do nabídky Správa zařízení Edge (Edge Management) > Nastavení služeb (Service Settings)). Viz obrázek níže.

  • Všechny upgrady továrního a firmwaru jsou omezeny na po aktivaci.
  • Bitovou kopii programu 5.0.0 lze použít k aktualizaci výchozí tovární bitové kopie na Edge, pokud je bitová kopie vydání 5.0.0 nebo vyšší nahrána z karty „Software“ (Software). Program bude aktualizován. Pokud bude obrázek nahrán ze karty „Firmware“, bude aktualizován výchozí bitová kopie továrního nastavení. Obrázky firmwaru platformy mohou být nahrány pouze z karty „Firmware“.
  • Aktualizace firmwaru platformy trvá nejméně 10 minut a zahrnuje několik restartů zařízení Edge (Edge zobrazí jako offline).
  • Ve verzi 5.2 je podporována aktualizace továrního softwaru a firmwaru platformy v zařízeních SD-WAN Edge s vysokou dostupností (HA). Při aktualizaci firmwaru modemu v zařízeních HA SD-WAN Edge postupujte podle níže uvedených kroků.
   • 1 – Zařízení Edge musí být z HA nekonfigurovaná.
   • 2. Použijte firmware modemu.
   • 3 – Překonfigurujte na režim HA.

 5. V části Vydání programu (Software Version) klikněte na rozevírací nabídku Vydání(Version). Vyberte bitovou kopii programu a klikněte na Uložit změny (Save Changes). Chcete-li aktualizovat firmware platformy, je nutné použít vydání softwaru verze 5.0.0 nebo vyšší pro Edge 6X0 nebo Edge 3X00. Chcete-li aktualizovat firmware modemu, musí být použita verze softwaru 5.0.0 nebo vyšší pro Edge 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) nebo 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW).
  Poznámka: Je důležité nejprve aktualizovat verzi softwaru. Po dokončení aktualizujte tovární software nebo firmware platformy nebo modemu. Neaktualizujte verzi softwaru a firmware současně.
  Poznámka: Rozevírací nabídka Vydání (Version) zobrazuje bitové kopie programu, které jsou označeny příznakem, avšak nebudete moci vybrat zastaralé bitové kopie.

  U vybraného profilu se v levé dolní části stránky zobrazí informace o používání, například počet zákazníků používajících profil a vydání programu použitá v profilu.

  Pokud je pro Edge 6X0 vybráno vydání programu verze 5.0.0 nebo vyšší z rozevírací nabídky Verze softwaru (Software Version), bude k dispozici k upgradu sekce Firmware. Pokud je vybráno vydání programu nižší než 5.0.0 nebo je-li vybrána sada bitových kopií programu pro Virtuální zařízení Edge, bude část Firmware zobrazena šedě.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
 7. V části Verze softwaru (Software Version) zrušte zaškrtnutí pole Verze softwaru (Software Version) a klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes).
 8. V části Firmware zaškrtněte políčka Firmware platformy a/nebo Tovární software (Platform Firmware and/or Factory Image) v příslušných sekcích a z rozevírací nabídky zvolte obrázek. Viz důležitá poznámka níže.
  Poznámka: Oddíl bitové kopie Firmware lze konfigurovat pro program vydání 5.0.0 a vyšší a pro zařízení Edge 6X0.
 9. Kliknutím na možnost Použít znovu (Reapply) vynutíte opakovanou aktualizaci vybrané bitové kopie programu pro zařízení SD-WAN Edge přiřazená vybraným profilem operátora.
 10. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Související odkazy